Vejledning

Ph.d.-uddannelsen foregår under vejledning. Den ph.d.-studerende har ret til at få vejledning og pligt til at modtage vejledning (Ph.d.-bekendtgørelsens §8, stk. 1-6). Alle ph.d.-studerende skal derfor under hele ph.d.-studiet have en hovedvejleder. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, som planlægges sammen med den ph.d.-studerende. Vedkommende har i den forbindelse en række særlige forpligtelser, der er nærmere omtalt i afsnittet om ph.d-planen. Der kan tilknyttes yderligere vejledere til studieforløbet. Disse skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde. Hovedvejlederen udpeges i forbindelse med indskrivningen.

Hovedvejleder skal være en person, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. Hovedvejleder skal være forsker inden for fagområdet, være ansat ved det pågældende fakultet og have kendskab til ph.d.-uddannelsen.

Hovedvejleder og supplerende vejledere udpeges af fakultetets ph.d.-skoleleder efter indstilling fra den pågældendes leder (normalt institutlederen). Den ph.d.-studerende kan pege på mulige vejledere, men den endelige afgørelse træffes af ph.d.-skolelederen.

Ph.d.-studerende, hvis forskningsprojekt i overvejende grad foregår ved en anden institution eller virksomhed end universitetet bør tillige have en vejleder der.

Den ph.d.-studerende kan søge om vejlederskift. En ansøgning om vejlederskift skal være skriftlig og begrundet. Det er ph.d.-skolelederen, der, efter konsultation med den relevante institutleder, træffer beslutning om vejlederskift. Vejleder skal høres ved vejlederskift. Ph.d.-skolelederen kan i særlige tilfælde udskifte hovedvejleder, uden der foreligger en ansøgning herom fra den ph.d.-studerende.

Vejledning i forbindelse med stipendier finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation


Ph.d.-studerende med stipendium, finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation (erhvervsPhD-studerende), skal udover hovedvejlederen have en vejleder, der er tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat (Ph.d.-bekendtgørelsens § 26, stk. 1). Denne vejleder udpeges af ph.d.-skolelederen i samråd med virksomheden. Denne vejleder skal være forskningsmæssigt kvalificeret inden for det relevante fagområde. Se endvidere vejledning for ErhvervsPhD-ordningen her.