Procedure for kvalitetssikring af eksamen

Denne procedure omfatter alle uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ansvarlige

Studielederne, studienævnene og studieadministrationerne har ansvaret for planlægning og afviklingen af eksaminer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder ansvaret for at disse afholdes i overensstemmelse med gældende regler (se note 1) og studieordninger. Underviserne er som udgangspunkt bedømmer i de fag, som de underviser i. Dette kan dog konkret fraviges. Bedømmerne har ansvaret for gennemførelsen af eksaminerne.

Studiechefen har ansvaret for kvalitetssikring af institutternes regler og praksis i forbindelse med institutternes eksamensafvikling.

Eksamensplaner, tilmelding og -afmelding

De respektive studieadministrationer udarbejder eksamensplaner for både den ordinære eksamen og re-eksamen. Planerne sendes i høring hos relevante medarbejdere, og eksamensplanen skal godkendes af studienævn/studieleder. Den endelige eksamensplan godkendes af studienævnet/studieleder senest 1. oktober/1. april, hvorefter den kun kan ændres i helt ekstraordinære tilfælde (se note 2).

For alle uddannelser på SAMF gælder det at en tilmelding til undervisning automatisk medfører eksamenstilmelding (1. forsøg). Hvis den studerende afmelder sig prøven, skal den studerende selv tilmelde sig på et senere tidspunkt. Studerende, der har udskudt en eksamen eller som skal til reeksamen, skal dog tilmelde sig til eksamen.

Tilmelding til efterårssemesteret skal ske mellem den 15. maj og den 1. juni. Tilmeldingsperioden for forårssemesteret er perioden fra den 15. november til den 1. december.

De enkelte institutter er ansvarlige for at informere deres studerende om såvel de generelle regler som de specifikke regler og krav i relation til eksamen. De generelle regler, herunder regler for tilmelding og afmelding, er beskrevet i KUnet på den enkelte uddannelses uddannelsessider. De specifikke regler og krav til de enkelte eksamener fremgår af fagbeskrivelsen.

Senest én uge før tilmeldingsperioden skal de respektive studienævn godkende fag- og eksamensudbuddet og udbuddet skal være tilgængeligt for de studerende i fagkataloget.

Fristerne for afmelding af undervisning og eksamen er de samme for alle fakultetets uddannelser og følger af de centralt fastsatte frister på KU. Afmeldingsfrister fremgår af uddannelsessiderne i KUnet og afmelding sker i Selvbetjening.

Hvis den studerende (kun) afmelder sig undervisning, sker der ingen automatisk eksamensafmelding. Men den studerende bliver automatisk gjort opmærksom på, at der fortsat består en eksamenstilmelding, som den studerende har mulighed for at afmelde.

Både generelle eksamensregler og specifikke regler og krav gennemgås systematisk hvert semester, så de er opdateret senest ved tilmeldingsperiodens start.

Eksterne studerende, f.eks. merit- og udvekslingsstuderende, kan ikke tilmelde sig undervisning via selvbetjeningen. De skal i stedet tilmelde sig via en blanket, der skal sendes med post eller elektronisk til studieadministrationen. Studieadministration tilmelder herefter den pågældende til undervisning og eksamen.

I nogle tilfælde kan der være knyttet forskellige eksamensformer til den samme eksamenstilmelding. I denne situation har den studerende mulighed for – via selvbetjeningen - at vælge/ændre eksamensform blandt de givne muligheder.

Studieadministrationen foretager regeltjek af samtlige eksamenstilmeldinger. Ved regeltjekket sikres det, at de studerende har ret til at deltage i de eksamener, som de har tilmeldt sig til. Regeltjekket skal foretages så tidligt, at der er tilstrækkelig tid til sagsbehandling, hvis en eksamenstilmelding bliver afvist ved regeltjekket, men må ikke iværksættes før alle eksamenskarakterer fra den sidste eksamenstermin er tastet i STADS. Hvis en afvisning i regeltjekket er af teknisk karakter og dermed kan rettes af studieadministrationen, uden den studerendes behøver at blive involveret, retter studieadministrationen fejlen. Er der ikke tale om en fejl af teknisk karakter, kontakter studieadministrationen den studerende med henblik på, at denne skal rette sine tilmeldinger eller søge nødvendig dispensation eller lign. Det er ikke muligt at gå til en eksamen på baggrund af en tilmelding, der er afvist i regeltjekket.

