Forskernes behandling hjælper stressede tilbage til hverdagen

Stresset mand ved skrivebord

CHRISTIAN GADEN JENSEN

POSTDOC, LEDER AF CENTER FOR PSYKISK SUNDHEDSFREMME, INSTITUT FOR PSYKOLOGI

Christian Gaden Jensen. Foto: Christoffer Regild25 procent af danskerne er i høj grad belastet af stress. Et tal der stiger ca. en procent om året, viser Sundhedsstyrelsens undersøgelse med svar fra 168.000 danskere.  Stress har alvorlige konsekvenser både for den enkelte, for sundhedssystemet og for samfundsøkonomien, da det koster samfundet mange milliarder kroner årligt i tabt produktivitet, følgelidelser, sygefravær og førtidspensioner.

Langvarig stress belaster familielivet, nedsætter vores livskvalitet og kan føre til udmattelse, øget rygning og forbrug af alkohol, mindre aktivt liv og svær overvægt. Stress øger også risikoen for depression. sygefravær og psykiske arbejdsskader, tab af erhvervsevne og førtidspension og endda arbejdsulykker.

Stress udgør en stigende belastning for det danske sundhedssystem: I 2015 oplevede 94 procent af de praktiserende læger et stigende antal henvendelser om stressrelaterede sygemeldinger, og tre ud af fire læger svarede, at de mangler stressbehandling at henvise patienterne til.
Kun tre ud af ti kommuner har etableret stressbehandlingstilbud. Nogle steder tilbyder kommunen kurser kørt af frivillige, og få steder er der tale om forskningsbaserede indsatser. Kommunerne har for få ressourcer til opgaven, og der er for lidt viden om, hvilken behandling, der virker, for hvilke typer personer og hvorfor.

Metode

Sundhedspsykolog og forsker Christian Gaden Jensen har siden 2009 arbejdet systematisk for, at det offentlige system kan tilbyde stressramte danskere behandling, som er baseret på universitetsforskning.

Med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med 20 lægehuse i hovedstaden startede han i 2011 forskningsprojektet Åben og Rolig ved et hjerneforskningscenter på Rigshospitalet. De 20 lægehuse henviste stressede borgere til forskningsenheden på Rigshospitalet, og effekten af de forskningsbaserede stresskurser er nu også testet på en række kommunale stressklinikker i København og Aalborg, som hvert år behandler tusindvis af borgere.

Stress og dårlig mental sundhed koster samfundet et tocifret milliardbeløb hvert år. Men forebyggelsen af psykisk sygdom og behandlinger af stressrelaterede problemer er for tilfældig, fordi kommunerne ikke har midler hertil. Hverken visitationen af hvem, der tilbydes hvilke forløb, eller effekten af de enkelte behandlings-modeller er baseret på viden. Åben og Rolig-forløbet er en af de første offentlige stressbehandlingsmetoder, der er baseret på forskning i stress, og hvor vi i samarbejde mellem universiteter og kommuner vha. systematisk evaluering kan se, at behandlingen bidrager til store og varige forandringer for de mennesker, der deltager..

Christian Gaden Jensen, Institut for Psykologi
Målgruppen er kvinder og mænd over 18 år med symptomer på stress som udtalt træthed, søvnbesvær, smerter, tristhed eller bekymringer, som kan skyldes mange forskellige ting fx dårligt socialt arbejdsmiljø, længerevarende sygdom eller familiebelastninger. Borgerne er alt fra 18-årige med studiestress, småbørnsforældre, midaldrende og pensionister. Omkring halvdelen oplever, at arbejdslivet er den primære årsag til deres stress, mens den anden halvdel oplever, at det er andre faktorer, herunder også fx arbejdsløshed.

I takt med de seneste års øgede fokus på unges mentale sundhed har Christian Gaden Jensen i samarbejde med bl.a. DPU, Aarhus Universitet, udviklet særlige stress-behandlingsforløb for unge på ungdomsuddannelser og til studerende på universitetsniveau.

Åben og Rolig-metoden bygger på 40 års international forskning i stress, sundhedsfremme og meditation. Da kursisterne både har kropslige, psykiske og sociale symptomer på stress, indeholder det ni uger lange kursus både kropslige øvelser, meditation, samtaler og øvelser med fokus på psykisk velbefindende. En app og en hjemmeside støtter kursisterne med øvelser og gode råd.

Resultat

Effekten af stressbehandlingsmetoden Åben og Rolig er grundigt dokumenteret i både et randomiseret kontrolleret forsøg, 14 evalueringsrapporter og i kvalitative studier af programmets resultater. Flere studier fra klinikkerne viser langtidseffekter af programmet op til et år efter afslutningen.

