Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ABC for tidsskrifter – Københavns Universitet

Samfundsvidenskab > Forskning > Tidsskriftslister

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ABC for tidsskrifter

Fakultetet har for hvert af sine fem fag og institutter, Økonomi, Statskundskab, Antropologi, Sociologi og Psykologi, opstillet lister over tidsskrifter i tre kvalitetskategorier. Kun tidsskrifter med en ordning for anonym fagfællebedømmelse (peer review) er taget med.

De tre kategorier

A: Ganske få tidsskrifter, som - helst uden for rimelig diskussion - er de absolut førende, internationale tidsskrifter på instituttets forskningsområde eller -områder.

B: Et større, men stadig begrænset antal af internationalt førende tidsskrifter, som er de tidsskrifter, der følger lige efter det absolutte topniveau på instituttets forskningsområder.

C: Alle andre tidsskrifter på instituttets forskningsområder, evt. med en yderligere begrænsning. Fx sondres i visse sammenhænge mellem "C-internationale" og "C-nationale" baseret på forfatterkredsens nationalitetsmæssige sammensætning.

Tidsskrifterne i kategorierne A og B er eksplicit blevet udpeget ved en procedure, hvori international og anonym fagfællebedømmelse har været et nøgleelement. Det er denne procedure, der beskrives nedenfor. Tidsskrifterne i kategori C er bestemt residualt.

Formålet med udarbejdelse af tidsskriftslister 

De resulterende tidsskriftlister bliver brugt i forskellige sammenhænge, fx i fakultetets budget, hvor en vis sum fordeles efter institutternes A,B,C-vægtede publikationspræstation. Listerne bruges også af nogle institutter ved udmåling af publikationsbaserede løntillæg til medarbejderne. Tanken er, at listerne fremover skal kunne bruges strategisk i forskellige sammenhænge, eksempelvis som element i et instituts signalering af forskningsmæssige prioriteringer.

Proceduren for udarbejdelse af tidsskriftslister 

Da listerne skulle frembringes, besluttede dekanatet, at lade det enkelte institut ved institutlederen bistået med faglig ekspertise efter eget valg udarbejde forslag til lister på instituttets forskningsområder i kategorierne A og B. Det var her nødvendigt at definere de antal af tidsskrifter, der skulle peges på. Efter diskussioner og revisioner fastlagde dekanatet følgende antal: 

 Fag/kategori  A    B
 Økonomi  6  50 
 Statskundskab  4  34
 Antropologi  2  20
 Sociologi  3  25
 Psykologi  6  50

 

 

 

 

 

Disse baserer sig på ene vurdering af de relative størrelser af fakultetets forskningsområder i international forskning, en vurdering som er løseligt funderet i opgørelser over antal internationale tidsskrifter på de forskellige områder (som opgjort i 'Journal Citation Reports', ISI Thomson, Web of Science):

  • Økonomi og Psykologi er fakultetets to største forskningsområder og af nogenlunde samme størrelse.

  • Statskundskab er det tredjestørste forskningsområde, som kan sættes til omkring 2/3 af størrelsen af Økonomi og Psykologi.

  • Sociologi er mindre end Statskundskab, og kan rimeligvis sættes til omkring halv størrelse af Økonomi og Psykologi.

  • Antropologi er mindre end Sociologi, og kan rimeligvis anslås til mellem 2/3 og ¾ heraf.

Det er klart, at denne vurdering af relative størrelser og dermed tildelingen af antal tidsskrifter er kontroversiel og har været et vigtigt diskussionspunkt i hele processen.

Anmodningen om at udpege tidsskrifter tilgik institutlederne i slutningen af 2006. I februar 2007 indkom institutternes forslag til tidsskriftlister. Det viste sig, at opstilling, dokumentation og i nogen grad udvælgelsesprincipper var forskelligartede mellem institutterne. Dette nødvendiggjorde en harmoniseringsfase. Harmoniseringsfasen resulterede ultimo marts 2007 i fornyede forslag til lister med fornyede og udvidede dokumentationstekster. Såvel lister som tekster blev herefter sendt ud til internationalt peer review ved ledende internationale eksperter og forskere.

I løbet af forsommeren 2007 modtog fakultetet disses rapporter, som blev fremsendt til de respektive institutledere med følgeskrivelser fra dekanatet. For alle institutternes foreslåede lister gjaldt, at rapporterne bedømte disse som seriøse, men samtidig stillede krav og forslag om betydelige revisioner. Dekanatets følgeskrivelser gav udtryk for, at eksperternes krav til revisioner helt overvejende måtte følges. Det var herefter op til institutlederne at foretage revision af listerne i lyset af rapporter og følgeskrivelser. I løbet af sommeren 2007 indkom de reviderede lister, i hvilke alle betydelige revisionskrav, der var kommet frem i review-processen, var indarbejdet.

Listerne blev herefter endeligt godkendte af dekanatet og udgør nu fakultetets officielle tidsskriftlister. Disse har den kvalitet at være funderede i såvel institutternes egne indstillinger og prioriteringer som i internationalt peer review ved anerkendte, førende forskere.

Institutternes tidsskriftslister

Neden for er link til tidsskriftslisterne opdelt i A og B tidsskrifter for de fem institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Top 77 over forlag

Liste over forlag rubiriceret på niveau 2, dvs. højeste rubricering, på den "norske liste"