5. januar 2022

Ny intervention skal styrke indsatsen mod diabetes i Vietnam

Bevillinger

Som ét af fire nye projekter støttet af Udenrigsministeriet med forskere fra Institut for Antropologi vil et stort sundhedsantropologisk projekt forstærke kampen mod diabetes blandt gravide kvinder i Vietnam. Målet er både at afdække problemet og finde lokalt forankrede løsninger.

Foto: Tine Gammeltoft
Foto: Tine Gammeltoft

Diabetes er ikke kun en udfordring i rige vestlige lande. Også mange mellem- og lavindkomstlande kæmper i stigende grad med forskellige former for diabetes, som kan antage epidemisk karakter.

Nu skal et nyt projekt forankret på Institut for Antropologi forstærke indsatsen mod en særlig diabetesvariant, nemlig graviditetsdiabetes eller gestationel diabetes mellitus (GDM), som særligt i det sydøstlige Asien er en stigende udfordring.

Mange indsatser på sundhedsområdet undervurderer betydningen af vores nære sociale relationer.

Tine Gammeltoft, professor

Med en bevilling på 5 mio. kr. fra Udenrigsministeriet vil projektet ’Gestational Diabetes in Vietnam’ i tæt samarbejde med lokale forskere og sundhedsarbejdere afdække udbredelsen af GDM i Vietnams nordlige Thai Binh-provins. Problemets omfang er i dag underbelyst, men vurderes at ramme omkring hver femte gravide kvinde i Vietnam.

Graviditetsdiabetes øger risikoen for komplikationer under graviditet og fødsel og medfører samtidig øget risiko for, at mor og barn udvikler diabetes senere i livet. Graviditetsdiabetes er dermed en vigtig brik i forståelsen af dynamikkerne i den globale diabetesepidemi.

Det nye projekt skal blandt andet udvikle og evaluere en ’healthy pregnancy-intervention’ målrettet kvinder med graviditetsdiabetes og deres nærmeste støtter.

”Mange indsatser på sundhedsområdet undervurderer betydningen af vores nære sociale relationer," siger professor Tine Gammeltoft fra Institut for Antropologi, der står i spidsen for projektet.

”Man undervurderer, i hvor høj grad vi som mennesker lever i dyb afhængighed af hinanden. Det gælder ikke mindst i lav- og mellemindkomstlande, hvor folks helbredsmæssige handlemuligheder i meget høj grad formes af familie- og slægtskabsrelationer. Så hvis man vil sikre sunde graviditeter, er det vigtigt at forankre indsatsen i familien som helhed.”

Lokale udfordringer

En af udfordringerne er at give kvinderne de rigtige redskaber til at kunne håndtere graviditetsdiabetes. Med den rigtige kost og motion – og god støtte fra sundhedsarbejdere og nærmeste familie – vil det store flertal kunne holde deres blodsukker under kontrol, men der mangler konkrete guidelines tilpasset en vietnamesisk virkelighed.

Det hul vil projektet udfylde med et nyt ’GDM self-care kit’ til kvinderne, som måske også kan blive model for indsatser i andre lande.

”Self-care-interventioner promoveres for tiden intensivt af WHO og andre globale sundhedsaktører som det nye svar på en række udfordringer i sundhedsvæsenet. Med vores projekt vil vi se kritisk på, hvad ’self-care’ i graviditeten betyder i en konkret hverdag og i et hierarkisk familie- og slægtskabssystem. Tanken er, at projektets 'GDM self-care-kit' skal tilpasses sociale situationer, hvor ’self-care’ foregår i nært samspil med andre, og hvor den gravide ofte må tilpasse sig andres ønsker,” siger Tine Gammeltoft.

Bred forskningsindsats

Projektet udføres i nært samarbejde med det dansk-vietnamesiske myndighedssamarbejde på sundhedsområdet og Novo Nordisk A/S som privatsektorpartner.

Det nye projekt ligger i forlængelse af projektet ’Living Together with Chronic Disease: Informal Support for Diabetes Management in Vietnam’, der med Vietnam og type 2-diabetes som case undersøger betydningen af uformel omsorg fra familie og venner, når folk rammes af kronisk sygdom.

Med det opfølgende projekt, der ligesom det første også involverer Thai Binh University of Medicine and Pharmacy i Vietnam og Syddansk Universitet, håber forskerne at kunne besvare tre overordnede spørgsmål:

  • Hvordan oplever og håndterer gravide kvinder, familiemedlemmer og sundhedsarbejdere graviditetsdiabetes?
  • Hvilken rolle spiller den uformelle støtte fra familiemedlemmer for kvinders egen håndtering af graviditetsdiabetes?
  • Og hvordan kan en lokalt tilpasset og målrettet intervention forbedre mødrene og børnenes sundhed?

Spørgsmålene vil blive besvaret gennem en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Bl.a. vil 230 kvinder med GMD blive inviteret til at tage del i interventionen og sammenlignet med en tilsvarende gruppe, som får traditionel svangreomsorg.

Projektet løber fra december 2022 til november 2025.

Bidrag til tre yderligere projekter med globalt perspektiv

Ud over projektet i Vietnam er forskere fra Institut for Antropologi involveret i tre yderligere projekter, der har tilsagn om støtte fra Udenrigsministeriet.

Helle Samuelsen bidrager til projektet ‘Himili Pamoja – Adapt Together’, der med Britt Pinkowski Tersbøl som projektleder (PI) er forankret på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

I samarbejde med forskere i Tanzania undersøger projektet initiativer, der på familie- og lokalniveau retter sig mod tilpasning til klimaforandringer. Projektet skal identificere sociale, kulturelle og strukturelle forhold, der ekskluderer kvinder fra sådanne initiativer, og lede frem til mere inkluderende arbejdsformer og strategier.

Quentin Gausset, Hanne O. Mogensen og Michael Whyte bidrager til projektet ‘Unlocking the Potential of Green CHArcoal Innovations to Mitigate Climate Change in Northern Uganda (UPCHAIN)’, der er forankret på Aalborg Universitet med Lone Dirckinck-Holmfeld som PI.

Projektet skal i det nordlige Uganda udvikle en model for, hvordan den udbredte brug af træ og trækul til madlavning syd for Sahara lokalt kan omstilles til ’grønne trækul’ (briketter) lavet på restprodukter fra landbruget til gavn for miljø og klima, lokale levevilkår og bevaringen af skove.

Endelig bidrager Hanne O. Mogensen og Susan Whyte til projektet ‘Consequences of the COVID Epidemic for Youth Reproductive Health in Northern Uganda’, der er forankret på Gulu University og indgår i det dansk-ugandiske ’BSU3-program’ (Building Stronger Universities).

Projektet vil i samarbejde med lokale sundhedsarbejdere afdække COVID-19-nedlukningens indvirkning på den reproduktive sundhed blandt børn og unge i Uganda. Den 19 måneder lange skolenedlukning frygtes blandt andet at have ført til flere graviditeter blandt teenagere.

Kontakt

Professor Tine Gammeltoft
Institut for Antropologi
E-mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk 
Mobil: +45 61 86 08 83

Emner

Læs også