Kvalitetssikring af opgaver til skriftlig eksamen (stedprøver) og Tag hjem eksamen/afløsningsopgave

Den fagligt ansvarlige for eksamensopgaven vil normalt være underviseren i det enkelte fag. De skriftlige opgavesæt skal indsendes til eksamensadministrationen til en fastsat dato i passende tid før den pågældende eksamen. Eksamensadministrationen skal i samarbejde med studielederen sikre, at fristen overholdes.

For så vidt angår tag hjem eksamen/afløsningsopgaver afgrænses rammerne for opgaven af den eller de ansvarlige undervisere og i fornødent omfang under inddragelse af studielederen. Det skal sikres, at rammerne for opgaven danner grundlag for en fyldestgørende beherskelse af pensum og opfyldelse af de faglige mål.

På et institut er der regler for at opgaven skal være kontrolleret og diskuteret med kolleger (hvis sådanne findes), så det sikres, at eksamensopgaven er i overensstemmelse med målbeskrivelsen i studieordningen. Der skal samtidig indleveres tilhørende rettevejledninger, hvis rettevejledning kræves. Censorformanden, studielederen og den ansvarlige medarbejder i eksamensadministrationen mødes og vurderer, om opgaverne kan accepteres, eller om der er noget som skal rettes, justeres eller lignende.

Eksamensafvikling- skriftlige prøver

De skriftlige eksamener (stedprøver) afvikles normalt som PC-eksamen på Peter Bangsvej, hvor der er opsat computere. Ved eksamensstarten skal de studerende gennemføre en indlogningsprocedure. Herefter får de adgang til eksamensopgaven. Eksamensopgaven skal besvares i et særligt ”examination doc”. Dette dokument afleveres elektronisk ved afslutning af eksamen. Den studerende får samtidig tilsendt en kopi af sin besvarelse i pdf.format til sin KU-mail adresse.

Ved de skriftlige eksamener skal lederen af eksamenstilsynet eller dennes stedfortræder altid være til stede. Hvis der opstår spørgsmål, som lederen ikke kan besvare, kontaktes eksamensadministrationen. Ved faglige spørgsmål f.eks. om fejl i opgaven, kontakter eksamensadministrationen underviseren. Der skal derfor altid være en medarbejder til stede i eksamensadministrationen, når der er eksamen, ligesom eksamensadministrationen skal være informeret om, hvordan underviseren kan træffes – f.eks. hvilket telefonnummer. Administrative spørgsmål håndteres af den ansvarlige i eksamensadministrationen.

På de fleste institutter afvikles Tag hjem eksamener/afløsningsopgaver i Digital Eksamen, hvor Studieadministrationen sørger for, at opgaven er tilgængelig ved eksamens start. De studerende uploader besvarelsen direkte i Digital Eksamen.

På enkelte institutter afvikles afløsningsopgaver og essays dog ikke i Absalon.

Eksamensafvikling - mundtlige prøver

Mundtlige prøver planlægges af eksamensadministrationen og afholdes af underviser og censor. Ved mundtlige prøver modtager eksaminanden et skriftligt formuleret spørgsmål eller emne ved forberedelsestidens eller prøvens begyndelse. Spørgsmålet eller emnet er formuleret af underviseren, som skal sikre sig, at det svarer til det opgivne pensum og er egnet til at danne grundlag for en fyldestgørende eksaminandens beherskelse af pensum og opfyldelse af de faglige mål.

Synopsiseksamen har form af en individuel mundtlig prøve, hvor der tages udgangspunkt i et skriftligt udformet oplæg (synopsis). Prøven omfatter en bredere diskussion inden for pensum, da eksaminator er forpligtet til at eksaminere indenfor hele pensum. PÅ psykologi indgår synopsiseksamen i den endelige karakter, idet den skriftlige præstation er vægtet med 1/3 og den mundtlige præstation er vægtet med 2/3. På de øvrige uddannelser sker bedømmelsen udelukkende på baggrund af den mundtlige præstation, idet synopsen ikke indgår i bedømmelsen.

