Universitetspædagogikum, SAMF 

Reglerne er gældende.

Ifølge stillingsstrukturcirkulærets "Notat om stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter" er universitetet forpligtet til at give adjunkter1) supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Universitetspædagogikum følger de "Fælles retningslinjer for universitetspædagogikum".

Nedenstående regler fastlægger ansvar og rammer for universitetspædagogikum ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Formål

Formålet med universitetspædagogikum ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er at styrke adjunkternes undervisningsmæssige kvalifikationer inden for det samfundsvidenskabelige område. Universitetspædagogikum kan endvidere bidrage til den pædagogisk-didaktiske udvikling på fakultetet.

Uddannelsens målsætning

Efter afslutning af universitetspædagogikum skal adjunkterne kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning på en måde, som understøtter de studerendes læring bedst mulig i forhold til fagenes målbeskrivelser. Adjunkterne skal endvidere kunne bidrage til udvikling af fagets og fakultetets uddannelser. Adjunkterne skal kunne reflektere over egen undervisningspraksis og på baggrund heraf tilpasse deres undervisning.

Undervisning skal forstås bredt, og adjunkten skal under uddannelsen opnå erfaring med en variation af undervisnings- og vejledningsformer.

Universitetspædagogikum giver både almene og fagspecifikke kompetencer og omfatter både praktiske og teoretiske elementer. De teoretiske elementer skal være relevante for og kunne kobles til adjunktens undervisning i praksis. Teoretiske, faglige og praktiske aspekter skal bindes sammen i den supervision som adjunkter deltager i som led i universitetspædagogikum.

Deltagere og forudsætninger for universitetspædagogikum

Alle adjunkter ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultets institutter har ret og pligt til at deltage i universitetspædagogikum.

Dette gælder også lektorer ansat på prøve med henvisning til, at de ikke forud for ansættelsen har opnået tilstrækkelig undervisningserfaring, jf. §5 stk. 3 i stillingsstrukturcirkulæret.

Institutterne kan endvidere tilbyde ansatte i andre stillingskategorier at deltage i universitetspædagogikum, hvis de underviser, og det er relevant. Det skal tilstræbes, at postdocs der planlægger en forskningskarriere, får mulighed for at deltage i universitetspædagogikum, evt. ved at en postdoc-ansættelse suppleres med en kortere ansættelse som adjunkt.

Forudsætninger for deltagelse i Universitetspædagogikum er gennemført 3-dages kursus i PhD Introduction to teaching and supervision, se mere her: https://samf.ku.dk/pcs/english/forteachers/utc/ eller tilsvarende viden og færdigheder opnået på anden vis.

Ansvar

Adjunktens institutleder har det ledelsesmæssige ansvar for tilrettelæggelsen af universitetspædagogikum. Ansvaret kan delegeres til en anden fastansat VIP ved instituttet. Tilrettelæggelsen kan ske i samarbejde med eller helt eller delvist overlades til udbyderen af universitetspædagogikum. I supervisionsdelen varetages den faglige vejledning af en af instituttets egne undervisere.

Institutlederen er endvidere ansvarlig for, at adjunkter m.v. informeres om universitetspædagogikum og fakultetets retningslinjer, og for at deltagere i universitetspædagogikum får tilstrækkelige og varierede undervisningsopgaver på instituttet, mens universitetspædagogikum gennemføres.

Den faglige vejleder udpeges blandt de fastansatte undervisere ved instituttet af studieleder og institutleder og skal være en kvalificeret underviser inden for adjunktens faglige område. Vejlederen skal have kendskab til relevante undervisningsmetoder og til studieordninger og andre rammer for adjunktens undervisning. Den faglige vejleder skal tilbydes mulighed for sparring, netværksaktiviteter og kompetenceudvikling i relation til supervision og universitetspædagogik i det hele taget. Den faglige vejleder har pligt til at deltage i en workshop arrangeret af kursusudbyderen i starten af kursusforløbet.

Den pædagogiske vejleder skal have bred og dyb indsigt i læring og universitetspædagogik og erfaring med undervisning og supervision af undervisere. Den pædagogiske vejleder vil normalt være tilknyttet et pædagogisk miljø uden for det faglige institut.

Den faglige og den pædagogiske vejleder skal vejlede adjunkten om undervisning og tilrettelæggelsen af universitetspædagogikum og skal begge deltage i supervision af adjunktens undervisning. Den faglige og den pædagogiske vejleder udarbejder i fællesskab den afsluttende udtalelse.

Den pædagogiske vejleder skal vejlede sådan, at adjunkten har mulighed for at opnå almene kompetencer og et generelt kendskab til undervisning og studerendes læring, således at adjunkten efter afslutning af universitetspædagogikum kan reflektere over egen undervisningspraksis og på baggrund heraf udvikle sin undervisning.

Den faglige vejleder skal vejlede sådan, at adjunkten har mulighed for at opnå de fagspecifikke kompetencer, herunder erfaring med de undervisningsformer der er relevante for faget, og et kendskab til og en forståelse for de relevante studieordninger og målbeskrivelser, der kvalificerer adjunkten til at bidrage til udvikling af fagelementer og uddannelser.

Vejlederne har i fællesskab ansvar for, at teoretiske, faglige og praktiske aspekter bindes sammen i den supervision som adjunkter deltager i som led i universitetspædagogikum.

Prodekanen for uddannelse har det ledelsesmæssige ansvar for at disse regler overholdes og opdateres om nødvendigt.

Omfang, placering og opbygning

Universitetspædagogikum bør normalt tilrettelægges, så det kan afvikles inden for de første to år af en adjunktansættelse. For lektorer ansat på prøve skal universitetspædagogikum tilrettelægges, så det kan afsluttes senest 4 måneder inden udløbet af prøveperioden.

