Procedure for uddannelsesevaluering – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Om fakultetet > Kvalitetssikring > Evalueringer > Ud. evalueringer

Procedure for uddannelsesevaluering

Formål

Formålet med uddannelsesevalueringerne er systematisk at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Uddannelsesevalueringer giver en detaljeret indsigt i uddannelsens aktuelle status og udfordringer og kan således danne grundlag for bevarelse og udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Grundlag for procedurerne

Fra 2009 til og med 2015 er evalueringerne af uddannelserne foregået i regi af uddannelsesakkrediteringssystemet. Fra og med 2015 bliver uddannelsesevalueringerne, i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner af 12/6/2013, udført i overensstemmelse med Københavns Universitets eget uddannelsesevalueringssystem, jf. Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet og Retningslinjer for udvælgelse og inddragelse af eksterne eksperter.

Uddannelsesevalueringer

Fra og med 2015 evalueres alle uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet efter Københavns Universitets eget uddannelsesevalueringssystem.

Uddannelsesevalueringer følger Københavns Universitets retningslinjer og uddannelserne skal bruge KU-skabelonen til uddannelsesevalueringer.

Turnus for uddannelsesevaluering

Turnussen for uddannelsesevalueringer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fremgår af nedenstående tabel.

Turnusplan for uddannelsesevaluering af uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Økonomi

2015

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Statskundskab

2016

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Samfundsfag

2016

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse Sociologi

2017

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse Antropologi

2018

Master i Sundhedsantropologi

2018

Kandidatuddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse

2020

Kandidatuddannelse i Global udvikling

2020

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse Psykologi

2020

 

Alle uddannelser evalueres hvert 6. år. Der er linket til de gennemførte uddannelsesevalueringer ovenfor.

Uddannelsesevalueringen bygger oven på de årlige uddannelsesredegørelser og adskiller sig fra disse ved, at inddrage et større datamateriale til analyse og ved deltagelse af et eksternt ekspertpanel. Der kan læses mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets procedure for de årlige uddannelsesredegørelser her.

Det eksterne panel

Eksterne eksperter defineres på København Universitet som personer med stor viden om uddannelsens faglige indhold og kontekst samt personer, der kan bidrage med et tværfagligt perspektiv på uddannelsen. Behovet for sparring med eksterne eksperter kan have forskellig karakter og form alt efter uddannelsens udviklingspotentiale og behov. Eksterne eksperter må ikke i dagligdagen være involveret i udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsen.

Københavns Universitet stiller følgende minimumskrav til antal og sammensætning af eksterne eksperter.

Der skal inddrages tre eksterne eksperter ved en uddannelsesevaluering, hvoraf minimum to skal være institutionseksterne:

 • Den ene institutionseksterne ekspert skal være en forsker (kernefaglig ekspert).
 • Den anden institutionseksterne ekspert har en faglig profil, der understøtter konkrete emner i uddannelsesevalueringen, fx en kvalitetssikringsekspert; en ekstern censor; en didaktiker; en aftagerrepræsentant; en studieleder fra en beslægtet uddannelse; en rekrutterings-/markedsføringsekspert; en repræsentant fra en interesseorganisation.
 • Den tredje skal så vidt muligt være en uddannelsesekstern studerende fra en beslægtet uddannelse. Såfremt det ikke er muligt at finde en studerende, erstattes denne med en anden uddannelsesekstern ekspertprofil. 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består et eksternt panel af minimum tre medlemmer, som udpeges af dekanatet. Typisk vil panelet bestå af:

 • en uddannelsesfaglig ekspert (det kunne eksempelvis være en studieleder fra en anden uddannelse)
 • en potential aftager (ikke en fra uddannelsens aftagerpanel)
 • en studerende (fra en anden uddannelse, ikke nødvendigvis fra et andet universitet)

Datagrundlag for uddannelsesevalueringerne

Datamaterialet der indgår i uddannelsesevalueringerne samles i en skabelon. Fakultetssekretariatet indsætter følgende data for de seneste tre år i skabelonen:

 • Optag
 • Bestand
 • Antal grader
 • Gennemførelse, normeret tid
 • Gennemførelse, normeret tid + 1 år
 • Antal optagne internationale studerende
 • Antal udrejsende udveksling
 • Ledighedsstatistik, bachelor
 • Frafald og standard for kvalitet
 • Studieprogression, gennemsnitligt antal ECTS-point pr. studerende
 • Gennemsnitligt antal undervisningstimer på bacheloruddannelsen om ugen pr. semester
 • Ledighedsstatistik, kandidat

Studieleder sørger for at der udarbejdes følgende materiale:

 • Beståelsesprocenter
 • Forskningsmatrix
 • Kompetencematrix

Fakutletsadminsitrationen sørger for at der vedlægges følgende materiale:

 • Institutstrategi
 • Rammestudieordningen
 • Fagstudieordningen
 • Censorformandskabsberetning (seneste)
 • Aftagerpanelreferater (for de sidste tre år)
 • Dimittendanalyse (seneste)
 • Sammenfattende undervisningsevalueringsrapporter (for de sidste tre år)
 • Studiemiljøundersøgelse (seneste)
 • Fakultets strategi
 • Studienøgletal for fakultetet

Den resterende del af skabelonen skal studieleder udfylde i samarbejde med institutleder og studienævn. Det skal fremgå af den udfyldte skabelon, hvordan studienævnet har været inddraget. For uddannelser der ligger i naturlig forlængelse af hinanden, udfylder studieleder en samlet skabelon for begge uddannelser. Det kvantitative materiale skal dog altid opgøres separat for hver uddannelse.

