Fakultetsstrategi

Målplan for 2018/19-2022

Dette er en opsummering. Se den fulde målplan her.

Københavns Universitets overordnede vision er at være "blandt verdens bedste universiteter, målt på kvalitet af forskning og uddannelse og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet". Nøgleordene i KU's strategi for perioden 2018-2023 er "talent og samarbejde". SAMF vil bidrage til at realisere visionen for KU inden for det samfundsvidenskabelige område bl.a. ved at fokusere på talent og samarbejde både på institut- og fakultetsniveau.

SAMF vil i relation til KU-strategien og fakultetets strategi fokusere på områder, hvor vi har særlige udfordringer eller muligheder. SAMF-strategien og de tilhørende mål- og handleplaner vil således ikke beskrive de samlede aktiviteter og den ”daglige drift” på fakultetet, men koncentrere sig om de fælles udfordringer og muligheder, vi har, samt på de strategiske forandringer, vi ønsker at prioritere. En væsentlig del af den forskning, uddannelse og formidling, der foregår, vil således ikke være eksplicit beskrevet her, men vil fortsat udgøre ”fundamentet og hovedbygningen” på KU-SAMF.

SAMF har 2 ligestillede overordnede strategiske mål:

 • Forskningen på SAMF er af høj kvalitet med stærk impact og på udvalgte områder på niveau med den bedste i verden
 • Uddannelserne på SAMF er karakteriseret ved et højt læringsudbytte og ved en høj beskæftigelsesgrad for de færdige kandidater.

Det betyder, at hovedparten af de nuværende aktiviteter på SAMF i form af fremragende forskning, uddannelse og formidling fortsat skal have hovedprioritet og understøttes bedst muligt, også selv om de ikke eksplicit omtales i strategien.

SAMF har udvalgt 5 strategiske temaer, der dels skal understøtte og styrke de hidtidige indsatser i relation til de to overordnede strategiske mål, og dels skal udvikle og understøtte nye aktiviteter.
Temaerne er:

 • Talent
 • Samarbejde
 • Digital transformation og ”social data science”
 • Global indsigt og udsyn
 • Forsknings- undervisnings- og arbejdsmiljø.

Temaerne indeholder elementer, der understøtter både forskning, uddannelse, formidling og omverdensrelationer samt administration og er relateret både til KU-strategien og til fakultetets og institutternes egne strategiske prioriteringer.

Mål A. Talent

 • SAMF tiltrækker, udvikler og understøtter talenter, der bidrager til forskning og uddannelse i topklasse.

Fakultetets største aktiv er de medarbejdere og studerende, der er ansat eller studerer på fakultetet. Det er derfor helt afgørende at rekruttere de bedste talenter fra hele verden, at udvikle talent hos de nuværende ansatte og at sikre bedst mulige rammer for udfoldelse af talent og kreativitet for alle medarbejdere og studerende på fakultetet.  Den seneste forskningsevaluering fremhæver også betydningen af talent for udviklingen af forsknings-excellence.

Der er en stigende international konkurrence om dygtige forskere, undervisere og studerende. Selvom der er stor interesse for at søge de opslåede stillinger på SAMF, er det vanskeligt at tiltrække dygtige forskere med stor international erfaring på seniorniveau, bl.a. grundet lønniveauet.
KU kan generelt ikke tilbyde et lønniveau på højde med de lønførende internationale universiteter, så derfor er det vigtigt, at vi er konkurrencedygtige på andre parametre så som forskningsmiljø, forsknings-support, administrativ support i rekrutterings- og etableringsfasen, dygtige studerende, digital infrastruktur m.v.

SAMF ønsker generelt en styrkelse af forskermobiliteten, dels i form af flere dygtige ph.d.-studerende og postdocs. med en international baggrund og erfaring, dels i form af gæster og dels ved at vores forskere og undervisere henter inspiration via udlandsophold.
Det forventes, at fakultetets videnskabelige medarbejdere bidrager med excellent forskning, undervisning og formidling og bidrager til hjemtag af flere eksterne midler. Det er derfor vigtigt at sikre de bedst mulige rammevilkår for disse aktiviteter, så den enkelte kan udvikle og udnytte sit potentiale bedst muligt. Administrationen skal understøtte kerneaktiviteterne, og det er en målsætning at sikre det bedst mulige samspil mellem administration og kerneaktiviteter, herunder sikre udviklingsmuligheder for de administrative medarbejdere jf. også mål E.

Mål B. Samarbejde

 • SAMF styrker impact, såvel inden for som uden for den akademiske verden
 • SAMF styrker samarbejdet på tværs af SAMF og KU og med eksterne parter såvel nationalt som internationalt både i relation til forskning og uddannelse.

Det er en målsætning at opnå øget national og international gennemslagskraft af vores forskning og uddannelser. Det skal vise sig i form af øget impact såvel inden for som uden for den akademiske verden. Mange impact-aktiviteter skal løftets på institutniveau, men udvalgte skal drøftes i fællesskab på fakultetsniveau eller i samarbejde mellem institutter eller med andre enheder.
De fælles impact-aktiviteter vil bl.a. være relateret til tværgående temaer samt til fælles formidlings- og konferenceaktiviteter. Endvidere vil der være tale om nye fælles (digitale) platforme og ressourcer til impact-aktiviteter, formidling og synliggørelse.