Universitetspædagogikum udgør samlet mindst 175 og højest 250 arbejdstimer.

Universitetspædagogikum omfatter:

  • undervisning med supervision inklusive forberedelse
  • kurser, seminarer, workshops og lignende inklusive forberedelse
  • evt. deltagelse i pædagogisk udviklingsarbejde

Der skal snarest muligt efter adjunktens ansættelse foreligge en plan for de konkrete elementer i universitetspædagogikum. Planen skal godkendes af adjunkten, adjunktvejlederne og institutlederen. Eventuelle ændringer i planen skal godkendes af de samme parter.

Kursus-, seminar- og workshopforløb skal så vidt muligt tage udgangspunkt i adjunktens egen undervisning og skal forankres teoretisk og praksisnært i adjunktens fag.

Ved allokering af undervisning og andre arbejdsopgaver ved fakultetets institutter skal der tages hensyn til tidsforbruget ved universitetspædagogikum for såvel adjunkter som de faglige vejledere.

Kursusdagene på universitetspædagogikum udbydes på engelsk. Supervisionen foregår normalt på dansk eller engelsk.

Merit

Der kan gives merit for dokumenterede pædagogiske uddannelsesaktiviteter gennemført forud for ansættelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Merit for universitetspædagogiske kurser gennemført under ph.d.-uddannelsen kan dog ikke nedsætte omfanget af universitetspædagogikum til under 175 timer, jf. "Fælles retningslinjer for universitetspædagogikum".

Det er en forudsætning for merit, at ansøgeren har varetaget relevant undervisning, og at kurser m.v. er gennemført i sammenhæng hermed.

Den faglige og den pædagogiske vejleder træffer i fællesskab beslutning om merit efter ansøgning fra adjunkten.

Undervisningsportfolio

Adjunkten skal som led i universitetspædagogikum udarbejde en undervisningsportfolio som skal indgå i grundlaget for den samlede vurdering.

Universitetspædagogikum skal omfatte undervisning eller vejledning i udarbejdelse af undervisningsportfolio, og adjunkten skal informeres om hvilke elementer der skal indgå i den undervisningsportfolio, der skal afleveres til bedømmelse.

Denne undervisningsportfolio skal omfatte materiale der kan anvendes ved kommende stillingsansøgninger og skal således omfatte materiale mindst svarende til Københavns Universitets retningslinjer om undervisningsportfolio ved stillingsansøgning. Oversigt over de gennemførte undervisningsopgaver, evalueringsresultater og adjunktens refleksioner over eget pædagogisk arbejde skal således indgå i porteføljen.

Afsluttende vurdering

Ved afslutning af universitetspædagogikum udarbejder den faglige og den pædagogiske vejleder en skriftlig vurdering af adjunktens pædagogiske kvalifikationer. Udtalelsen udarbejdes på baggrund af materialet i adjunktens undervisningsportfolio og vejledernes observationer i forbindelse med supervision af adjunkten samt eventuelt en samtale med adjunkten.

Vurderingen skal kvalitativt beskrive adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer ved afslutningen af universitetspædagogikum og konkludere hvorvidt adjunkten har kvalifikationer svarende til formålet med universitetspædagogikum.

Vurderingen skal have et omfang af 2-3 sider og skal affattes på engelsk eller følges af en oversættelse til engelsk.

Klage- og ankemuligheder

Der kan klages over procedurefejl samt over indhold af meritafgørelser og afsluttende vurderinger.

Klage indgives til institutlederen senest 2 uger efter afgørelsen er meddelt adjunkten. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Ved klage over den afsluttende vurdering fremsendes klagen til vejlederne, der har mulighed for at kommentere klagen. Klageren skal have mulighed for at kommentere vejledernes eventuelle udtalelser inden for en frist af minimum en uge. Institutlederen kan enten (1) afvise klagen eller (2) udpege to nye bedømmere, der skal have kvalifikationer svarende til den faglige og den pædagogiske vejleder.

Ved ny vurdering skal de nye bedømmere have mulighed for at overvære adjunktens undervisning og/eller gennemføre en samtale med adjunkten, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at kunne vurdere adjunktens kvalifikationer.

Får adjunkten ikke fuldt ud medhold i en klage, har klager mulighed for at anke institutlederens afgørelse til dekanen inden for en frist af 2 uger fra institutlederens afgørelse er meddelt klager. Anken skal være skriftlig og begrundet. Dekanen kan enten (1) afvise klagen eller (2) udpege to nye bedømmere.

Evaluering og kvalitetssikring

Institutlederen og udbyderne af kurser og kursusforløb samarbejder om passende kvalitetssikringsprocedurer.

Udbyder sørger for løbende at evaluere kurset både formativt og summativt ved skriftlig og mundtlig midtvejs- og slutevaluering. Ved afslutning af universitetspædagogikum gennemfører vejlederne herudover individuelle, afsluttende læringssamtaler med adjunkten af cirka en times varighed om forløbet, herunder:

  • uddannelsens målsætning
  • kurser og kursusforløb
  • samarbejdet med faglig vejleder
  • samarbejdet med pædagogisk vejleder
  • gennemført undervisning, herunder variation af undervisningsformer
  • tidsforbrug

På baggrund af disse evalueringer kan kursets form og indhold justeres, ligesom der hvert år udarbejdes en kort evalueringsopsamling over fakultetets universitetspædagogikum, som diskuteres blandt institutlederne.

Vedtaget af direktionen den 3. marts 2015


Note 1) Dette gælder også for ansatte i den stillingskategori på adjunktniveau, der betegnes "forsker", jf. Stillingsstrukturcirkulæret § 2.