Hyppigt stillede spørgsmål vedrørende ph.d.-ansøgninger (FAQ)

Ansøgning

Skal jeg have en vejleder, før jeg søger?
Nej, du behøver ikke have fundet en vejleder, før du indleverer din ansøgning. Hvis du får bevilget et stipendium, vil du i samråd med instituttet finde frem til hvem der skal være din vejleder.

Kan jeg blive henvist til en professor/lektor, der kan se min projektbeskrivelse igennem?
Du er velkommen til at sende en e-mail til en professor eller lektor, men du må desværre forvente at de normalt har for travlt til at svare på henvendelser fra kommende ansøgere. Der bliver modtaget mange af den slags henvendelser på institutterne.

Skal jeg medsende dokumentation for sprogkvalifikationer?
Man er altid velkommen til at medsende dokumentation, man mener understøtter ens ansøgning, men det er ikke obligatorisk at medsende dokumentation for sproglige kvalifikationer, med mindre det specifikt er nævnt i et konkret opslag.

Skal jeg medsende referencer?
Kun hvis det specifikt efterspørges i opslaget. Man er altid velkommen til at medsende dokumentation, man mener understøtter ens ansøgning, men det er ikke et krav.

Kan jeg søge ph.d.-stipendium, før jeg har afsluttet min kandidatgrad
Ja – man kan søge og vedlægge eksamensbeviser og karakterudskrifter for ens hidtidige uddannelsesforløb. Kravet er at man har afsluttet kandidatuddannelsen, den dag man påbegynder ph.d.-studiet.

Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?
En beskrivelse af hvilke spørgsmål din forskning vil søge at kaste lys over, samt en redegørelse for den teoretiske og metodiske ramme for arbejdet. Det bør også fremgå, hvorledes din forskning kan blive et bidrag, der bringer den eksisterende forskning på området videre. Du bør også vedlægge en foreløbig biografi. Det anbefales at projektbeskrivelsen holdes inden for 12.000 anslag, inklusive mellemrum og minus bibliografi. Før du søger, anbefaler vi. at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen. Du kan med fordel tjekke dokumentet om de bilag, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning (vejledningen er på engelsk).

Kan jeg få et forhåndstilsagn om at instituttet vil indskrive mig som ph.d.-studerende med ekstern finansiering?
Normalt er det kun ved ansøgninger til midler fra forskningsrådene at institutterne giver forhåndstilsagn/tilsagn om interesse for et projekt. Ellers er den normale procedure at man søger om indskrivning med eksterne midler ved at skrive til HRSC og vedhæfter dokumentation for den eksterne finansiering.

Hvad skal studieplanen indeholde?
Den foreløbige studieplan er en kort, foreløbig skitsering på af det forventede studieforløb. Her skal angives, semester for semester, hvornår du forventer at arbejde med afhandlingen, tage på ophold ved andre uddannelsesinstitutioner, deltage i kurser mv. Studieplanen skal blot give et overblik over det forventede forløb – det er af naturlige årsager ikke muligt at lave en detaljeret plan for arbejdet allerede på ansøgningstidspunktet.

Mit diplom er ikke på dansk/fra et dansk universitet. Skal diplomet oversættes, og anerkendes min uddannelse?
Fakultetet modtager diplomer på skandinavisk og engelsk. Hvis diplomet er på andre sprog skal det oversættes til dansk eller engelsk. Hvad angår anerkendelsen af din uddannelse, så skal du sende kopier af diplomer og karakterudskrifter, og eventuelt inkludere en kort forklarende note om studiets opbygning/ECTS fordeling, og så vil ansættelsesudvalget vurdere de samlede kvalifikationer, og eventuelt få vurderet den udenlandske uddannelse i forhold til det danske system ved Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Økonomi

Hvilke udgifter dækker ph.d.-stipendiet?
Stipendiet dækker uddannelsesudgifter og løn. Din løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst, og med indregning af eventuel anciennitet.

Er det muligt at gennemføre en ph.d.-uddannelse uden at have fået et stipendium fra Københavns Universitet?
Det er kun muligt, hvis du har en bevilling fra en ekstern bevillingsgiver så som forskningsrådene, DANIDA eller andre, hvor du får dækket alle uddannelsesudgifter. Du kan læse mere om at finansiering af ph.d.-forløb, herunder med eksterne midler, på ph.d.-skolens hjemmeside: https://samf.ku.dk/phd-skolen/til_ansogere/finansiering/

Hvis jeg får et stipendium, betyder det så mit budget er godkendt. og at jeg kan regne med en tilsvarende bevilling?
Nej. Stipendiet er en fast økonomisk ramme, så din bevilling afhænger IKKE af det indsendte budget. Vi beder om et budget for at give instituttet et indtryk af udgifterne til projektet, og dermed et indtryk af om det økonomisk er muligt at gennemføre projektet.

Hvad skal der skrives på budgettet, som skal afleveres med ansøgningen?
Stipendiet dækker normale uddannelsesudgifter. Med budget menes her et skøn over større udgifter til feltarbejde, rejser, konferencer, apparatur og lignende. Budgettet skal IKKE indeholde oplysninger om leveomkostninger, husleje, mad, kontorudstyr eller bøger. Der henvises i øvrigt til institutternes hjemmesider for eventuelt supplerende oplysninger vedrørende budget i forbindelse med ansøgningen, især antropologi dokumentet om de bilag, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning.

Under studiet

Kan jeg have en bibeskæftigelse/anden ansættelse ved siden af ph.d.-studiet?
Nej. Ph.d.-studiet er en fuldtidsansættelse, der ikke levner plads til andre ansættelsesforhold og beskæftigelser. Af samme grund er det normalt heller ikke muligt at søge om stipendium eller indskrivning på deltid.