Analyse af 20.000 skatteborgere førte til nye regler og mindre mulighed for snyd

Tax Audit ExperimentCLAUS THUSTRUP KREINER

PROFESSOR VED ØKONOMISK INSTITUT

Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark.

Claus Thustrup KreinerI 2007 satte professor Claus Thustrup Kreiner gang i en stor undersøgelse af danske skatteborgeres indberetning af indtægter og fradrag: 'Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark'.

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med forskerkolleger fra UC Berkeley og London School of Economics samt to medarbejdere i SKAT.

Målet med undersøgelsen var at forstå i hvor høj grad borgerne overholder reglerne i skattelovgivningen samt at få en bedre forståelse af, hvordan myndighederne bedst håndhæver skattelovgivningens regler.

Metode

I samarbejdet med SKAT blev data fra i alt 20.000 repræsentativt udvalgte danske skatteborgere analyseret med fokus på at afklare graden af compliance – altså at finde ud af i hvor høj grad skatteyderne indberetter de korrekte beløb til skattemyndighederne.

Resultat

Analyserne viste, at forskellen i skatteefterrettelighed er markant: De beløb som indberettes af tredjepart, for eksempel af arbejdsgiveren eller en bank, er tæt på 100% korrekte, mens der er en betydelig underrapportering hvad angår de beløb, som skatteborgere selv skal indberette. Faktisk oplyser skatteborgerne kun omkring 60% af de indtægter, de selv skal skrive ind på årsopgørelsen. Især indberetningerne fra selvstændigt erhvervsdrivende og borgernes oplysninger om kursgevinster og -tab fra aktiehandel viste sig at være fulde af fejl, når borgerne selv skulle angive beløbene. I alt estimerede forskergruppen, at borgerne manglede at indberette 8 milliarder kroner årligt til SKAT.

Analysens hovedresultater var på plads i 2008-09, hvor Thustrup Kreiner også var medlem af den daværende Skattekommission, og resultaterne blev en del af arbejdet i kommissionen, som i sin slutrapport foreslog, at pengeinstitutter får pligt til at indberette kundernes køb og salg af aktier, så myndighederne får fuldt overblik over kursgevinster og -tab som følge af aktiehandel.

På baggrund af Skattekommissionens rapport blev netop forslaget om tredjepartsindberetning af aktiehandel indført med skattereformen 'Forårspakken 2.0' i marts 2009.

De nye regler medførte, at oplysninger om borgernes køb og salg af aktier oplyses af for eksempel bankerne, så SKAT automatisk kan beregne evt. skattepligtige gevinster eller fradragsberettigede tab, hvilket betyder, at det nu er blevet markant sværere at under-rapportere indtægter fra aktiebeholdninger.

En anden gevinst er, at borgere ikke længere selv skal bruge tid på at udfylde denne del af årsopgørelsen.

Skattekommissionen vurderede i sin rapport, at reglen om tredjepartsrapportering på aktiehandel vil øge den indberettede aktieindkomst til beskatning med en til halvanden milliarder kroner.

Der er mindre underrapportering af indkomst i Danmark end i mange andre lande. Vores undersøgelse viser dog, at det tilsyneladende ikke er fordi skattemoralen er fantastisk, men at det skyldes, at SKAT automatisk får oplysninger om 95 pct. af danskernes indkomst fra arbejdsgivere, banker og andre kilder, og dermed ved, hvad folk tjener. Undersøgelsen viser også, at der er en overraskende høj grad af under-rapportering af de indkomster, borgerne selv skal indberette. Kontrol er nødvendigt, da ikke alt kan automatiseres, men når automatisk indberetning fra en tredjepart er muligt, bør man overveje denne løsning.

Claus Thustrup Kreiner

Forskerne bag undersøgelsen

Forskere bag 'Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark':

Claus Thustrup Kreiner,
professor, Økonomisk Institut,

Henrik Jacobsen Kleven,
London School of Economics,

Emmanuel Saez,
UC Berkeley,

Martin Knudsen og Søren Pedersen,
SKAT.

Periode: 2006-2011

Ændringer i skattelovgivning

Thustrup Kreiners forskningsprojekt var afgørende for ændringer af skattelovgivningen, som blev implementeret i marts 2009 med skattereformen Forårspakken 2.0:

"Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning

For at skatteyderne skal opfatte skattesystemet som retfærdigt, er det centralt med en enkel og effektiv kontrol af lovpligtige skattebetalinger.

Parterne er derfor enige om en række initiativer:

Indberetning af aktieavancer:

Indberetningspligt om investeringsforeningsbeviser og børsnoterede aktier omfatter i dag udbytter, beholdninger ultimo året og salg. Der er enighed om også at indføre indberetningspligt vedrørende køb. Desuden gennemføres mindre justeringer af indberetningsreglerne vedrørende salg og beholdninger, så SKAT automatisk kan beregne skattepligtige gevinster."

 Kilde: Skattereformen, Forårspakken 2.0

Medieomtale og publikationer

Artikel i Politiken den 23. april 2010: Danskerne snyder for otte milliarder i skat

Skatteministeriet - Forårspakke 2.0 2009: Vækst, klima, lavere skat

Publikationen 'Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark' (with Henrik Jacobsen Kleven, Martin Knudsen, Søren Pedersen and Emmanuel Saez). Econometrica 79, 2011, 651–692.

Earlier version: NBER Working Paper 15769, February 2010.