Studienævn

Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævenet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Studienævnet har jf. Universitetsloven til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,

2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,

4) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Regelgrundlag for studienævnenes område:

Medlemmer af studienævnene

Dekanen fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte studienævn, dog mindst 4 og højst 10 medlemmer. Studienævnet består af lige mange undervisere og studerende. Underviserne er valgt blandt det videnskabelige personale, og de studerende er valgt blandt de studerende. Sammensætningen af studienævnet skal så vidt muligt afspejle de uddannelser, studienævnet dækker.

Formanden for studienævnet vælges af nævnet blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere i studienævnet for en treårig periode, og typisk er det en studieleder, der vælges. Næstformanden for studienævnet vælges blandt studentermedlemmerne.

Studienævn på SAMF

Der er følgende studienævn på fakultetet:

Studienævnet har en forretningsorden, udarbejdet ud fra standardforretningsordenen.