Obligatorisk merit fra anden uafsluttet uddannelse (startmerit)

Du har pligt til at oplyse om – og dermed søge merit for beståede uddannelsesdele af uafsluttede kandidatuddannelser - når du søger ind på en kandidatuddannelse. At søge merit betyder, at du søger om, at de prøver som du tidligere har bestået, kan erstatte nogle af de prøver, du skal tage på den nye uddannelse. Det medfører at du skal tage færre prøver og kan blive hurtigere færdig med den nye uddannelse.  Har du tidligere bestået prøver på kandidatniveau, skulle du derfor oplyse om det, da du søgte om at blive optaget; jf. www.studier.ku.dk/kandidat.

Da du blev optaget, igangsatte universitetet en faglig vurdering af de prøver som du har bestået, og hvis disse prøver kan indgå i den nye kandidatuddannelse, vil universitetet træffe afgørelse om, at det skal meritoverføres.

Supplerende dokumentation

Hvis universitetet har behov for yderligere dokumentation for at kunne foretage den faglige vurdering, vil du blive kontaktet via e-mail. Du har pligt til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation inden for den angivne frist. Så husk at tjekke din e-mail frem mod studiestart.

Konsekvenser ved mangelfulde oplysninger

Hvis du har undladt at oplyse om beståede uddannelsesdele fra uafsluttede uddannelser eller hvis du på anden vis afgav urigtige oplysninger ifm. ansøgning om optagelse, så anses det som brud på Københavns Universitets ordensreglers §12. Det kan have den konsekvens, at din optagelse bliver annulleret. Det samme gælder, hvis du ikke indsender evt. supplerende dokumentation, hvis universitetet efterspørger dette til brug for sagsbehandlingen af din meritsag.