Forløbet har ændret 100 % på, hvordan jeg lever. Jeg bruger dagligt de redskaber, jeg har fået. Jeg har skiftet branche. Jeg er mere rolig og har overskud i dagligdagen. Jeg har næsten ingen angst mere. Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv – dét er at komme på stressforløbet. Tak for hjælpen..

Deltager i Åben og Rolig i 2017, seks måneder efter behandlingsforløbet sluttede

Evalueringer viser at kursisterne oplever store, positive effekter både på kort og lang sigt:

 • de rapporterer om markante forbedringer i trivsel og helbred– føler mindre stress og depression og har færre søvnforstyrrelser.
 • deres fysiske respons viser lavere niveau af stresshormonet kortisol
 • effekterne er lige positive uanset køn og alder
 • de deltagere, som ved kursus-start rapporterede om højeste grader af stress og depression oplever de største forbedringer.
 • kurset øger borgernes arbejdsparathed, deres tilbagevenden til og fastholdelse af arbejde
 • deltagernes vurdering af behandlingstilbuddet er er særdeles positiv
Figur der viser langtidseffekt af kurset Åben og Rolig
LANGTIDSEFFEKT: Seks måneder efter kurset Åben og Rolig følte deltagerne sig stadig markant mindre stressede, end de gjorde inden kurset. Faktisk lå de ganske nær den prikkede orange linje, som viser danskernes gennemsnitlige stress-niveau.                                                               
Kilde: Københavns Kommunes evalueringsrapport 2017

Videre forskning

Forskernes arbejde med Åben og Rolig-programmerne i de to kommuner, har skabt meget ny viden om behandling af stress, og de fortsætter nu arbejdet med at udvikle nye kurser og dokumentere effekterne:

I dag tilbyder også Mariagerfjord Kommune behandling efter Åben og Rolig-modellen, og i starten af 2018 indledte Christian Gaden Jensen et samarbejde med TopDanmark forsikring, som i et 1-årigt forskningsprojekt vil henvise stressramte forsikringskunder til programmets behandlingsmetoder i universitetets Center for Psykisk Sundhedsfremme. En stor gruppe stressramte danskere behandles nemlig gennem deres sundhedsforsikringer, og også erfaringerne herfra vil blive inkluderet i forskningen.

Forskerne ønsker nu at gennemføre større videnskabelige forsøg, der dokumenterer de langsigtede samfunds- og sundhedsøkonomiske effekter af Åben og Rolig-kurserne.

Åben og Rolig ser ud til at have en positiv indvirkning på borgernes arbejdsmarkedstilknytning..

Aalborg Kommunes evaluering af programmet, 2017

Medieomtale og publikationer

'PFA indgår i stress-samarbejde'. Børsen, januar 2020 (kræver abonnement)

'Forskning skal støtte forsikringsselskabers behandling af stress'. Politiken, januar 2018

'Klinikker skal hjælpe stressramte til et bedre liv'. Berlingske, maj 2015

'Rolig revolution'. P, Psykologernes fagmagasin, januar 2015

Stressbehandlingen Åben og Rolig tilbydes i dag hos:

 • Fem kommunale stressklinikker (København, Aalborg, Mariagerfjord, Skanderborg, Odense kommuner

 • Forsikringsselskabet TopDanmark

 • Flere end 800 læger, som henviser til klinikkerne

 • Omkring 2600 borgere, som deltager i kurserne

Kurset er gratis for borgerne

Københavns Kommune: Mange sygemeldte blev raske og kom tilbage i job

 • 58% af de borgere, som før kurset var sygemeldt fra deres arbejde, var tilbage i arbejde

 • 38% af de borgere, som før kurset var sygemeldte og arbejdsløse, kom i arbejde

 • 63% svarede at kurset havde medvirket til at forbedre deres arbejdsliv

 • 27% angav, at kurset havde forhindret dem i at miste deres arbejde

 • 88% svarede, at kurset havde gjort det lettere for dem at håndtere stressede situationer

 • Kun 8% viste en negativ udvikling

Københavns Kommune konkluderede:
"et væsentligt antal borgere har flyttet sig fra blandt andet sygemelding og ledighed til at være i reel beskæftigelse efter forløbet".

(Københavns Kommune, 2017)

Psykisk belastende arbejdsmiljø i Danmark koster hvert år:

 • 3,4 mia. i tabt produktivitet

 • 670.000 dage med kortvarigt sygefravær

 • 350.000 dage med langvarigt sygefravær

 • 170 førtidspensioner

(Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2016)