Fakultetsstrategi

Målplan 2020-2023

SAMF-strategi-ikoner

 

 

 

 

 

 

Fakultetet har fire strategiske satsningsområder i perioden frem mod 2023:

SAMF DIGITAL

Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) - fortsat udvikling

Digitalisering af uddannelser

SAMF Digital

SAMF Digital: Styrke og udvikle det tværfaglige forsknings- og undervisningsmiljø inden for social data science gennem en konsolidering af forskningsmiljøet på SODAS, etablering af uddannelserne i Social Data Science samt Datalogi-Økonomi, udvikle og implementere en digitaliseringsstrategi for alle uddannelser, herunder udvikle kursusudbuddet og øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler. 

SAMF PUBLIC

Impact kapacitet

Centre of Public Policy

SAMF Public

SAMF Public: Engagere medarbejdere og interessenter i konkrete samarbejdsrelationer om løsningen af samfundsmæssige problemer. Dette initiativ involverer etableringen af et tværfagligt Public Policy og innovationscenter, som gennem forskning, uddannelse og impact-arbejde vil adressere de udfordringer, som private og offentlige aktører står overfor i en verden, hvor den teknologiske og demografiske udvikling, klimaforandring og ændring i de globale magtforhold skaber nye samfundsmæssige betingelser.

SAMF LÆRING

Reform af studieledelse og studieadministration

Tværfaglige studiemønstre

Efter- og videreuddannelse

SAMF Læring

SAMF Læring: Sikre pluralisme, tværfaglighed og samarbejde i undervisning med udgangspunkt i et nyt dynamisk samarbejde mellem de faglige miljøer omkring udvikling og gennemførsel af uddannelserne på SAMF. En reform af studieledelse og studieadministration skal give SAMF mulighed for at udvikle bedre muligheder for at de studerende kan kombinere fagligheder og udvikle nye produkter indenfor efter- og videreuddannelse. SAMF skal ydermere være en aktiv og opsøgende samarbejdspartner på KU og i forhold til eksterne interessenter, bl.a. for at sikre et højere praksis-element i uddannelserne.

SAMF KLIMA

Klima- og bæredygtighedsudvalg

Grøn innovationspris

Klima-kurser, herunder efter- og videreuddannelse

SAMF Klima

SAMF Klima: SAMF iværksætter en klimasatsning, som styrker og udvikler uddannelsernes orientering mod tværfaglige kompetencer til at løse konkrete samfundsmæssige problemer inden for klima og bæredygtighed. Desuden skal indsatsen fremme et grønt studiemiljø og udvikle Fakultetets bæredygtighedsprofil i et engagerende samarbejde mellem studerende, ansatte og administrationen.

Disse fire tværfaglige mål på fakultetsniveau vil blive understøttet og suppleret af mål på institutniveau, som er beskrevet i de pågældende institutters målplaner. Det betyder, at hovedparten af de nuværende aktiviteter på SAMF i form af fremragende forskning, uddannelse og formidling fortsat skal have hovedprioritet og understøttes bedst muligt, også selv om de ikke eksplicit omtales i strategien. Dette dokuments fokus er således på nye indsatser på fakultetsniveau.

I det følgende udfoldes fakultetets fire satsningsomårder inden for KU’s fire overordnede fokusområder i Strategi 2023.

1. Forskning. Tiltrække, udvikle og fastholde videnskabeligt talent

Forskningsevalueringen fra 2016 fremhævede, at en høj grad af internationalisering, ambitiøse publikationsstrategier og succes i relation til ekstern funding er centrale faktorer for succes på institutterne. Konkret anbefalede evalueringen et øget fokus på karriereforløb og -udvikling, styrket internationalisering og tydeligere forskningsmæssig profil. Ifølge evalueringen er der ligeledes behov for at arbejde mere struktureret med ansøgninger om eksterne forskningsmidler, styrket interdisciplinær forskning, øget samarbejde med det omgivne samfund samt med tydeligere forskningsorganisering på nogle af institutterne.

