Ledelsesinformation - procedure for analyse af studienøgletal

Formål

Med henblik på at skabe en koordineret indsats, der blandt andet sikrer et validt grundlag for dokumentation og opfølgning på kvalitetssikringsarbejdet og mulighed for benchmarking på tværs af såvel fakultetets uddannelser, som med andre uddannelser på Københavns Universitet og på andre universiteter, følger Det Samfundsvidenskabelige Fakultet løbende op på relevante nøgletal for studieområdet.

Det fremgår nedenfor, hvilke områder der monitoreres, hvilke nøgletal der indhentes, hvem der gør det og hvem tallene skal præsenteres for.

Fakultetets standarder kan ses her.

Fakultetets model for udregning af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer kan ses her.

Grundlag for proceduren

Med denne procedure skal vi blandt andet sikre, at vi lever op til kravene i følgende dokumenter:

Indsamling og udarbejdelse af studienøgletal

Uddannelsesservice i KU’s fællesadministration indsamler en gang årligt data (kan ses på KUnet). Disse data suppleres af data indsamlet af SAMF-uddannelse og af de enkelte uddannelser.

US indsamler studienøgletal

Nedenfor findes en oversigt over de studienøgletal, der årligt opgøres af US (uddannelsesservice på KU). Opgørelserne er typisk opgjort per studieår for perioden 1/10 til 30/9.

 • Optag
 • Bestand
 • Frafald
 • Antal grader
 • Studieprogression
 • Gennemførelse
 • Beskæftigelse/ledighed
 • Undervisningstimer på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Udrejsende udveksling
 • Antal optagne internationale studerende på kandidatuddannelser
 • Undervisningsmiljøvurderinger (UMV)
 • Dialog med dimittender (Dimittendundersøgelser)

I SAMF-uddannelse indsamles data om:

 • Studiestart
 • Studie- og karrierevejledning
 • Pædagogisk kompetenceudvikling for fastansatte og nye undervisere og deltidsansatte (D-VIP)

Uddannelserne indsamler følgende studieinformation:

 • Censorformandskabsberetninger
 • Referater fra møder i aftagerpaneler
 • Undervisningsevalueringer, derunder beståelsesprocenter på studieaktiviteter
 • VíP/D-ViP-ratio (i årsværk)
 • STÅ/ViP-ratio (i årsværk)
 • Uddannelsernes forskningsbasering (forskningsmatrix)
 • Understøttelse af uddannelsernes kompetenceprofil (kompetencematrix)

Formidling af nøgletal

Den ansvarlige administrative medarbejder på fakultetet sender oversigterne og relevant orientering til:

 • Dekanatet
 • Fakultetsdirektøren
 • Uddannelseschefen
 • Institutleder
 • Studieleder
 • Institutadministrator

Råd og nævn:

 • FLT (fakultetets ledelsesteam)
 • Studielederforum
 • Administratorforum
 • Akademisk Råd
 • Dialogforum for studerende.

Institutleder er ansvarlig for at videreformidle de relevante tal til aftagerpanelet/aftagerpanelerne ved instituttet.

Studieleder er ansvarlig for at videreformidle de relevante tal til studienævnet.

Institutadministrator er ansvarlig for at videreformidle relevante tal til de relevante administrative medarbejdere i eget sekretariat, som minimum til de studieadministrative medarbejdere.

Uddannelseschefen er ansvarlig for at videreformidle relevante tal til de relevante administrative medarbejdere i SAMF-uddannelse.

Behandling af nøgletal og opfølgning på kritiske nøgletal

Studieleder er ansvarlig for behandling af nøgletal i studienævnet og for opfølgning i samarbejde med studienævnet på kritiske nøgletal på uddannelsen. Studielederne skal forholde sig til de fastsatte standarder i uddannelsesredegørelserne og i uddannelsesevalueringerne.

Institutlederen er ansvarlig for at de relevante nøgletal drøftes i instituttets ledelsesteam, i institutrådet og i aftagerpanelet og for at understøtte eventuelle nye initiativer taget af studieleder i samarbejde med studienævn for at følge op på kritiske nøgletal.

Dekanen er ansvarlig for at kritiske nøgletal bliver behandlet på det årlige dekanatsbesøg på institutterne, i Dekanatet og i FLT. Dekanen har ansvar for at tilse institutternes initiativer og at støtte institutterne i deres initiativer til at behandle eventuelle kritiske nøgletal. Dekanen har ansvar for at reagere, hvis der ikke tages initiativer eller hvis de ønskede ændringer ikke forekommer og institutterne ikke magter at vende en uheldig udvikling.

Dekanen har derudover ansvar for at lede eventuelle initiativer på tværs af institutterne. Det kunne eksempelvis være ændringer af alle studieordninger eller udvikling af ny fælles procedure for studiestart. Det er dekanen der vurderer, når det er relevant med tværgående fælles initiativer.

Dekanen er ansvarlig for, at der fastsættes målbare standarder som det er fastslået i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser og for at disse standarder revideres om nødvendigt.

Dekanen er ansvarlig for denne procedure, for at den overholdes og for at den revideres om nødvendigt. Studie- og eksamenskontoret er den administrative understøttende enhed i forhold til dette arbejde.

Relevante links

Københavns Universitets centrale nøgletalsberedskab findes her: https://us.ku.dk/studiestatistik/.

Nøgletal for den samlede danske universitetssektor offentliggøres årligt af Danske Universiteter. De kan findes her: https://dkuni.dk/tal-og-fakta/.