Etly og Jørgen Stjerngrens Fond 2020 (uddeling suspenderet - se nedenfor)

Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte til unge videnskabsmænd/kvinder i deres forskning og rejser i forbindelse hermed. Forskningen skal finde sted inden for området sygdomsbehandling og/eller inden for det samfundsvidenskabelige område.

Ansøgere skal have afsluttet en kandidatuddannelse på ansøgningstidspunktet. Der ydes kun støtte til længerevarende udlandsophold (minimum 3 måneder). Der ydes ikke støtte til ophold, der afsluttes inden fristens udløb.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte forskningsopholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

NB! Vigtig info 11. september 2020

Uddeling af legater SUSPENDERES midlertidigt gr. Corona

Etly og Jørgen Stjerngrens Fond skulle have startet uddelingsprocessen for 2020 (løber fra midt august -1. oktober (ansøgninger) til legatuddeling slut december). Grundet Corona-tiltag der vanskeliggør udlandsrejser og –ophold mv. for legatansøgere, har bestyrelsen besluttet at SUSPENDERE legatuddelingen for 2020, indtil det igen er relevant at søge legater til eks. udlandsrejser og –ophold.

Vi håber det vil være muligt at uddele legater fra fonden igen i december 2021. I givet fald er ansøgningsskemaet tilgængeligt på denne side fra ca. 15. august 2021 (med ansøgningsfrist 1. oktober 2021).

Vi beklager evt. gener dette måtte medføre.

Venlig hilsen

Anne B Hansen

Legatadministrator

..........................

Generel info: Legatet uddeles sidst på året. Fonden uddeler hvert år i december mellem kr. 100.000-150.000. I 2019 [marts 2020] uddelte fondsbestyrelsen således 8 legatportioner á kr. 25.000.  Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er udvalgt.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk