Undervisningsportfolio ved ansøgninger

Ved ansøgninger om ansættelse som lektor eller professor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal det faglige bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalget have mulighed for at vurdere ansøgernes pædagogiske kvalifikationer i relation til undervisningen ved fakultetet og de særlige undervisningsopgaver der eventuelt er beskrevet i stillingsopslaget.

Ansøgningen skal derfor omfatte beskrivelse af og dokumentation for ansøgerens pædagogiske erfaring og kvalifikationer. Dette materiale kaldes en "undervisningsportfolio". Københavns Universitets fælles regler for undervisningsportfolio kan findes her.

Portfolioen skal omfatte oplysninger svarende til punkterne a.-g. i disse fælles retningslinjer, inklusive evalueringsresultater og materiale der viser ansøgerens egne pædagogiske refleksioner.

Portfolioen kan eksempelvis opbygges således:

1. Undervisnings-CV

1.1. Oversigt over undervisningserfaring på universitetsniveau.

For hver aktivitet skal der være oplysninger om ved hvilken uddannelse og på hvilket niveau aktiviteten er gennemført. Desuden anføres den tidslige udstrækning, undervisningsformer og undervisningssproget. Endelig skal det fremgå hvilken rolle og hvilket ansvar ansøgeren har haft i forbindelse med undervisningen. Både kursusundervisning og vejledning af studerende i forbindelse med for eksempel BA-projekter og specialer medtages. Hvis undervisningserfaringen er meget omfattende, kan oplysningerne gives i mere summarisk form, for eksempel således at der alene medtages oplysninger om antallet af kurser på forskellige niveauer, og ikke de enkelte kursusnavne. Dog bør detaljerede oplysninger om undervisning de seneste år medtages. Oplysninger om undervisningserfaring fra andre typer institutioner (for eksempel undervisning på gymnasieniveau) kan medtages.

1.2. Eventuelle undervisningspriser eller tilsvarende udmærkelser

1.3. Publikationsliste med eventuelle undervisningsrelevante publikationer

Publicerede lærebøger, lærebogsbidrag og lignende, samt artikler, konferencebidrag og bøger om undervisning og studerende.

1.4. Pædagogisk uddannelse

Angivelse af tidspunkter og institutioner for adjunktpædagogikum og eventuelle andre universitetspædagogiske kurser eller lignende.

1.5. Eventuel erfaring med administration og ledelse af uddannelse

For eksempel erfaring som studieleder eller studienævnsmedlem, deltagelse i udvalg eller kommissioner vedr. uddannelse, og ansættelse af eksterne undervisere m.v.

1.6. Eventuel erfaring med bedømmelse af undervisning og uddannelse

For eksempel ekstern censorerfaring, erfaring som adjunktvejleder, deltagelse i systematisk kollegial supervision eller deltagelse i evaluering på fakultets- eller universitetsniveau i national eller international sammenhæng.
Undervisnings-CV bør ikke fylde mere end 3 sider.

2. Refleksion over egne pædagogiske aktiviteter

Ansøgerens refleksioner over eget pædagogisk arbejde, dets målsætninger, metoder og gennemførelse. I refleksionen skal ansøgeren analysere og motivere sine pædagogiske aktiviteter i forhold til sin pædagogiske forståelse og de studerendes læring. Refleksionerne skal være specifikke i forhold til ansøgerens undervisningserfaringer og relateret til det øvrige materiale i portfolioen, herunder evalueringsresultater (3.2) og det udvalgte undervisningsmateriale (3.4). Beskrivelser af pædagogiske udviklingsaktiviteter som ansøgeren har deltaget i, kan indgå.
Refleksionspapiret bør fylde 1-3 sider.

3. Dokumenterende og illustrerende bilag

3.1. Bevis for adjunktpædagogikum inklusive afsluttende udtalelse. Beviser for anden pædagogisk uddannelse

Hvis ansøgeren ikke har gennemført adjunktpædagogikum, skal det øvrige materiale i portfolioen gøre det muligt for bedømmelsesudvalget at vurdere om ansøgeren har kvalifikationer svarende til gennemført adjunktpædagogikum. Specielt skal der medtages materiale, der dokumenterer at ansøgeren er i stand til at træffe reflekterede beslutninger om egen undervisningspraksis, jf. punkt 2. ovenfor.

3.2. Eksempler på kursusevalueringer

Så vidt muligt vedlægges evalueringer af de seneste kursusforløb som ansøgeren har gennemført. Hvis undervisningen ikke har været evalueret eller evalueringer ikke kan fremskaffes, redegøres kort herfor. Andre kursusevalueringer og evalueringer af andre undervisningsaktiviteter (fx vejledning) kan medtages.

3.3. Eventuelle udtalelser

Fra foresatte, kollegaer eller bedømmere vedrørende ansøgerens undervisningskompetencer.

3.4. Eksempler på undervisningsmateriale og andet materiale udarbejdet af ansøgeren i relation til undervisning

Det skal fremgå hvilket kursus eller hvilke kurser materialet stammer fra. Der kan eksempelvis medtages kursusplaner, undervisningsoplæg, læsevejledninger, øvelsesopgaver, undervisningsnoter, web-sider, kursusplatforme, præsentationsmateriale, eksamensopgaver eller eksamensspørgsmål. Materialet bør være af nyere dato og skal udvælges, så det illustrerer ansøgerens pædagogiske arbejde.
Podcasts og andet AV-materiale kan medtages.
Det samlede omfang af undervisningsmateriale bør ikke overstige 10 sider.

3.5. Eventuelle projektbeskrivelser for pædagogiske udviklingsprojekter som ansøgeren har deltaget i

Ansøgerens rolle i forbindelse med det enkelte projekt skal fremgå.