Procedure ved mistanke om eksamenssnyd

Denne procedure er udarbejdet med det formål at skabe entydige og klare rammer for, hvornår og hvordan administrationen skal handle, og samtidig skabe sikkerhed for, at de studerendes retssikkerhed til hver en tid er i højsædet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder forskningsbaserede uddannelser. Uddannelserne understøttes af en løbende og systematisk kvalitetssikring. I den løbende og systematiske kvalitetssikring indgår politikker og procedurer, der tilsammen dækker over en lang række områder, herunder blandt andet bedømmelsen af de studerende. Det er af afgørende betydning, at de studerende bedømmes på baggrund af kriterier, regler og procedurer, der er offentligt tilgængelige, og som anvendes konsistent. Af hensyn til såvel fakultetets og universitetets renomme som til den løbende og systematiske kvalitetssikring, er det nødvendigt at der reageres prompte og sikkert på enhver mistanke om akademisk uredelighed.

Proceduren for sagsbehandling ved mistanke om akademisk uredelighed er udarbejdet med udgangspunkt i Regelsamling for Københavns Universitet, 15.01. Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet.

Hvad er videnskabelig uredelighed?

Videnskabelig uredelighed (eksamenssnyd) foreligger, når den studerende på en eller anden måde forsøger at vildlede om sin egen indsats eller resultater ved eksamen. Det kan fx være ved at:

 • bruge ulovlige hjælpemidler til eksamen 
 • få bistand til at besvare sin eksamensopgave 
 • hjælpe andre til at få bistand til besvarelse af deres opgave 
 • forfalske eller fortie resultater 
 • gengive andres tanker uden at kildehenvise
 • gengive egne tanker / egne tekster fra tidligere indleverede opgaver uden at kildehenvise

De almene standarder for akademisk redelighed fremgår af studieordningerne, studiehåndbøger, KU-net m.v.

Det bemærkes, at den mest udbredte form for eksamenssnyd består i plagiering i form af kopiering (afskrift) af en tekst, uden at det fremgår at det er afskrift (uden at bruge citationstegn og kildehenvise) eller plagiering i form af omskrivning af ord i en tekst, eller ved at sammensætte småbidder fra en eller flere tekst, der tilsammen danner en tilsyneladende selvstændig tekst.

Eksamenstilsynet ved stedprøver

Hvis eksamenstilsynet ved en skriftlig stedprøve opdager, at en studerende bruger ulovlige hjælpemidler, skal de (diskret) bede den studerende følge med udenfor. Den studerende skal have oplysning om, at hændelsen vil blive indberettet til studielederen, og at vedkommende senere vil blive kontaktet af denne. Den studerende skal herefter have tilbud om at fortsætte prøven og aflevere besvarelsen.

Hvis eksamenstilsynet er i tvivl om, hvorvidt et medbragt hjælpemiddel er lovligt, skal tilsynet i første omgang kontakte instituttet med henblik på en afklaring. Eksamenstilsynet skal hurtigst muligt indberette hændelsen til studielederen.

Hvis eksamenstilsynet under en prøve bliver i tvivl om, hvordan de skal reagere, skal de kontakte studieadministrationen på det omhandlede institut.

Eksaminator/censors rolle ved bedømmelse af skriftlige besvarelser

Hvis bedømmerne får mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med bedømmelsen af en skriftlig opgave, skal de orientere studielederen herom. Der skal vedlægges dokumentation herfor. Ved plagiering skal der således være en kopi af opgaven med markering af de omhandlede sider og kopi af den kilde, som der er plagiereret fra.

Det er vigtigt, at bedømmerne er opmærksomme på, at det som de sender til studielederen, skal journaliseres. Det betyder, at der kun skal stå relevante oplysninger om den konkrete sag i fx mails.

