Vejledning til doktorander

Disse retningslinjer har hjemmel i

Om kravene til doktordisputatsen

Doktorgraden er den højeste akademiske grad, der tildeles fra universitetet, og tildelingen af doktorgraden er udtryk for anerkendelse af at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med sin afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Man skal have mindst en kandidatgrad inden for det nærmest vedkommende fagområde for at kunne indlevere en doktordisputats. Doktorafhandlingen skal forsvares ved et offentligt, mundtligt forsvar.

Doktorafhandlingen kan være en monografi eller en artikelsamling sammen med en ”kappe”, der sammenfatter artiklerne. Hvis der i doktorafhandlingen indgår afhandlinger eller forskningsresultater, der tidligere har været grundlag for tildeling af en akademisk grad, eller som har være indleveret som prisopgaver, skal doktoranden indlevere oplysninger om dette sammen med afhandlingen. Hvis en doktorafhandling eller dele af en doktorafhandling er resultat af et gruppearbejde, skal der ved indleveringen vedlægges medforfattererklæring, hvor det omfanget og karakteren af doktorandens bidrag fremgår.

Hvad angår sprog er det besluttet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, at doktorafhandlingen kan være skrevet på dansk eller engelsk, om end det anbefales at udarbejde disputatsen på engelsk, da det gør det lettere at finde bedømmere. Hvis doktorafhandlingen består af en artikel samling og en sammenfattende kappe, skal sammenfatningen skrives på samme sprog som artiklerne. den sammenfattende kappe skal skrives på, hvis disputatsen består af en artikelsamling, Hvis afhandlingen består af artikler, der er skrevet på flere sprog, skal den sammenfattende kappe skrives på engelsk. Disse retningslinjer blev vedtaget af Akademisk Råd 8. december 2016.

Afhandlingen indleveres til Fakultetssekretariatet sammen med et CV og resumé af afhandlingen og eventuelt andre relevante dokumenter, alt sammen i 5 eksemplarer. Resuméet skal være på dansk, hvis disputatsen er forfattet på et fremmed sprog, og tilsvarende skal resuméet være på engelsk, hvis disputatsen er på dansk. Ved indleveringen vil det normalt også blive aftalt at indsende en elektronisk version af afhandlingen.

Om bedømmelsesudvalg og bedømmelsen

Senest 3 måneder efter modtagelsen af afhandlingen nedsættes et bedømmelsesudvalg, som skal godkendes af Akademisk Råd og Dekanen. Doktoranden får også udvalgets sammensætning i høring, med en frist for indsigelser. Hvis doktoranden accepterer udvalget får han/hun en (sidste) mulighed for at trække sin afhandling, før afhandlingen sendes til bedømmelse. Udvalget får 8 måneder til at bedømme afhandlingen. Bedømmelsen godkendes først af Akademisk Råd og Dekanen, og sendes herefter til doktoranden. Af bedømmelsen skal det klart fremgå, om afhandlingen antages til forsvar. Hvis afhandlingen antages, vil doktoranden herefter blive informeret om opponentrækkefølgen ved forsvaret og blive spurgt om han/hun ønsker at holde ½ times forelæsning som indledning af forsvaret.

Det er et lovkrav, at afhandlingen er offentligt tilgængelig 4 uger før forsvaret. Sædvanligvis opfyldes det ved at afhandlingen er til salg et sted, eller at man indleverer nogle eksemplarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Gothersgade 140), hvor den så kan lånes. Derudover skal der tilgå Det Kongelige Bibliotek 2 eksemplarer som pligtaflevering, og doktoranden aftaler med instituttet, hvor afhandlingen er bedømt, om man ønsker at modtage eksemplarer. Bemærk at følgende skal være anført i en tekst på titelbladet eller et andet sted i bogen/tryksagen.

”Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for doktorgraden i XXXX. København den XXXX , dekan XXXX”.

Om forsvaret

Hvis afhandlingen antages til forsvar, arrangerer Fakultetet forsvarshandlingen i et af Fakultetets auditorier. Forud for forsvaret er der en frokost med deltagelse af dekan, bedømmelsesudvalg og doktorand, hvor selve forløbet af forsvaret fastlægges. Forsvaret et en officiel og formel handling, hvor der er mulighed for at andre opponenter kan melde sig i pausen, dog stadig således at den samlede forsvarshandling ikke kan vare længere end 6 timer. Forsvaret annonceres på Fakultetets hjemmeside og kalender og i Universitetsavisen, og kan tidligst finde sted 4 uger efter bedømmelsen af afhandlingen er modtaget. Forsvaret skal foregå på dansk, norsk eller svensk, medmindre institutionen giver tilladelse til et andet sprog. Dekanen kan give tilladelse til, at forsvaret foregår på et andet sprog (for eksempel engelsk). Forsvaret dokumenteres med en audio-optagelse.