Finansiering af ph.d.-forløb

Finansieringstyper

Stipendium fra Københavns Universitet

Man kan søge et stipendium fra Københavns Universitet 2 gange om året via opslag (se https://jobportal.ku.dk/phd/). Hvis man får tildelt et stipendium fra Københavns Universitet, får man normalt dækket både løn og  øvrige godkendte udgifter i forbindelse med uddannelsen (vejledning, kurser, rejser, bedømmelse). Ph.d.-studerende som indskrives på 5+3 ph.d-studieprogrammet vil modtage ph.d.-løn ifølge overenskomst i 3 år (se nedenfor). Personer som inskrives på 4+4 studieprogrammet modtager stipendium svarende til dobbelt SU i to år, og overgår herefter til almindelig løn. Læs mere om overgang fra "SU" til lønnet ph.d.-studerende. Studerende på 3+5 programmet modtager det første og andet år stipendium svarende til til 1 SU-klip om måneden fra universitetet. I løbet af det tredje år får den ph.d.-studerende udbetalt stipendium svarende til 2 SU klip om måneden. Når kandidatgraden er opnået, overgår den ph.d.-studerende til den lønnede den af ph.d.-programmet på samme måde som 4+4 studerende.

Ekstern finansiering

Indskrivning med ekstern finansiering forudsætter, at en ekstern bevillingsgiver som Danida, sektorforskningsinstitutioner eller andre er parat til at betale for forskeruddannelsen. Vilkårene aftales med det pågældende institut - herunder den samlede betaling. De forskellige takster og krav til den eksterne finansiering er beskrevet under ansøgere med ekstern finansiering. Ekstern finansiering indebærer ikke nødvendigvis ansættelse på Københavns Universitet. 

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD-initiativet er en særlig ordning under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til formål at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling. Målet er at fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv, samt at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsinstitutioner. ErhvervsPhD'ere bliver ansat i den pågældende virksomhed, men er indskrivningsmæssigt ligestillet med fakultetets øvrige ph.d.'-studerende. Læs mere om ErhversPhD her.

Fakultetets regler og forpligtelser og gældende overenskomst

Ph.d.-uddannelsen er en betalingsuddannelse. De enkelte fakulteter fastsætter hvert år en takst for uddannelsen. Taksten kan afvige ved særligt omkostningskrævende projekter. Fakultetet kan bevilge nedsættelse eller bortfald af betalingen (friplads). Ved tildeling af ph.d.-stipendier er betalingen for uddannelsen normalt indregnet i stipendiet.

Fakultetet skal i alle tilfælde sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed for at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen, som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan.

Ansættelse som ph.d.-studerende ved Københavns Universitet sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Aflønningen af den ph.d.-studerende sker under hensyntagen til anciennitet, se løn til ph.d.-stipendiater (link via DJØF) eller løn - ph.d.-stipendiater (link via Dansk Magisterforening).