Indskrivning på sidefag i psykologi

Adgangskrav til bachelordelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på bachelordelen af sidefaget i psykologi skal du aktuelt være optaget på et centralt fag på en bacheloruddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelser. Derudover skal du opfylde studiets adgangskrav.

Adgangskravene kan ses på Københavns Universitets centrale studievalgsside

Der er begrænsede pladser på bachelordelen af sidefaget i psykologi. Ansøgere, som inden ansøgningsfristen har bestået matematik B, prioriteres før øvrige ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser, vil der blive trukket lod efter en fordelingsnøgle, som er baseret på, hvor den enkelte ansøger læser sit centrale fag. Hvis fx 50 % af ansøgerne kommer fra Det Humanistiske Fakultet, vil 50 % af pladserne gå til studerende fra Det Humanistiske Fakultet. Ansøgningerne bliver sorteret i følgende puljer, som den procentvise fordeling tager udgangspunkt i: Ansøgere fra hhv. SAMF, HUM og SCIENCE ved KU.

Studerende fra andre universiteter kan indskrives på sidefaget, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav til kandidatdelen af sidefaget

For at du kan blive indskrevet på kandidatdelen af sidefaget i psykologi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have en bacheloruddannelse med gymnasiefag enten inden for samfundsvidenskab eller inden for humaniora med centralt fag i dansk, filosofi eller religion som grundfag, samt  45 ECTS sidefagsuddannelse i Psykologi på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer
  • Du skal have bestået eller forvente at bestå bachelordelen af sidefaget i psykologi inden studiestart. Bachelordelen af sidefaget skal bestå af følgende 45 ECTS: Socialpsykologi (15 ECTS), Introduktion til psykologi og videnskabsteori (7,5 ECTS), Psykologiformidling (7,5 ECTS), Personlighedspsykologi (7,5 ECTS), Biologisk psykologi og Neuropsykologi (7,5 ECTS).
  • Hvis du har gennemført bachelordelen af sidefaget i Psykologi på et andet universitet og det ikke opfylder ovennævnte adgangskrav, kan du søge om dispensation. Det er en forudsætning for at få dispensation, at det det er muligt at tilrettelægge sidefaget på kandidatdelen sådan at du samlet set opfylder de fastsatte mindstekrav for at opnå undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i EUX-forløb. Hvis du har behov for at søge om dispensation, bedes du kontakte studievejledningen på SAMF, inden du søger om optagelse.
  • Du skal være optaget på et centralt fag på en kandidatuddannelse, der kan føre til undervisningskompetence på gymnasiale uddannelser. OBS: Du skal søge om indskrivning på sidefag samtidig med at du søger om optagelse på din kandidatuddannelse.

Kort eller langt sidefag?

Studieretningerne samfundsfag, dansk, filosofi og religion ved Københavns Universitet er fagligt relateret til psykologi. Hvis du læser en af disse studieretninger, skal du læse det korte sidefag på 45 ECTS på kandidatniveau for at opnå undervisningskompentence på gymnasiale uddannelser. Hvis du læser øvrige gymnasierettede studieretninger, skal du læse det lange sidefag på 75 ECTS på kandidatniveau for at opnå undervisningskompetence.