Ledelsesinformation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Kvalitetssikring > Ledelsesinformation

Ledelsesinformation

Procedure for analyse af studienøgletal

Formål

Med henblik på at skabe en koordineret indsats, der blandt andet sikrer et validt grundlag for dokumentation og opfølgning på kvalitetssikringsarbejdet og mulighed for benchmarking på tværs af såvel fakultetets uddannelser som med andre uddannelser på Københavns Universitet og på andre universiteter følger Det Samfundsvidenskabelige Fakultet løbende op på relevante nøgletal for studieområdet.

Det fremgår nedenfor, hvilke områder der monitoreres, hvilke nøgletal der indhentes, hvem der skal gøre det, hvordan og hvornår. Endvidere fremgår det, hvem tallene skal præsenteres for og i hvilke evalueringsprocesser nøgletallene indgår.

Fakultetets standarder kan ses her.

Grundlag for proceduren

Med denne procedure skal vi blandt andet sikre, at vi lever op til kravene i følgende dokumenter:

Indsamling og udarbejdelse af studienøgletal

Uddannelsesservice i KU’s fællesadministration indsamler en gang årligt data (kan ses på KUnet: https://intranet.ku.dk/uddannelsesstatistik/Sider/default.aspx). Disse data suppleres af data indsamlet af fakultetssekretariatet og af uddannelserne.

I fakultetsadministrationen indsamles hvert år data om:

 • Eksamensklager
 • Studiestart
 • Studie- og karrierevejledning

I fakultetsadministrationen indsamles hvert tredje år data om:

 • Pædagogisk kompetenceudvikling for nye undervisere og deltidsansatte (D-VIP)
 • Pædagogisk kompetenceudvikling for fastansatte
 • Udvikling af faglige kvalifikationer

Uddannelserne indsamler løbende information fra censorformandsskabet, aftagerpaneler od de studerende i form af:

 • Censorformandskabsberetninger
 • Referater fra møder i aftagerpaneler
 • Trivselsundersøgelser/UMV
 • Undervisningsevalueringer

Uddannelserne indsamler hvert år data om:

 • Undervisningstimer på bacheloruddannelser

Uddannelserne indsamler hvert 6. år data om:

 • Beståelsesprocenter på studieaktiviteter
 • VIP/D-VIP-ratio
 • Stud/VIP-ratio
 • Kompetencematricer
 • Forskningsmatricer

Nedenfor findes en oversigt over de studienøgletal, der årligt opgøres. Opgørelserne er typisk opgjort per studieår for perioden 1/10 til 30/9. Det fremgår af oversigten, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen af nøgletallene.

Nøgletal

Delnøgletal

Ansvarlig for opgørelse

Processer   data indgår i

Optag

 

Optag på BA 

US

UR*, UE*, AF*

Optag på KA

US

UR, UE, AF

Optag på MA

US

UR, UE, AF

Studenterbestand på BA, KA og MA

 

US

UR, UE, AF

Frafald

 

Frafald på 1. år af BA

US

UR, UE, AF

Frafald på hele BA og KA

US

UR, UE, AF

Antal grader

Fordelt på BA og KA og inkl. antal bonusudløsende

US

UR, UE, AF

Gennemførsel

 

 

Gennemført på
  normeret tid og normeret tid plus et år på hhv. BA og KA

US

UR, UE, AF

Gennemsnitlig   gennemførselstid på BA og KA

US

 

ECTS per studerende

US

KUM* 2014

Ind- og udgående udvekslingsstuderende

Herunder balance på udvekslingsaftaler

US

UR, UE, AF,   KUM

Antal internationale studerende udenfor Norden på hele kandidatuddannelser

 

US

UR, UE, AF,   KUM

Undervisningstimer på BA

 

INS*

UR, UE, KUM   2014

VIP/DVIP-ratio**

VIP/DVIP-ratio i årsværk

INS

UE

STUD/VIP-ratio**

STUD/VIP-ratio i antal og årsværk

INS

UE

Eksamensklagestatistik

 

 

 

Antal klager

FAK* 

 

UE

Antal medhold

FAK*

 

UE

Antal anker

FAK*

 

UE

Antal medhold   i anker

FAK*

 

UE

Ledighed BA og KA

 

US

UR, UE, AF

 

*INS=Institut, *FAK=Fakultetssekretariatet, *UE=Uddannelsesevaluering, *UR=Uddannelsesredegørelse, *AF Afrapportering af fakultets kvalitetssikringsarbejde, *KUM=Københavns Universitets målplan.

