Dansk skatteforskning blev til ny lov i Norge

Norske pengesedlerPETER BIRCH SØRENSEN

PROFESSOR VED ØKONOMISK INSTITUT

Peter Birch SørensenI 2002-2003 deltog økonomiprofessor Peter Birch Sørensen som udenlandsk ekspert i en norsk skattekommission nedsat af den norske regering. Kommissionen skulle bl.a. komme med forslag til, hvordan man kunne undgå dobbeltbeskatning af indkomst fra aktieselskaber men samtidigt sikre, at aktionærer ikke begunstiges i forhold til andre skatteydere.

Dobbeltbeskatning af aktieindkomst opstår, når der først betales selskabsskat af aktieselskabets overskud, og aktionærerne derefter betaler fuld personskat af deres udbytter og kursgevinster på aktierne i selskabet. Dobbeltbeskatning hæmmer selskabernes investeringer og muligheder for at få tilført egenkapital og tilskynder dem til i stedet at finansiere sig ved gæld, hvor renterne kan fradrages i det skattepligtige selskabsoverskud. Resultatet kan blive overdreven gældsstiftelse, der gør selskaberne sårbare.

I Norge havde man siden 1992 forsøgt at løse dobbeltbeskatningsproblemet gennem indviklede regler, der skulle sikre, at der ikke blev betalt personskat af aktieudbytter og aktiekursgevinster, når der allerede var betalt selskabsskat af den underliggende selskabsindkomst. Reglerne skulle samtidigt sikre, at hovedaktionærer, der arbejdede som direktør eller lignende i eget selskab, ikke kunne omdanne højtbeskattet direktørløn til skattefri aktieudbytter. Reglerne fungerede imidlertid ikke særligt godt, og for at finde frem til et bedre alternativ startede Peter Birch Sørensen et skattepolitisk forskningsprojekt, hvis resultater dannede grundlag for anbefalingerne fra den norske skattekommission.

Metode

Ved at bygge videre på tidligere resultater fra den internationale skatteforskning fandt Peter Birch Sørensen frem til en ny metode til beskatning af indkomst fra aktieselskaber.

Metoden går ud på, at aktionærer ikke betaler personskat af aktieudbytter og aktieavancer, der ligger inden for en normal forrentning af værdien af deres aktier. Til gengæld pålægges aktionærerne fuld aktieindkomstskat af udbytter og avancer over dette niveau. På den måde betales der alene selskabsskat af den indkomst, der ligger inden for en normal forrentning af aktiekapitalen, og man undgår derved dobbeltbeskatning af normalafkastet af selskabsinvesteringer. Men når summen af udbytter og aktieavancer overstiger et normalt afkast, skal der både betales selskabsskat og personlig aktieindkomstskat, så beskatningen af det ”overnormale” afkast kommer nogenlunde til at svare til den højeste marginalskat på lønindkomst. Dermed kan arbejdende hovedaktionærer ikke opnå en gevinst ved at omdanne direktørløn til aktieudbytte.

Resultat

I 2005 offentliggjorde Peter Birch Sørensen en forskningsartikel i et internationalt skatteøkonomisk tidsskrift med en beskrivelse af det princip for beskatning af indkomst fra aktieselskaber, han havde fundet frem til. Princippet blev omsat til lov i den norske skattereform, der trådte i kraft i 2006.

Det nye beskatningsprincip indebærer en høj grad af ligebehandling af gæld og egenkapital i norske selskaber og har samtidigt løst problemet med, at visse aktionærgrupper kunne omdanne højtbeskattet lønindkomst til lavtbeskattet aktieindkomst.

I 2011 gennemførte det norske finansministerium en omfattende evaluering af skattereformen fra 2006 med inddragelse af uafhængige eksterne eksperter. Ministeriet konkluderede, at det nye princip for beskatning af indkomst fra aktieselskaber (på norsk kaldet 'aksjonærmodellen')

"i all hovedsak har fungert etter hensikten."

Beskatningsprincippet opretholdes fortsat i norsk skattelovgivning.

Skattepolitikken har stor betydning for borgernes velfærd og er hele tiden til debat. Derfor er det et oplagt forskningsemne, når man gerne vil bidrage med samfundsrelevant forskning. I min egen forskning har jeg søgt at udvikle forslag til, hvordan vi kan få et mere effektivt og retfærdigt skattesystem. Mine ideer om, hvordan man kan videreudvikle de nordiske skattesystemer, er nok dem, der har haft størst international indflydelse.

Professor Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut

Opfandt ”Aksjonærmodellen”

  • en del af norsk skattelov, som fastlægger beskatning af aktieindtægt for enkeltpersoner som ejer aktier

  • skattefritager den del af en aktionærs aktieindtægter som er inden for et bundfradrag (skjermingsfradrag), der svarer til afkastet ved at investere i obligationer

  • dermed er det merafkastet, der beskattes hos aktionæren, mens afkastet inden for bundfradraget alene beskattes i aktieselskabet

  • sikrer at investeringer i aktier i højest mulig grad ligestilles med penge placeret i værdipapirer, og at aktionærer, der arbejder i eget selskab, ikke begunstiges eller overbeskattes i forhold til andre skatteydere

Blev indført som en del af skattereformen av 2006 med virkning fra og med 1. januar 2006.

Wikipedia’s omtale af aksjonærmodellen

Den norske regerings evaluering af Birch Sørensens 'aksjonærmodellen'

...aksjonærmodellen, har som helhed fungeret efter hensigten og foreslås videreført”

Læs mere på den norske regerings hjemmeside.

Videre forskning

2008-2010 Peter Birch Sørensen deltog i det internationale Mirrlees Review, hvor en gruppe af førende internationale skatteeksperter under ledelse af Nobelpristageren i økonomi James Mirrlees udviklede forslag til, hvordan fremtidens skattesystem burde indrettes. Gruppen valgte i sit endelige skattereformforslag at inkludere en variant af det beskatningsprincip for aktieindkomst, som Peter Birch Sørensen havde fremlagt i sin forskningsartikel fra 2005.

2007-2010 Finansministerierne i Canada, Australien, New Zealand og Sverige inviterede Peter Birch Sørensen til at deltage i udredningsarbejde om skattepolitikken i disse lande, blandt andet med baggrund i hans bidrag til udviklingen af norsk skattepolitik.

2013-2014, Birch Sørensen deltog i en ny norsk skattekommission, som fremlagde forslag til en ny norsk skattereform, men med fastholdelse af den såkaldte ”aksjonærmodel” for beskatning af aktieindkomst.

Publikationer og udgivelser

Neutral Taxation of Shareholder Income, Sørensen P.B., International Tax and Public Finance, 2005.