Det eksterne panels deltagelse

Studieleder er ansvarlig for panelets besøg på uddannelsen. Panelet vil typisk besøge uddannelsen en ½ dag og som minimum mødes med studienævnet og ledelsen (prodekanen for uddannelse, institutleder og studieleder).

Det eksterne panel udarbejder efterfølgende en kommentar (maks. 3 sider), der på baggrund af uddannelses udfyldte skabelon, medsendte bilag og besøget opstiller minimum tre anbefalinger til uddannelsen.

De eksterne eksperter skal hjælpe studieleder, studienævn og institutleder med at udvikle uddannelsens mål, indhold og tilrettelæggelse gennem drøftelse af uddannelsen. Formålet er at skabe værdi for uddannelsen.

Efter modtagelse af panelets kommentar beskriver studieleder fremtidsperspektiver for uddannelsen herunder en handlingsplan.

Uddannelsesevalueringen herunder dens konklusioner, handlingsplaner og eventuelle opfølgningsplaner skal godkendes af dekanen.

Kommunikation

Der skal som minimum kommunikeres til følgende grupper omkring uddannelsesevalueringens hovedindhold:

 • aftagerpanelet
 • institutadministrator
 • alle VIP

Studieleder og institutleder er ansvarlige for, at der følges op på evalueringen i samarbejde med studienævnet.

Tidsplan

Tidspunkt

Opgave

Ansvarlig

1. november

Studieleder indstiller til dekanen, hvilke typer eksterne eksperter, der er relevant i forhold til de specifikke problemstillinger på uddannelsen

Studieleder i samarbejde med studienævn og   institutleder

November

Processen for uddannelsesredegørelser og -evalueringer evalueres og skabelonerne godkendes på studieledermøde.

Studie- og eksamenskontoret

 1. december

Offentliggøres studienøgletal på: https://intranet.ku.dk/uddannelsesstatistik/

 US

15. december

Studieleder og institutleder modtager udfyldt skabelon med materiale

Studie- og eksamenskontoret

I december

Studielederne orienterer studienævnet om den kommende uddannelsesevaluering

Studieleder

7. januar

Studielederne får besked om, hvem der skal sidde i det eksterne panel

Dekanen, understøttende enhed Studie- og eksamenskontoret

Medio januar

Studielederne og institutlederne modtager Rektors tilbagemelding på dekanens afrapportering og en opdateret version af skabelonen med konkrete opfølgningspunkter i

Studie- og eksamenskontoret

21. januar

Studieleder har aftalt panelets besøg på uddannelsen med formanden for panelet. Dato, tid og sted er blevet aftalt

Studieleder

I januar - 15. februar

Studieleder drøfter første udkast til uddannelsesevalueringen med studienævnet

Studieleder

15. februar

Prodekanen for uddannelse modtager den udfyldte skabelon fra studieleder

Studieleder i samarbejde med institutleder og studienævn

1. marts

Det eksterne panel modtager den udfyldte skabelon og en indholdsfortegnelse til deres kommentar

Studie- og eksamenskontoret

1. marts - 15. marts

Hvis det eksterne panel ønsker at mødes med andre udover studienævn og ledelse under besøget, skal formanden meddele det til studielederen senest to uger før besøget finder sted

Det eksterne panels formand

15. - 30. marts

Det eksterne panel besøger uddannelsen og mødes som minimum med studieleder, institutleder, prodekan for uddannelse og studienævn

Studieleder

Senest 15. april

Studieleder modtager det eksterne panels anbefalinger og kommentarer. Deadline aftales mellem formand for panelet og studieleder. Panelet bør som min. have 2 uger efter besøget til at udfærdige kommentaren

Det eksterne panels formand

15. april - 15. maj

Studienævnet drøfter panelets rapport og opfølgning og handlingsplan på denne

Studieleder

15. maj

Studieleder afleverer uddannelsesevalueringen (skabelonen igen med de sidste felter udfyldt)

Studieleder

15. maj - 1. juni

Prodekanen for uddannelse mødes med studieleden og drøfter uddannelsesevalueringen

Prodekanen for uddannelse

1. juni

Studieleder modtager svar fra dekanen på om uddannelsesevalueringen er godkendt

Dekanen

15. juni

Studieleder indsender revideret udgave af
uddannelsesevalueringen, hvis der er blevet bedt om ændringer.

Studieleder

September

DAU er til drøftelse på SL-møde og FLT

Studie- og eksamenskontoret

1. oktober

Dekanen afrapporterer til rektor

Dekanen

 

Ansvar

Studieleder er ansvarlig for, at der udarbejdes uddannelsesevalueringer. Studieleder er ansvarlig for at studienævnet inddrages i arbejdet med uddannelsesevalueringen. Studieleder og institutleder er ansvarlige for, at der følges op på evalueringens resultater. Den lokale studieadministration er understøttende enhed på dette arbejde.

Prodekanen for uddannelse påser ved løbende dialog med de enkelte studieledere og i fakultetets studielederforum at opfølgningen bliver gennemført. Dekanen påser ved løbende dialog med institutlederne og i fakultetets ledelsesteam (FLT) at opfølgningen bliver gennemført. Dekanen er ansvarligt for proceduren for uddannelsesevalueringer og for den centrale styring. Studie- og eksamenskontoret er den understøttende administrative enhed på dette arbejde.

Ansvaret for kvalitetssikring af uddannelserne ligger hos dekanen i samarbejde med prodekanen for uddannelse, studieledere, studienævn og institutledere.