På baggrund af forskningsevalueringen har institutterne arbejdet med en række konkrete målsætninger for at konsolidere styrkepositioner og udvikle forsknings- og undervisningsmiljøerne. Vi betragter disse initiativer som en del af den løbende kvalitetssikring, som er et element af professionel forskningsledelse.

 

En række initiativer på KU-niveau bidrager til at styrke SAMF’s talentudvikling og rekruttering, herunder konkretisering af promotion-krav og indholdsbeskrivelser til de forskellige stillingskategorier og karriereveje. På SAMF vil der være et særligt fokus på karriereudvikling på alle niveauer, herunder:

 • Implementere tenure track-modellen for adjunkter og en kommende model for promotion fra lektor til professor.
 • Professionalisere søgeprocesser og styrke det internationale netværk med henblik på rekruttering.
 • Sætte konkrete placement mål for BA, KA og ph.d.-kandidater i den private sektor, aftagernetværk, mentorordninger, praktik mv.

Der vil i 2021/22 blive gennemført en ny forskningsevaluering. SAMF vil endvidere deltage i KU's fælles ph.d.-evaluering i 2019/20.

 

 

 

SAMF har igennem oprettelsen af det tværfaglige forskningscenter SODAS etableret et førende forskningsmiljø inden for social data science. Desuden har alle institutter i varierende grad etableret forskningsgrupper i feltet mellem deres domænefaglighed og data science. I strategiperioden skal forskningen og forskningssamarbejdet på institutterne og på SODAS tages til det næste niveau gennem en række initiativer, herunder:

 • Konsolidere SODAS i en selvstændig, bæredygtig og udviklingsorienteret organisation.
 • Hjemtage en række større bevillinger til forskning og uddannelse inden for det digitale område.
 • Sikre efter- og videreuddannelse af VIP inden for social data science metoder.

 

SAMF har i de seneste år øget sit hjemtag af eksterne forskningsmidler markant. Ambitionen for de kommende år er at styrke rammer og fundament for at øge hjemtaget af eksterne midler yderligere, bl.a. ved;

 • Løbende opdaterede institutstrategier for ekstern finansiering med konkret prioritering af indsatser, herunder sikre øget dækning af de faktiske udgifter til forskningen og dens infrastruktur samt øget administrativ støtte til forskerne
 • Sigte på at hjemtage større forskningsbevillinger, som har konkret samfundsmæssigt impact
 • Øget funding fra EU's kommende rammeprogram Horizon Europe, herunder midler der muliggør rekruttering af forskere fra førende (udenlandske) forskningsinstitutioner. Både EU’s excellence søjle (ERC Grants og Marie Curie-stipendier) og EU's ’Societal Challenges’-søjle er relevante her.

 

 

 

2. Uddannelse. Tættere kobling til forskning og praksis

På basis af stærke fagdiscipliner vil SAMF uddanne kompetente og kritiske borgere i kraft af problemorienteret undervisning med pluralisme, tværfaglighed og samarbejde i centrum. Udviklingen af vores undervisningstilbud tager udgangspunkt i en tæt dialog med private og offentlige aftagere, og afviklingen samt administrationen af vores undervisning planlægges med udgangspunkt i den enkelte studerendes oplevelse. Det er fælles overordnede målsætninger for SAMF at:

 • Tiltrække de mest engagerede og talentfulde studerende både nationalt og internationalt
 • Alle studerende oplever, at deres uddannelse adresserer centrale samfundsmæssige problemstillinger på nationalt, europæisk og globalt plan, herunder klimaudfordringer
 • Alle studerende tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til at tage kritisk stilling til samfundsudvikling såvel som til at påvirke samfundsudviklingen i deres fremtidige beskæftigelse
 • Alle uddannelser giver digital indsigt samt dataanalyse- og datahåndterings-kompetencer
 • Alle uddannelser giver mulighed for specialisering inden for klima og bæredygtighed i relation til faget
 • Alle studerende kommer i kontakt med aktive forskere og forskning
 • Alle studerende har global indsigt og udsyn, dvs. ved udveksling, feltarbejde og samarbejde, ved at uddannelserne er internationalt sammenlignelige i struktur og curriculum og ved deltagelse i kurser/aktiviteter, der styrker deres globale indsigt og udsyn
 • Alle studerende oplever et godt, engagerende og inkluderende studiemiljø.

