Den individuelle ph.d.-plan

Alle ph.d.-studerende ved Københavns Universitet skal senest 3 måneder efter at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt have godkendt en ph.d.-plan. Dette gælder også ph.d.-studerende, som har påbegyndt ph.d.-uddannelsen i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet.

Ph.d.-planen skal som minimum indeholde:

  • Tidsplan
  • Aftale om vejledningens form
  • Plan for ph.d.-projeketet
  • Plan for ph.d.-kurser
  • Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer
  • Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling
  • Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder
  • En finansieringsplan (budget)

I forbindelse med indgåelse af aftalen om vejledningens omfang og form skal der ske en gensidig forventningsafstemning mellem ph.d.-studerende og vejleder(e).

Det er hovedvejleders ansvar at ph.d.-planen udarbejdes og vedligeholdes. Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det dog i praksis den ph.d.-studerende som, i samråd med hovedvejleder, står for vedligeholdelsen og ajourføringen af ph.d.-planen under forløbet. Planen skal være skriftlig og underskrives af vejleder og den ph.d.-studerende samt godkendes af ph.d.-skolelederen. Selvom hovedaktørerne er den ph.d.-studerende selv og hovedvejlederen, kan ph.d.-programlederen som ansvarlig for forskeruddannelsen på instituttet også i særlige situationer spille en vigtig rolle. Planen skal fungere som projektstyringsværktøj under hele ph.d.-uddannelsen, og have en sådan detaljeringsgrad og karakter, at den kan danne grundlag for de halvårlige evalueringer, der løbende udarbejdes under forløbet. Planen er dynamisk og skal løbende ajourføres ved større ændringer af projektet. Det kan dreje sig om ændringer som følge af ophold ved andre forskningsmiljøer/institutioner, orlov eller andet. Ændringer i ph.d.-planen skal godkendes af hovedvejleder.

Den ph.d.-studerende bør oploade den individuelle studieplan til sit grupperum på KUnet sammen med selvalueringsrapporter og det kumulative procesevalueringsskema.