Beskrivelse af arbejdet med fokusområder/handleplaner

Hvert år udarbejder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet handleplaner (fra 2015 benævnt fokusområder), som bruges som styringsværktøj i forhold til at få implementeret fakultets strategi og Københavns Universitets mål.

I handleplanerne (fokusområderne) fokuseres på en delmængde af målene i strategien, forskelligt fra år til år.

Udarbejdelse af handleplaner

De enkelte handleplaner bliver udarbejdet efter følgende proces:

  • Et udkast til næste års handleplan produceres i fakultetets ledelsessekretariat i tæt samarbejde med dekanatet.
  • Udkastet fremlægges til drøftelse i Fakultetets Ledelsesteam (FLT)
  • Udkastet rettes til på baggrund af FLT-drøftelse
  • Et revideret udkast fremlægges til drøftelse i FSU og Akademisk Råd
  • Handleplanen færdiggøres på baggrund af ovennævnte drøftelser og offentliggøres på SAMFs hjemmeside, på KUnet og i fakultetets nyhedsbrev og/eller omtales i Dekanatets Nytårsbrev.

Handleplanerne bliver udarbejdet i slutningen af det foregående år i perioden oktober-december.

Implementering af handleplaner

Direktionen er ansvarlig for implementering af de enkelte projekter og indsatsområder som er i handleplanen, som typisk sker løbende året igennem. Institutlederne er ansvarlige for at deres institut bidrager til opfyldelse af handleplanen, de konkrete initiativer og mål for de enkelte institutter aftales mellem institutledere og direktionen på møder i FLT og på direktionens årlige besøgsrunde, jf. nedenfor.

Sikring af implementering af handleplan

Implementeringen af den årlige handleplan følges løbende i følgende fora:

  • Direktionsmøder
  • FLT
  • Akademisk Råd
  • FSU
  • Dekanens besøgsrunde på institutterne

Direktionsmøder

Status på de forskellige projekter og indsatsområder drøftes jævnligt på direktionsmøder.

FLT

På det første møde i året i FLT behandles handleplanen, her fastsættes det, hvor det er relevant, hvem der har hvilket ansvar i forhold til de enkelte indsatser, og hvem der har ansvar for at målene operationaliseres. Dekanatet afrapporterer samlet for fakultetets status i forhold til opfyldelse af målene ved at præsentere en statusoversigt med farvekoder for opfyldesgrad på hvert enkelt mål til drøftelse. Sidste gang på det første møde i det nye år med en endelig status; hvad nåede vi så og hvis ikke alt; hvilke årsager havde det.

Akademisk Råd og FSU

Status med farvekoder for opfyldesgrad på hvert enkelt mål fremlægges og drøftes også 2-3 gange årligt i Akademisk Råd og FSU – Sidste gang på det første møde i det nye år med en endelig status; hvad nåede vi så og hvis ikke alt; hvilke årsager havde det.

Direktionens besøgsrunde

Hvert år efter sommerferien (omkring september) aflægger direktionen besøg på institutterne og mødes med instituttets ledelse. På disse møder afrapporterer institutlederen på status på gennemførelsen af de forskellige projekter og opfyldelse af forskellige mål. Det aftales hvilke mål og initiativer instituttet skal have gennemført fremadrettet.

Ansvar

Dekanatet er ansvarligt for processen omkring handleplanerne, udarbejdelse, implementering og løbende sikring af implementering i de
tilfælde hvor arbejdet ligger på institutniveau. Ledelsessekretariatet er den administrative enhed, der støtter op om dette arbejde.

Institutlederne er ansvarlige for at deres institut implementerer de institutspecifikke initiativer, der er blevet aftalt på FLT og med direktionen.