Adgangskrav

Københavns Universitet kan tilbyde ph.d.-uddannelse inden for de fagområder, hvor universitetet aktuelt driver forskning, men Københavns Universitet beslutter i sidste ende selv, hvem der optages.

Beslutning om optagelse og indskrivning træffes af det enkelte fakultets ph.d.-skoleleder efter indstilling fra det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Indskrivningen sker efter skriftlig ansøgning. Ved beslutningen lægges særlig vægt på ansøgerens dokumenterede faglige kvalifikationer, forskningsprojektets egnethed som ph.d.-projekt og indpasning i fakultetets faglige profil, samt hvorvidt der kan stilles de fornødne faglige og økonomiske ressourcer til rådighed for en forsvarlig gennemførelse af uddannelsen. Heri inkluderes ikke nødvendigvis lønnen til den ph.d.-studerende, da ansættelsen som sådan er uden for dette regelsæts rammer. Mere detaljerede kriterier kan fastsættes af det enkelte fakultet. Ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-skolen på fakultetet og tilknyttes det institut, hvor hovedvejlederen er ansat. Er fakultetet ikke organiseret i institutter, tilknyttes den ph.d.-studerende samme afdeling eller forskningsenhed som hovedvejlederen.

5+3-programmet

Det er normalt en forudsætning, at ansøgeren ved indskrivning har gennemført en fagligt relevant kandidatuddannelse eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer, for eksempel. udenlandske universitetseksaminer. Det enkelte fakultet kan beslutte at tillade indskrivning på en ph.d.-uddannelse i forbindelse med gennemførelsen af en kandidatuddannelse. Særlige regler herom fremgår af afsnittet nedenfor om 4+4 ordningen.

Indskrivning foregår ved en af fakultetets institutter: økonomi, statskundskab, antropologi, sociologi eller psykologi.

De specifikke optagelseskriterier for 5+3 ordningen fremgår af den enkelte specialiserings studieordning.

4+4-programmet

På Københavns Universitet er der på nogle fakulteter mulighed for at påbegynde ph.d.-uddannelsesforløbet i tilknytning til et kandidatuddannelsesforløb ved indskrivning på en 4+4-ordning. I henhold til bekendtgørelsen skal det i et sådant integreret kandidat- og ph.d.-forløb sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som øvrige ph.d.-uddannelser (ph.d.-bekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Ph.d.-studerende, der påbegynder ph.d.-uddannelsesforløbet i tilknytning til kandidatuddannelsesforløb, indskrives som ph.d.-studerende, men er også tilknyttet kandidatstudiet. Er ph.d.-uddannelsen påbegyndt i tilknytning til kandidatuddannelsen, skal kandidatuddannelsen normalt færdiggøres senest 2 år før den normerede studietid for det samlede ph.d.-uddannelsesforløb udløber.

Udtræder en ph.d.-studerende af ph.d.-uddannelsen, inden vedkommende har færdiggjort sin kandidateksamen, skal den studerende have mulighed for at færdiggøre sit kandidatstudium.

For at kunne komme i betragtning til indskrivning ved det 4-årige ph.d-program skal ansøgere ved indskrivningstidspunktet have en bachelorgrad og normalt have bestået fag svarende til 60 ECTS af en kandidatuddannelse inden for fakultetets fagområder eller en tilsvarende uddannelse. Ansøgere skal således kunne dokumentere at have erhvervet sig et grundlæggende bredt kendskab til de teorier og metoder, der anvendes inden for det pågældende fagområde.

Det er muligt at søge om at blive indskrevet ved et program inden ovennævnte betingelser er opfyldt, men indskrivning forudsætter, at kravene er opfyldt ved indskrivningstidspunktet.

Indskrivning foregår ved en af fakultetets fem institutter: økonomi, statskundskab, antropologi, sociologi eller psykologi. De specifikke optagelseskriterier for 4+4 ordningen fremgår af den enkelte specialiserings studieordning. 

De generelle ansættelsesregler for ph.d.-studerende findes i Overenskomst for akademikere i staten (bilag 5b). For ph.d.-studerende under 4+4 ordningen henvises desuden til SU-loven, Afsnit II, Kapitel 12. Som ph.d.-studerende på 4+4 ordningen modtager man nemlig 2 SU klip hver måned de første 2 år af forløbet.

Meritgodkendelse

Ved ansøgning om indskrivning kan der søges om godkendelse af veldokumenterede, tidligere erhvervede kompetencer (merit) således at disse indgår som led i forskeruddannelsen.  Ansøgning om merit behandles af fakultetets ph.d.-udvalg, der kan fastsætte nærmere regler herom.

Deltid

Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, normeret til tre år, men kan efter begrundet ansøgning i særlige tilfælde gennemføres som deltidsstudium. Ph.d.-udvalget tager stilling til de faglige og studiemæssige forhold i forbindelse med ansøgning om deltid. Fakultetet kan fastsætte nærmere regler om deltid, herunder om overgang fra heltid til deltid under studiet, men ph.d.-studiet skal altid udgøre mindst halv tid (50%). Det betyder den normerede studietid på deltid højst kan blive seks år (eksklusiv orlov). Deltid kan begrundes såvel i forskningsprojektets karakter som med personlige forhold.

Ansøgninger fra ph.d.-studerende ansat ved Københavns Universitet skal godkendes af dekanen. Afgørelser om deltid skal koordineres med eventuel ansættelse.

I forbindelse med overgang til deltid skal ph.d.-planen justeres og godkendes.