Det kan være tidskrævende at kontrollere en større opgave. Hvis bedømmerne i en større opgave, fx et speciale, konstaterer omfattende afskrift, behøver de ikke kontrollere hele opgaven. Når der  er konstateret tilstrækkelig afskrift til, at der er tale om eksamenssnyd, kan gennemgang af resten af opgaven være unødvendig. Men hvis bedømmerne ikke har gennemgået hele opgaven, er det vigtigt at det fremgår, at det kun er en del af opgaven, som er kontrolleret.

Sagsgang på instituttet

Når en studieleder får en indberetning fra en bedømmer om at der foreligger mistanke om snyd i forbindelse med en indleveret skriftlig eksamensopgave, eller fra en eksamensansvarlig i forbindelse med en afholdt eksamen, skal studielederen undersøge forholdet nærmere. Dette bør ske så hurtigt som muligt.

Hvis studielederen vurderer at der kan være hold i mistanken, skal bedømmelsen af opgaven sættes i bero, og studielederen skal hurtigst muligt indkalde den studerende til en samtale (partshøring).

I den forbindelse skal studielederen være opmærksom på følgende: Den studerende skal have oplyst, at han/hun er velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Det kan være en ven, en medstuderende, en forælder etc. Den studerende er også velkommen til at tage en advokat med, men universitetet afholder ikke udgifterne hertil.

Det skal også fremgå at der er information om eksamenssnyd på KU-net (uddannelsens side) og her på fakultetets website om kvalitetssikring.

I mailen til den studerende er det hensigtsmæssigt at der indsættes et link til studenterambassadørens website

Sammen med indkaldelsen skal den studerende desuden have kopi af alle akter i sagen, herunder bedømmernes/eksamenstilsynets indberetning. Ved plagiering skal der medsendes kopi af opgaven med markering af det, som er afskrift, og kopi af kilden samt andet materiale, der måtte være. Endvidere skal der være et link til KU´s disciplinære reglesæt.

Når studielederen har holdt en samtale, skriver studielederen et referat fra mødet, som sendes til den studerende, som får mulighed for at godkende eller kommentere på det. Herefter skriver studielederen en samlet indberetning til fakultetet (dekanen).

Indberetningen skal indeholde oplysning om, hvad instituttet har gjort for at orientere om reglerne for akademisk redelighed, fx oplysning om, hvorvidt der er orientering herom på instituttets hjemmeside, i studiehåndbogen, i studieordninger mv. samt oplysning om, hvorvidt der er særlige kurser for akademisk skrivning, fx i forbindelse med studiestarten.

Hvis den studerende har underskrevet en tro- og love erklæring, vedlægges den som kopi.

Det bemærkes at indberetningen skal indeholde en indstilling til, hvad sanktionen bør være.

Bilag 1 indeholder en fortegnelse over de oplysninger der skal være i indberetningen, samt hvilke bilag der skal medsendes. 

Instituttet skal oprette en sag i Captia (efter gældende journalplan) og alt skal journaliseres på sagen.

Sagsgang på fakultetet

Når fakultetet har modtaget indberetningen, foretager fakultetet en partshøring af den studerende over studielederens indberetning. Her har den studerende mulighed for at kommentere på studielederens referat fra det afholdte møde og på studielederens indberetning.

Hvis fakultetet herefter vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for mistanken, meddeler fakultetet dette til den studerende og til instituttet. Sagen er herefter lukket. Såfremt bedømmelsen er sat i bero, skal besvarelsen nu bedømmes.

Hvis fakultetet vurderer, at der er tale om eksamenssnyd, sender fakultetet en indberetning til Rektorsekretariatet med en indstilling.

Hvornår kan en studerende indberettes for eksamenssnyd?

En studerende skal indberettes for eksamenssnyd, uandet om pågældende havde forsæt til at snyde eller om det er sket ved grov eller simpel uagtsomhed. Hvis den studerende ikke kender til reglerne for akademisk skrivning, og dermed ikke har haft til hensigt til at snyde, er der ikke tale om forsæt. Men den studerende kan straffes alligevel. Det skyldes, at de studerende har pligt til at sætte sig ind i reglerne for akademisk skrivning. Derfor er der tale om grov uagtsomhed, hvis den studerende ikke har sat sig ind i reglerne. Det kan dog evt. få indflydelse på sanktionsvalget i form af en mildere sanktion.