** VIP/DVIP og VIP/STUD ratio opgøres kun i forbindelse med uddannelsesevalueringen for hver enkelt uddannelse hvert 6. år.

Formidling af nøgletal

Den ansvarlige administrative medarbejder på fakultetet sender oversigterne og relevant orientering til:

 • Dekanatet
 • Fakultetsdirektøren
 • Studiechefen
 • Institutleder
 • Studieleder
 • Institutadministrator

Råd og nævn:

 • FLT (fakultetets ledelsesteam)
 • Studielederforum
 • SK-forum (studiekoordinationsforum)
 • Administratorforum
 • Akademisk Råd
 • Dialogforum for studerende.

Institutleder er ansvarlig for at videreformidle de relevante tal til institutrådet på eget institut og til aftagerpanelet/aftagerpanelerne ved instituttet.

Studieleder er ansvarlig for at videreformidle de relevante tal til studienævnet og nøgletallene for eksamensklager til censorformandskabet.

Institutadministrator er ansvarlig for at videreformidle relevante tal til de relevante administrative medarbejdere i eget sekretariat, som minimum til de studieadministrative medarbejdere.

Studiechefen er ansvarlig for at videreformidle relevante tal til de relevante administrative medarbejdere i studie- og eksamenskontoret.

Behandling af nøgletal og opfølgning på kritiske nøgletal

Studieleder er ansvarlig for behandling af nøgletal i studienævnet og for opfølgning i samarbejde med studienævnet på kritiske nøgletal på uddannelsen. Studielederne skal forholde sig til de fastsatte standarder i uddannelsesredegørelserne og i uddannelsesevalueringerne. Fakultetets standarder kan ses her.

Institutlederen er ansvarlig for at de relevante nøgletal drøftes i instituttets ledelsesteam, i institutrådet og i aftagerpanelet og for at understøtte eventuelle nye initiativer taget af studieleder i samarbejde med studienævn for at følge op på kritiske nøgletal.

Dekanen er ansvarlig for at kritiske nøgletal bliver behandlet på det årlige direktionsbesøg på institutterne, i direktionen og i FLT. Dekanen har ansvar for at tilse institutternes initiativer og at støtte institutterne i deres initiativer til at behandle eventuelle kritiske nøgletal. Dekanen har ansvar for at reagere, hvis der ikke tages initiativer eller hvis de ønskede ændringer ikke forekommer og institutterne ikke magter at vende en uheldig udvikling.

Dekanen har derudover ansvar for at lede eventuelle initiativer på tværs af institutterne. Det kunne eksempelvis være ændringer af alle studieordninger eller udvikling af ny fælles procedure for studiestart. Det er dekanen der vurderer, når det er relevant med tværgående fælles initiativer.

Dekanen er ansvarlig for, at der fastsættes målbare standarder som det er fastslået i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser og for at disse standarder revideres om nødvendigt.

Dekanen er ansvarlig for denne procedure, for at den overholdes og for at den revideres om nødvendigt. Studie- og eksamenskontoret er den administrative understøttende enhed i forhold til dette arbejde.

Relevante links

Københavns Universitets centrale nøgletalsberedskab findes her: http://us.ku.dk/studiestatistik/.

Nøgletal for den samlede danske universitetssektor offentliggøres årligt af Danske Universiteter. De kan findes her: http://www.dkuni.dk/Statistik.