Indlevering af ph.d.-afhandlinger uden forudgående indskrivning (Ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2)

Fakulteterne kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis ph.d.-udvalget vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Der skal ved aflevering oplyses, om afhandlingen har været taget under bedømmelse før. Det vil ved vurderingen af ansøgning om aflevering af afhandling uden forudgående indskrivning indgå, om forfatteren har en dokumenteret tilknytning til Københavns Universitet.

Ved bedømmelse af en ph.d.-afhandling ved KU uden forudgående indskrivning, kan fakultetet pålægge forfatteren selv at afholde udgifterne til bedømmelse, forsvar m.v. Dette sker efter en takst fastsat af fakultetet.  Den aktuelle takst er fastsat til DKK 30.000 kr for personer, som ikke har gennemført forskeruddannelsen ved Fakultetet. Der kan søges om fritagelse fra at skulle afholde udgiften.

Indlevering af ph.d.-afhandling helt uden forudgående indskrivning.

Ved henvendelser om indlevering i henhold til § 15, stk. 2 orienteres forfatteren om fakultetets takst for eventuel bedømmelse af afhandlingen.

Afhandlingen skal indleveres elektronisk som pdf-fil til phd@hrsc.ku.dk. Der skal vedhæftes et resumé - både på dansk og engelsk samt 10-20 linjer, som kan bruges i forbindelse med annoncering af forsvaret. Denne korte tekst skal sendes både til ph.d.-sekretæren på instituttet og phd@hrsc.ku.dk. Man er også meget velkommen til at vedhæfte et billede, som kan  ledsage annonceringen af forsvaret på ph.d.-skolens hjemmeside og i Universitetsavisen. Der skal vedhæftes eventuelle medforfattererklæringer.

Samtidig med indleveringen af afhandlingen skal forfatteren redegøre for, hvorvidt afhandlingen helt eller delvist tidligere har været indleveret og bedømt ved andre fakulteter eller institutioner. Se Indlevering af afhandlingen, punktet om formalia. 

I forbindelse med denne type afhandlinger kan der af gode grunde ikke foreligge en vejlederudtalelse. I stedet skal forfatteren medsende en redegørelse for, hvorledes de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer er opnået (Ph.d.-bekendtgørelsens §7).

Forfatteren skal således kunne redegøre for og dokumentere på hvilken måde han/hun har erhvervet kvalifikationer, som kan sidestilles med:

  • At have gennemgået kurser i et omfang svarende til ca. 1/2 år, med et tilfredsstillende resultat
  • At have indgået i aktive forskermiljøer - herunder også ophold ved udenlandske, forskningsinstitutioner eller på anden måde
  • At have opnået erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, f.eks. formidling af forskningsresultater

Den pågældende ph.d.-programleder skal herefter bekræfte, at forfatteren har erhvervet de nødvendige kvalifikationer. Institutlederen indstiller, om den indleverede afhandling bør antages eller ikke antages til bedømmelse, herunder om den skønnes at falde ind under instituttets fagområde. Der fremsendes en begrundelse. Hvis det indstilles, at afhandlingen bør antages til bedømmelse, fremsendes samtidig et forslag til bedømmelsesudvalg. Efter delegation fra Akademisk Råd er det Dekanen, som træffer endelig beslutning. Sagen tages med som meddelelsespunkt på det førstkommende fakultetsrådsmøde. Den videre procedure er herefter som beskrevet ovenfor i forbindelse med afsnittene om bedømmelse og forsvar mv.

Hvis institutlederen ikke anbefaler, at afhandlingen skal antages til bedømmelse, sendes udtalelsen til partshøring hos forfatteren forud for Akademisk Råds behandling.

Indlevering af ph.d.-afhandling - tidligere gennemført forskeruddannelsen ved fakultetet.

Afhandlingen indleveres elektronisk som beskrevet oven for. Samtidig med indleveringen af afhandlingen skal forfatteren redegøre for, hvorvidt afhandlingen helt eller delvist tidligere har været indleveret og bedømt ved andre fakulteter eller institutioner.

I forbindelse med denne type afhandlinger kan der foreligge en vejlederudtalelse efter tidligere gennemført ph.d.-forløb, som er afsluttet uden tildeling af grad. Denne vejlederudtalelse kan eventuelt vedlægges med henblik på dokumentation for, hvorledes de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer er opnået som krævet i Ph.d.-bekendtgørelsens § 7. Den pågældende ph.d.-programleder skal under alle omstændigheder bekræfte, at forfatteren har erhvervet de nødvendige kvalifikationer.

Genindlevering af en afhandling.

Hvis afhandlingen tidligere har være indleveret til bedømmelse uden at det førte til opnåelse af grad, skal forfatteren samtidig redegøre for, på hvilke punkter den genindleverede afhand-ling væsentligt adskiller sig fra den tidligere version. I sådanne tilfælde må instituttet vurdere, om den pågældende afhandling er så væsentligt omarbejdet, at det ud fra et fagligt og ressourcemæssigt synspunkt kan forsvares at antage den til bedømmelse på ny. Institutlederen indstiller, om den indleverede afhandling bør antages eller ikke antages til bedømmelse. Der fremsendes en begrundelse. Hvis det indstilles, at afhandlingen bør antages til bedømmelse fremsendes samtidig et forslag til bedømmelsesudvalg. Efter delegation fra Akademisk Råd er det Dekanen, som træffer endelig beslutning. Sagen tages med som meddelelsespunkt på det førstkommende møde i Rådet. Den videre procedure er herefter som beskrevet ovenfor i forbindelse med afsnittene om bedømmelse og forsvar mv.

Hvis institutlederen ikke anbefaler, at afhandlingen skal antages til bedømmelse, sendes udtalelsen til partshøring hos forfatteren forud for Akademisk Råds behandling.