Forskningsarbejde og forankring i forskningsmiljøet 

Ph.d.-projektet

Forskningsprojektet er den centrale del i ph.d.-uddannelsen, som skal kunne danne grundlag for ph.d.-afhandlingen. Arbejdet kan være tilrettelagt som et selvstændigt projekt eller som en integreret del af et større forskningsprojekt, men arbejdet skal i så tilfælde være klart defineret og tilrettelagt med henblik på at tilgodese forskeruddannelsens formål blandt andet med hensyn til omfang, videnskabeligt indhold og selvstændighed.

Forankring i forskningsmiljøet på indskrivningsstedet

Ph.d.-skolen lægger stor vægt på, at det sikres at de ph.d.-studerende under forløbet bliver forankret i forskningsmiljøet på instituttet. Der findes flere modeller for dette – halvvejsseminarer, deltagelse i forskergrupper, ekstern vurdering etc.  Hvordan dette krav søges indfriet på de enkelte institutter fremgår af specialiseringsprogrammet. 

Deltagelse i andre forskningsmiljøer

Ph.d.-studerende skal deltage i aktive forskningsmiljøer, herunder ved ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.. Bekendtgørelsen stiller ikke noget krav om et bestemt omfang af denne aktivitet, der kan tilgodeses på mange måder og må afpasses efter forskningsprojektets karakter. Hovedvejleder har et særligt ansvar for at den ph.d.-studerende får mulighed for at skabe kontakter til aktive forskere uden for Københavns Universitet. Udlandsophold er ikke et krav, men bør så vidt muligt tilstræbes.

Ophold ved en anden forskningsinstitution tilrettelægges således, at forskningsarbejde, kurser, vidensformidling osv. også kan gennemføres under opholdet. De aktiviteter, der gennemføres under ophold ved en anden forskningsinstitution, skal normalt være godkendt af hovedvejleder på forhånd.

Forskningsfrihed for ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende er omfattet af de almindelige bestemmelser om videnskabelig integritet og forskningsfrihed i Universitetsloven, som gælder for videnskabeligt ansatte ved Københavns Universitet. For eksternt finansierede ph.d.-studerende sikres denne forskningsfrihed formelt gennem indgåelsen af en kontrakt, som underskrives af den bevilgende institution, instituttet og den ph.d.-studerende. Dette er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets standardkontrakt for eksternt finansierede ph.d.-studerende.

Afvigelse fra ovennævnte, det vil sige begrænsninger i offentliggørelse af forskningsresultater med videre, skal fremgå af kontrakten, og vil ved forelæggelsen af kontraktudkastet kun rent undtagelsesvist blive godkendt.