Eksamensafvikling på særlige vilkår (funktionsnedsættelse)

Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Ved eksamensdeltagelse kan der fx være tale om at den studerende får dispensation til længere eksamenstid eller fx skal have særligt PC-udstyr til rådighed. De studerende skal indsende en ansøgning til deres institut forud for hver enkelt eksamen. Hvis der er tale om en varig tilstand, som fx ordblindhed, er det dog kun nødvendigt at indsende dokumentation én gang. Hvis den pågældende fortsætter på kandidatuddannelsen skal dokumentation dog sendes på ny.

Når studieadministrationen har udstedt en dispensation til en studerende til eksamensdeltagelse på særlige vilkår, orienteres de som er ansvarlige for eksamensafvikling, således at de kan tage højde herfor ved tilrettelæggelsen.

Censur

I overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler er minimum 1/3 af prøverne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eksterne, dvs. at de afholdes med deltagelse af censorer, som er beskikket af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Censorerne bliver fordelt af Censorformandskabet efter samråd med institutterne. Forud for hver eksamenstermin sørger institutterne for, at de udpegede censorer får oplysninger om tid og evt. sted for afholdelse af prøverne samt får udleveret det relevante materiale.

Censorerne skal påse, at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning. Censorerne skal endvidere påse at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler herom fastsat i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen (se note 4).

Censorformandskaberne gennemfører systematiske evalueringer af alle eksterne prøver. Institutterne udleverer evalueringsskemaer til alle censorerne i forbindelse med afholdelse af prøverne, samt sørger for, at de udfyldte skemaerne videresendes til Censorformandskabet.

På baggrund af bl.a. evalueringsskemaerne samt eksamensklager/anker udarbejder Censorformandskaberne en årsrapport, som drøftes med studielederne på de årlige møder. Fra 2013 vil årsrapporterne fra de forskellige Censorformandskaber bliver offentliggjort på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hjemmeside.

Resultater fra skriftlige eksaminer

Bedømmerne taster selv eksamensresultaterne direkte i digital Eksamen.

Alle eksamensresultater bliver dernæst gennemgået ved et regeltjek. Resultater, der afvises, sagsbehandles efterfølgende i studieadministrationen.

Resultater fra mundtlige eksaminer

Inden prøvens afvikling sender eksamensadministrationen eksamensprotokoller til bedømmerne. Bedømmelse af mundtlige prøver sker umiddelbart efter, at prøven er afholdt, og den studerende meddeles herefter resultatet. Bedømmerne registrerer desuden resultatet i eksamensprotokollen og protokollen sendes retur til instituttets studieadministrative smedarbejder umiddelbart efter prøvens afholdelse.

Resultater vedrørende aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelse af denne prøveform sker ved, at underviseren/bedømmeren efter endt undervisning giver instituttets eksamensmedarbejdere skriftligt besked, så registrering kan finde sted i STADS.

Offentliggørelse

De studerende kan se deres eksamensresultater i selvbetjening på KUnet inden udløb af den deadline, der er fastsat i eksamensplanen, dog ikke senere end 4 uger efter eksamen har fundet sted.

Mistanke om forsøg på eksamenssnyd

Fakultetet har udarbejdet en procedure for hvad administrationen skal gøre, hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd. (https://samf.ku.dk/uddannelser/kvalitetssikring/eksamenssnyd/). Det fremgår bl.a. af proceduren, hvordan der skal ageres hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en skriftlig stedprøve. Det fremgår også hvad bedømmerne skal gøre, hvis de i forbindelse med bedømmelse af en besvarelse får mistanke om at der kan foreligge forsøg på eksamenssnyd.

Note 1: Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og Universitetslovens § 18, stk.5.

Note 2: Institutterne har ikke fælles praksis for, hvornår den endelige eksamensplan skal være på plads