23. marts 2018

Alternativet genopfinder den dybe datatallerken

KLIMAFORSKNING

Nyere politiske initiativer saætter fokus på sammenhængen mellem økonomi og miljø. Dette Puzzle Piece viser, at de indikatoere, som fx Alternativet efterspørger, i høj grad allerede dækkes af tallene fra det grønne nationalregnskab. Imidlertid er en fortsat udvidelse af det grønne nationalregnskab nødvendig.

Der er behov for at afsætte yderligere midler til videreførelse, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab. Det vurderer bl.a. professor Jens Hoff fra Institut for Statskundskab, KU i et nyt Puzzle Piece fra Political
Ideas and Analysis. Læs undersøgelsen her.

Uden et tilstrækkeligt udbygget og opdateret grønt nationalregnskab kan det være en stor udfordring for bl.a. centraladministrationen at udarbejde tilstrækkeligt pålidelige og brugbare beslutningsgrundlag for den langsigtede klimapolitik. Og det kan være svært i tilstrækkelig grad at få belyst, hvordan økonomi og miljø gensidigt påvirker hinanden ved forskellige typer af klima- og miljøpolitiske tiltag. 

Fraværet af et grønt nationalregnskab kan f.eks. også friste klimapolitiske aktører og andre til at ”opfinde” egne data og regnskaber, sådan som det f.eks. er tilfældet med Alternativets tredobbelte bundlinje, der blev lanceret i sommeren 2017. 

Selvom sådanne hjemmebyggede analyser kan være udmærkede værktøjer til at skabe politisk opmærksomhed og fokus på et givent emne, kan de ikke bruges som pålideligt grundlag for langsigtede politiske beslutninger, idet det uklare statistiske datagrundlag gør det umuligt, at foretage gennemskuelige og pålidelige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger på det klima- og miljøpolitiske område. 

I de fleste tilfælde dækker det grønne nationalregnskab allerede de mest centrale data og analysebehov. Og i Puzzle Piecet viser Jens Hoff således, at det grønne nationalregnskab - i hvert fald på det grønne område - allerede i høj grad dækker de typer af data og viden, som Alternativet efterspørger med deres ’tredobbelte bundlinje’. 

Indikatorer for drivhusgasser er allerede med

Alternativet ønsker for eksempel at den gængse produktionsopgørelse, som årligt udgives af Energistyrelsen, skal suppleres med en opgørelse af drivhusgasser, der inkluderer udledninger fra ”alt det, vi forbruger i Danmark herunder biomasse samt vores fly- og skibstransport,” som der står i Alternativets grønne bundlinje. 

Det grønne nationalregnskab medtager allerede alle udslip forbundet med danske økonomiske aktiviteter, herunder transportaktiviteter, både inden for og uden for Danmarks grænser. Desuden tager opgørelsen også højde for forbrænding af biomasse, som det kan ses i grafen.

Grafik: Udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter

Hvis du kun har 3 minutter, kan du også høre professor Jens Hoff præsentere de
væsentligste pointer i P.I.A.’s video. Klik her og find videoen.
 


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.