Medvirken

Hvis en eksaminand får hjælp fra en medstuderende, kan den medstuderende blive straffet efter de almindelige regler om medvirken.

Kan studielederen afgøre sagen?

Hvis studielederen vurderer, at der ikke er (tilstrækkeligt) bevis for, at der er tale om snyd i form af plagiering eller lignende, henlægger studielederen sagen.

Som tidligere nævnt fritager det ikke for ansvar, at den studerende ikke kender reglerne for akademisk skrivning. Studielederen kan derfor ikke henlægge en sag med den begrundelse, at den studerende ikke kendte reglerne. Studielederen kan heller ikke henlægge en sag fordi studielederen fx vurderer, at den studerende var under et stort  personligt pres. Det har ikke betydning for skyldspørgsmålet, men kan derimod have betydning for Rektors valg af sanktion.

Hvis studielederen efter en undersøgelse af sagen mener, at den studerende  har begået en overtrædelse af reglerne, skal studielederen indsende en redegørelse og en indstilling til Dekanen.

Opsummering: studielederen har kompetence til at henlægge en sag, hvis der mangler bevis. Hvis der er bevis for snyd, er studielederen forpligtet til at sende sagen videre til dekanen. Dekanen kan henlægge en sag på grund af manglende bevis, men hvis der er bevis for snyd, er dekanen forpligtet til at sende sagen til afgørelse hos Rektor. Dekanen kan ikke selv afgøre sagen.

Sanktion

Rektor har kompetence til at annullere en gennemført eksamen (bortvisning fra eksamen) og til at bortvise fra universitetet for en tidsbegrænset periode eller varigt.

Det ”normale” sanktionsniveau for fuldbyrdet eksamenssnyd er bortvisning fra den berørte eksamen, bortvisning fra universitetet (relegering) i et semester fra KU samt en skriftlig advarsel.

Det skal understreges, at der altid vil være tale om en konkret vurdering.

Som eksempel på en skærpende omstændigheder kan nævnes gentagelse, dvs. at den pågældende tidligere har været grebet i eksamenssnyd. 

Omvendt kan det efter omstændighederne være en formildende omstændighed, hvis det er første gang at den studerende deltager i en prøve på universitet, men som ovenfor nævnt, vil det altid være en konkret vurdering.

Indtil der er truffet afgørelse i sagen, kan den studerende gå til eksamen i andre fag.

Hvis der foreligger dokumentfalsk, fx karakterudskrifter, hvor der studerende har indføjet ændringer, overgiver fakultetet sagen til Rektorsekretariatet med henblik på at der skal foretages politianmeldelse.

Bilag 1: Studielederens indberetning til fakultetet skal indeholde: 

 • Oplysning om sagens fakta samt indstilling til sanktion 
 • Kopi af indberetning fra bedømmer med kopi af eksamensbesvarelse, hvori den formodede snyd er tydeligt markeret med klar henvisning til de kilder, der menes at være plagieret fra samt kopi af kildeteksten, hvori den plagierede tekst er tydeligt markeret 
 • Kopi af indkaldelsen af den studerende til møde, kopi af mødereferat samt af den studerendes godkendelse/bemærkninger til mødereferatet 
 • Kursusnavn og –beskrivelse (udskrift) samt dato for aflæggelse af den pågældende eksamen 
 • Den studerendes personnummer, postadresse og alumni-mail 
 • Indskrivningsforhold, herunder dato for indskrivning på KU samt oplysning om hvor langt den studerende er i studieforløbet 
 • Antal opnåede ECTS-point på eksamenstidspunktet 
 • Oplysning om verserende disciplinærsager og/eller tidligere disciplinære reaktioner i sager om overtrædelse af ordensreglerne.