Disse målsætninger udmønter sig i en række konkrete initiativer, som er beskrevet nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt, regionalt og globalt

SAMF skal betragtes som en naturlig partner, når man vil tage fat på de store, de svære og de vedkommende spørgsmål i samfundet. Det er således fakultets opgave at bidrage til universitets tværfaglige indsatser på området, lige så vel som det er vores opgave at mobilisere vores forskere på tværs af discipliner til at samarbejde med private og offentlige aktører om at analysere og løse samfundsmæssige problemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ét samlet og fokuseret universitet. Organisation, medarbejdere og fysiske rammer

Et godt arbejdsmiljø er en afgørende faktor for at opnå de overordnede mål i relation til forskning og uddannelse. Derfor har det høj prioritet at styrke arbejdsmiljøet i alle enheder. Ligeledes er det en klar målsætning, at alle studerende oplever et mangfoldigt, inkluderende og udfordrende studiemiljø (som beskrevet ovenfor). Det er endvidere en målsætning at optimere samspillet mellem TAP og VIP mellem institutterne og de relevante (service-)enheder på fakultetsniveau, herunder Fakultetsbiblioteket og Pædagogisk Center samt på KU-niveau, herunder KU-IT, HR Søndre City m.fl.

 

 

 

 

5. Proces og medarbejderinddragelse

SAMF’s mål- og handleplan blev oprindeligt formuleret i 2018 efter følgende proces:

 • På fakultetsniveau har Akademisk Råd og FSU og Dekanens dialogforum for studerende været inddraget i flere møder det seneste år - og senest på møder i februar og marts 2018
 • Der har været holdt et stormøde for alle fakultetets medarbejdere den 6. marts 2018
 • Et møde blev holdt for alle fakultetets post.docs den 9. marts 2018
 • Strategien har været drøftet på Ph.d.-udvalgsmøde den 21. marts 2018
 • Der har tillige været holdt et fællesmøde med ekstern oplægsholder for medlemmer af Akademisk Råd og FSU den 22. marts 2018 vedr. mangfoldighedsproblemstillinger
 • Planerne har været drøftet på en række møder i studieledergruppen og i FLT samt i Administratorforum
  Institutledere, studieledere og Dekanatet har holdt et heldagsseminar om planen den 23. marts 2018
 • Planen har endvidere været drøftet på individuelle møder mellem ledelsesgrupper på alle institutter og Dekanat i uge 15, 2018.

På institutniveau har en tilsvarende proces fundet sted med medarbejdermøder og inddragelse af de lokale formelle fora; LSU og studienævn.

Efter mødet med rektoratet den 9. maj 2018 og rektoratets tilbagemelding fra dette møde, er der udarbejdet en justeret udgave af fakultetets målplan samt en tilhørende handleplan for perioden til og med 2019. (Dette dokument)

Disse reviderede dokumenter har været til høring hos institutterne og har været drøftet i FLT. De blev også drøftet i FSU og Akademisk Råd den 20. september 2018, og kommentarer om bl.a. at tilrettelægge mødekadencen, så udvalgene kan nå at aflevere input i processen, blev taget med til mødet med rektoratet den 2. oktober 2018.

Sideløbende med revisionsprocessen på fakultetsniveau har institutterne arbejdet med justeringer af deres mål- og handleplaner på baggrund af input modtaget fra Dekanatet efter møderne i uge 15 og en fortsat lokal dialog.

I forbindelse med dekanskiftet i maj 2019 blev målplanen revideret. Den reviderede strategi er blevet drøftet i FLT i flere omgange, herunder på et seminar i 2.-3. september 2019, på et udvidet ledermøde den 13. september 2019 samt i FSU og Akademisk Råd hhv. den 19. og den 27. september. Endelig danner den reviderede målplan udgangspunkt for lokal dialog ifbm. dekanens deltagelse på institutmøder i løbet af efteråret 2019.