Det er endvidere målsætningen at styrke samarbejdsrelationer inden for såvel uddannelse, forskning og administration mellem fakultetet/institutterne og omverdenen. Der foregår omfattende samarbejder mellem de enkelte forskere på SAMF og forskere, praktikere og organisationer uden for fakultetet. Rammerne for dette skal optimeres, og der skal på nogle områder udvikles et mere fast og institutionelt samarbejde mellem relevante stakeholders og fakultetet/institutterne – både nationalt og internationalt.

Mål C. Digital transformation og ”social data science”

 • SAMF udvikler og styrker i et væsentligt omfang anvendelse af digitale metoder og indsigter i relation til både forskning, uddannelse, formidling og administration
 • SAMF styrker forskning og uddannelse i relation til Social Data Science.

Den digitale transformation vil være et helt centralt fokuspunkt på SAMF, og der udarbejdes og implementeres i strategiperioden en særlig digitaliserings-handleplan i relation til forskning, uddannelse, omverdensrelationer og administration/support.

Temaet er begrundet i de mange nye muligheder, der er forbundet med digitalisering og med Big Data/komplekse data inden for det samfundsvidenskabelige område. Digitale redskaber skaber mange nye muligheder både i forskning og i undervisning/uddannelse.

Den digitale transformation vil skabe store forandringer i samfundet de kommende år med mange nye potentielle forskningstemaer inden for samfundsvidenskaberne, så derfor prioriteres og understøttes forskningsfeltet Social Data Science, hvoraf en stor del organiseres under Copenhagen Centre for Social Data Science, (SODAS).

På uddannelsessiden ønsker fakultetet at udbyde en ny kandidatuddannelse i ”Social Data Science” og at etablere en fælles BA-uddannelse i Datalogi-Økonomi (DAT-ØK) i samarbejde med SCIENCE. Desuden skal alle uddannelser udvikle en digitaliserings-strategi, således at de dækker fremtidige arbejdsmarkedsbehov inden for dataanalyse, håndtering og etik. Endelig skal uddannelserne mere generelt styrke brugen af digitale redskaber væsentligt i uddannelse og undervisning.

Fakultetsbiblioteket har stor fokus på digitalisering og har blandt andet etableret "Digital Social Science Lab", der fokuserer på at udvikle og styrke de studerendes digitale kompetencer, indsigt og innovationslyst. Det bliver videreudviklet og koordineret med øvrige fakultetsaktiviteter.

Mål D. Global indsigt og udsyn

 • SAMF konsoliderer og udvikler forskning og uddannelser/kurser, der bidrager til global indsigt og udsyn
 • SAMF styrker internationalisering, global synlighed og internationalt samarbejde i relation til både forskning og uddannelse.

Den globale dagsorden sætter i stigende grad rammerne for den samfundsmæssige udvikling for et lille land som Danmark, og internationalisering af forskning og uddannelse er helt afgørende for at nå den overordnede vision for universitetet. Forskningsevalueringen på SAMF pegede på, at øget internationalisering og global synlighed er afgørende for at styrke forskningens kvalitet. Endvidere er en række centrale forskningstemaer på fakultetet relateret til det globale perspektiv, f.eks. international politik, EU, udviklingsøkonomi og centrale dele af antropologi, hvor forskningen også nyder høj international anerkendelse. Fakultetets to seneste kandidatuddannelser i ”Global Development” og ”Security Risk Management” er meget globalt orienterede, både hvad angår indhold og studentersøgning, og fakultetet ønsker generelt at styrke internationaliseringen i uddannelserne, herunder studentermobilitet.

Mål E. Forsknings- undervisnings- og arbejdsmiljø

Dette vil dels være et institutanliggende og et anliggende for de enkelte administrative supportenheder, og dels indeholde fællesinitiativer med fokus på relationerne mellem tekniske- og administrative enheder og institutterne og mellem TAP og VIP.

Som hovedregel på SAMF har den enkelte fastansatte VIP 40% af sin tid til rådighed til forskning.
Inden for disse rammer og de økonomiske ressourcer er det målsætningen at udvikle et rigtigt godt og internationalt attraktivt forsknings- og undervisningsmiljø, der udvikler talent og understøtte forskning, uddannelse og formidling bedst muligt (se også mål A).

Ph.d.-studerende, postdocs og andre videnskabelige medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse yder et meget væsentligt bidrag til de videnskabelige aktiviteter, og det er en målsætning at forbedre arbejdsmiljøet for denne gruppe, bl.a. gennem karrierevejledning.

Den tekniske og administrative understøttelse af kerneaktiviteterne er helt afgørende for at kunne udvikle disse. Det er derfor en målsætning at styrke arbejdsmiljøet for denne gruppe medarbejdere, herunder at sikre attraktive udviklingsmuligheder og sproglige kompetencer. Ligeledes vil vi udvikle samarbejde og gensidig anerkendelse mellem TAP og VIP samt mellem de fælles administrative enheder og institutterne.

I det følgende beskrives SAMF’s centrale mål inden for KU’s fire overordnede fokusområder i Strategi 2023.


Se den samlede målplan her (pdf-format)