Censorerindberetning

Ved udfyldelse af nedenstående bekræfter jeg, at:

  • prøven blev gennemført efter gældende regler fastlagt i bekendtgørelse og studieordning, og at eksaminanderne fik en ensartet og retfærdig behandling
  • jeg opfylder habilitetskravene som anført i bekendtgørelsens § 10, stk. 3, se bagsiden
  • jeg er bekendt med kravene i bekendtgørelsens § 6 om gensidig censur.


UDDRAG AF UNDERVISNINGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE AF
25. MAJ 1993:

§ 6, stk. 1
Censorformandskabet fordeler efter samråd med institutionen/erne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver. Censorformandskabet påser, at alle censorer jævnligt og så vidt muligt hvert andet år tildeles censuropgaver, og at gensidig censur i vides muligt omfang undgås.

§ 10, stk. 3.
Foreligger der omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om censors upartiskhed, kan censor ikke medvirke ved bedømmelsen. Censor har pligt til at underrette censorformanden herom.

Felter markeret med * skal udfyldes.

Censorindberetning
(jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 25. maj 1993 (§10, stk. 1, pkt. 3))
Fx til eksaminationsform - karakterfordeling/niveau - eksamination - eksamenssprøgsmål/fagrelevans - andre forhold - pensumdækning
Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *