Vejledning til bedømmelsesudvalg vedr. doktorafhandlinger på SAMF

Disse retningslinjer har hjemmel i

Om bedømmelsesudvalgets opgave og kommissorium

Udvalget består normalt af tre medlemmer, selvom der er mulighed for kun at have to. Normalt er formanden for bedømmelsesudvalget intern fra Københavns Universitet, mens de andre opponenter er eksterne, ofte fra udenlandske universiteter.

Bedømmelsesudvalget skal være nedsat senest 3 måneder efter at afhandlingen er indleveret. Bedømmerne er alle fagkyndige på afhandlingens område på professorniveau. Det er instituttet, hvor afhandlingen er indleveret, som foreslår udvalgets sammensætning.

Udvalget skal herefter godkendes af Dekan og Akademisk Råd, og doktoranden får bedømmelsesudvalgets sammensætning i høring, med en frist for at gøre indsigelser, inden disputatsen sendes til bedømmelse i udvalget. Udvalget får 8 måneder til arbejdet med at bedømme afhandlingen.

Det er bedømmelsesudvalgets opgave at foretage en faglig bedømmelse af den indleverede afhandling, og afgive en begrundet skriftlig indstilling, om hvorvidt afhandlingen bør antages til forsvar for doktorgraden eller forkastes. Det er formanden for bedømmelsesudvalget, der i sidste ende er ansvarlig for at samle og fremsende den endelige bedømmelse til Fakultetssekretariatet.

Om bedømmelsens udformning

Kriterierne for antagelse af afhandlingen er at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, samt at vedkommende ”med sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”. Doktorafhandlingen kan være en monografi eller en artikelsamling med en sammenfattende kappe.

Bedømmelsen af afhandlingens elementer og indhold skal lede naturligt frem til den samlede konklusion, om hvorvidt afhandlingen antages til forsvar eller ej. Det er vigtigt, at indstillingen affattes i en passende objektiv form, således at den dels udgør et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for Akademisk Råd, dels egner sig til offentliggørelse. Udvalget har også mulighed for, i forbindelse med bedømmelsesarbejdet, at indstille til Dekanen at man suspenderer bedømmelsesarbejdet, og giver kandidaten mulighed for at lave revisioner og genindleverer afhandlingen.

Bedømmelsen af afhandlingen skal udfærdiges på engelsk, hvis afhandlingen er på engelsk, og hvis afhandlingen er på dansk, kan bedømmelsen være på enten engelsk eller dansk.

Hvis bedømmelsen af afhandlingen er positiv, skal formanden for bedømmelsesudvalget snarest meddele fakultetet opponentrækkefølgen ved forsvaret, og der fastlægges en dato for svaret i samarbejde med Fakultetssekretariatet.

Om forsvaret

Forsvaret annonceres på Fakultetets hjemmeside og kalender, og i Universitetsavisen. Forsvaret kan tidligst finde sted 4 uger efter bedømmelsen af afhandlingen er modtaget, og kan maksimalt vare 6 timer. Forsvaret skal foregå på dansk, norsk eller svensk, medmindre institutionen giver tilladelse til et andet sprog. Dekanen kan give tilladelse til, at forsvaret foregår på et andet sprog (for eksempel engelsk). Der er obligatorisk to officielle opponenter fra bedømmelsesudvalget, og kutyme har været at det tredje medlem af udvalget melder sig som uofficiel opponent. Derudover har andre interesserede mulighed for at melde sig som opponenter ved forsvaret. Dekanen leder forsvarshandlingen, som arrangeres af Fakultetssekretariatet, og foregår som foregår som et officielt og formelt arrangement. Forud for forsvaret bliver der arrangeret en frokost med deltagelse af Dekan, doktorand og bedømmelsesudvalg, hvor selve afviklingen af forsvaret gennemgås.

Det praktiske omkring de eksterne bedømmeres rejse til og ophold i København i forbindelse med forsvaret arrangeres af Instituttet, som også står for at udbetale honorar til de eksterne bedømmere.