27. marts 2023

Et godt arbejdsklima på tværs af generationer kan forbedre vores syn på egen aldring

Arbejdsmiljø

Når en arbejdsplads formår at skabe et arbejdsklima med plads til alle aldersgrupper, ser det ud til at have en positiv indvirkning på de ansattes syn på egen aldring. Samtidig lader det til at påvirke deres engagement i arbejdet positivt, viser ny forskning

Ældre og yngre kollega sidder sammen med hver deres pc.
Et positivt, intergenerationelt arbejdsklima gavner de ansattes syn på egen aldring. Foto: TheStandingDesk, Unsplash

Vi hører ofte om mennesker, der diskrimineres på grund af deres køn eller etnicitet. Men faktisk er alder den hyppigste årsag til diskrimination i Europa, hvilket er én af grundene til det stigende fokus på den såkaldte alderisme i samfundet, dvs. vores fordomme, stereotyper og diskrimination baseret på alder.

”Alderisme finder ikke mindst sted i arbejdslivet, hvor der er mange aldersstereotyper og ofte et negativt syn på ældre medarbejderes formåen,” siger psykolog Anette Tybjerg-Jeppesen.

Hun har som ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet undersøgt, hvad arbejdsklimaet på tværs af generationer betyder for de ansattes syn på egen aldringsproces samt deres engagement i arbejdet og lyst til at blive på arbejdspladsen.

”Vi kan se en signifikant sammenhæng mellem et positivt intergenerationelt arbejdsklima og de ansattes syn på egen aldring. Desuden kan vi se, at gode relationer på tværs af aldersgrupper hænger sammen med de ansattes arbejdsglæde,” siger hun.

Studiet viste også, at det ikke kun var de ældre medarbejdere, der havde gavn af positive relationer på tværs af alder, men medarbejdere i alle aldersgrupper. ”Dette er et vigtigt fund, fordi vi nu kan pege på interventioner på arbejdspladsen, som ikke bidrager til en yderligere stigmatisering af de ældre medarbejdere, men faktisk tilgodeser et behov hos alle medarbejderne”.

Alderisme er dyrt

Når en ældre medarbejder har et negativt syn på sin egen alder, fører det ofte til, at personen opstiller begrænsninger for sig selv i det daglige arbejde.

 ”Man har lavet undersøgelser, hvor ældre personer er blevet udsat for negative, aldersstereotype udsagn, og så har man efterfølgende bedt dem om at løse nogle kognitive opgaver. Her har man kunnet måle, at de præsterer dårligere, end hvis de ikke var blevet udsat for de negative udsagn om ældres formåen,” nævner Anette Tybjerg-Jeppesen.

 Et mere positivt intergenerationelt arbejdsklima gavner ikke kun de ældres selvbillede. Forskerne kan også se, at det hænger sammen med de ansattes engagement og motivation for at blive i jobbet. Og det er særdeles væsentlige faktorer for arbejdspladserne.

 ”Når en ansat vælger at sige op, har det ofte flere skadelige konsekvenser for arbejdspladsen, især når det er en højt kvalificeret medarbejder, som stopper,” fremhæver Anette Tybjerg-Jeppesen og uddyber:

 ”Det er omkostningsfuldt at ansætte og uddanne nye medarbejdere, og tabet af kvalificerede medarbejdere kan bringe opgaveløsningen i fare.”

 Alderisme er dyrt i mange sammenhænge – også for sundhedsvæsenet, nævner Anette Tybjerg-Jeppesen:

 ”Alene i USA er et negativt syn på egen aldring, negative aldersstereotyper og aldersdiskrimination estimeret til at koste det amerikanske samfund 440 milliarder kr. om året i sundhedsudgifter, og til at være medvirkende til over 17 millioner sygdomstilfælde årligt,” forklarer hun.

Lapper et hul i vores viden

Studiet er baseret på en onlineundersøgelse, der omfatter svar fra 1.571 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18 - 74 år, som bor og arbejder i Danmark.

”Vores undersøgelse lapper et hul i den eksisterende forskning i alderisme. Typisk har man nemlig set på enten yngre eller ældre ansatte i relation til aldersdiskrimination, og undersøgelserne har haft få respondenter. Det er desuden det første studie, der undersøger sammenhængen mellem det intergenerationelle arbejdsklima og selv-opfattet aldring, som også kaldes selv-rettet alderisme,” forklarer Anette Tybjerg-Jeppesen.

Den nye undersøgelse baner vejen for yderligere forskning i sammenhængen mellem relationer på tværs af aldersgrupper på arbejdspladsen og synet på aldring.

”Vi vil gerne skabe endnu mere klarhed over den rolle, som synet på alder spiller på tværs af generationerne. Får vi den indsigt, vil man i langt højere grad kunne indføre tiltag, som minimerer alderismen på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt,” konstaterer Anette Tybjerg-Jeppesen.

Læs hele studiet her.

Kontakt

Anette Tybjerg-Jeppesen
Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi
Mail: anette.jeppesen@psy.ku.dk 
Tlf.: +45 53 73 30 74

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også