Etly og Jørgen Stjerngrens Fond 2020

Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte til unge videnskabsmænd/kvinder i deres forskning og rejser i forbindelse hermed. Forskningen skal finde sted inden for området sygdomsbehandling og/eller inden for det samfundsvidenskabelige område.

Ansøgere skal have afsluttet en kandidatuddannelse på ansøgningstidspunktet. Der ydes kun støtte til længerevarende udlandsophold (minimum 3 måneder). Der ydes ikke støtte til ophold, der afsluttes inden fristens udløb.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte forskningsopholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2020, efter ansøgningsblanketten er gjort tilgængelig fra ca. 15. august 2020.

Legatet uddeles sidst på året. Fonden uddeler hvert år i december mellem kr. 100.000-150.000. I 2019 [marts 2020] uddelte fondsbestyrelsen således 8 legatportioner á kr. 25.000.  Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er udvalgt.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk