Censor – Københavns Universitet

Censorerindberetning

Ved udfyldelse af nedenstående bekræfter jeg, at:

  • prøven blev gennemført efter gældende regler fastlagt i bekendtgørelse og studieordning, og at eksaminanderne fik en ensartet og retfærdig behandling
  • jeg opfylder habilitetskravene som anført i bekendtgørelsens § 10, stk. 3, se bagsiden
  • jeg er bekendt med kravene i bekendtgørelsens § 6 om gensidig censur.


UDDRAG AF UNDERVISNINGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE AF
25. MAJ 1993:

§ 6, stk. 1
Censorformandskabet fordeler efter samråd med institutionen/erne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver. Censorformandskabet påser, at alle censorer jævnligt og så vidt muligt hvert andet år tildeles censuropgaver, og at gensidig censur i vides muligt omfang undgås.

§ 10, stk. 3.
Foreligger der omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om censors upartiskhed, kan censor ikke medvirke ved bedømmelsen. Censor har pligt til at underrette censorformanden herom.

Censorindberetning

(jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 25. maj 1993 (§10, stk. 1, pkt. 3))

Skriftlig - Speciale
Skriftlig - Bachelorprojekt
Skriftlig - Øvelse (Seminar)
Skriftlig - Opgave u. kursusregi
Skriftlig - Projekt
Skriftlig - Andet
Skriftlig - Ombedømmelse
Mundtlig
Mundtlig - Omprøve
Skriftlig - Ankenævnet


Fx til eksaminationsform - karakterfordeling/niveau - eksamination - eksamenssprøgsmål/fagrelevans - andre forhold - pensumdækning
Felter markeret med * skal udfyldes.