Klager og dispensation

De afgørelser som Københavns Universitet træffer efter ph.d.-bekendtgørelsen kan indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, når klagen vedrører retlige spørgsmål, hvilket vil sige formelle forhold i forbindelse med sagsbehandling. Klagefristen er to uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren. Klagen skal indgives til fakultetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge . Rektor sender klagen til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedlagt fakultetets udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Dekanen kan i særlige tilfælde dispensere fra de regler, der alene er fastsat af Københavns Universitet. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Dette gælder for sager, som ikke vedrører formelle forhold i forbindelse med sagsbehandling.

Desuden kan dekanen efter aftale med rektor fastlægge generelle afvigelser fra de regler, der alene er fastsat af Københavns Universitet, såfremt særlige forhold gør sig gældende for det pågældende fakultet.

Klager over afgørelser truffet af ph.d.-skolelederen eller ph.d.-udvalget, der ikke vedrører retlige spørgsmål kan indbringes for dekanen. Dette skal ske inden for en frist af to uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren. Klagen skal være skriftlig og begrundet.