Procedure for lukning af uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Kvalitetssikring > Evalueringer > Lukning af uddannelser

Procedure for lukning af uddannelser

Formål med proceduren

Denne procedure beskriver processen for, hvordan der træffes beslutning om lukning af en uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Proceduren gælder for alle typer uddannelser ved fakultetet. Uddannelsesevalueringer og de årlige uddannelsesredegørelser sikrer at beslutningerne bliver truffet på oplyst grundlag og at der løbende er taget initiativer for at revidere uddannelsen og rette op på eventuelle problemer.

Grundlag for proceduren

Denne procedure skal forstås i sammenhæng med:

Nedenstående procedure beskriver den del af processen, der foregår på det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ansvar

Dekanen har ansvar for, at alle Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser opretholder en kvalitet og en relevans, så dimittenderne kan opnå relevant beskæftigelse. Dekan ser det også som sin opgave at sikre at Københavns Universitet har en samfundsvidenskabelig uddannelsesportefølje, der afspejler samfundets behov for dimittender af den højeste kvalitet.

Forarbejde

Drøftelser om at lukke en uddannelse, vil typisk være forud gået af lang tid, hvor der har været taget mange initiativer og justeringer for at rette op på uddannelsen eller ændre uddannelsens profil, så den passer bedre til samfundets behov. Eventuel overvejelse om lukning af en uddannelse indgår i uddannelsernes årlige uddannelsesredegørelser.

Kritiske forhold ved uddannelsen vil forud være behandlet i uddannelsesevalueringerne og uddannelsesredegørelserne og den øverste ledelse (dekanatet) vil i tiden forinden have været involveret, da det har vist sig at uddannelsens problemer ikke kunne løses lokalt.

Forslaget om at lukke en uddannelse kunne komme fra studienævnet, studielederen, institutlederen, aftagerpanelet, SAMF Advisory Board eller dekanatet, og vil udspringe af det løbende systematiske kvalitetssikringsarbejde.

Et forslag om lukning af en uddannelse skal drøftes i FLT, og det er dekanatets ansvar, at det bliver gjort, studieleder, studienævn og SAMF Advisory Board og studielederforum orienteres om at lukning af en uddannelsen bliver drøftet på FLT, og skal have mulighed for at komme med kommentarer forud for drøftelsen i FLT.

Dekanatet og FLT kan ved overvejelser om lukning af en uddannelse bede om, at der udarbejdes mere skriftligt materiale.

FLT's beslutning

På baggrund af uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer og evt. yderligere skriftligt materiale og dialogen om forslaget tager FLT stilling til, om de vil godkende, at der sendes forslag til Uddannelsesservice (US) i den centrale administration på København Universitet om lukning af en uddannelse med henblik på godkendelse i universitets bestyrelse.

Følgende forhold vejer tungt i forhold til FLT's beslutning:

  • Er der relevante aftagere til dimittenderne?
  • Er der et fagligt miljø, der kan varetage forskningsbaseret undervisningen?
  • Er der ansøgere til uddannelsen? Og er der internationale ansøgere til uddannelsen?
  • Er det økonomisk forsvarligt at have uddannelsen?
  • Er der de fornødne ressourcer til rådighed for uddannelsen? Det være i form af lokaler og administrative medarbejdere?

Hvis en uddannelse besluttes lukket

Hvis en uddannelse besluttes indstillet til lukning, beder dekanatet studieleder om at skrive en plan for lukning af uddannelsen.

Dekanatet fremsender forslaget om lukning samt plan om afvikling af uddannelsen til US.

Instituttet har ansvar for at orientere eventuelle indskrevne studerende samt VIP'er om beslutning om lukning af uddannelsen. Instituttet orienterer de studerende om frist for afslutning af deres uddannelse.

Ansvarlig

Dekanen er ansvarlig for, at denne procedure overholdes, og at den revideres om nødvendigt.