Procedure for eksamensklager og anker

Denne procedure omfatter alle uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Eksamen afvikles efter de til hver tid gældende love og bekendtgørelser suppleret af Københavns Universitets retningslinjer for disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet samt Københavns Universitets vejledende regler for hensyntagen til fysiske handicaps ved eksamen på Københavns Universitet KUnet > Uddannelsesside > Uddannelsens forløb > Støtte og hjælp til særlige vilkår unbder studiet.

Eksamensbekendtgørelsen indeholder regler for klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen og anker. Der kan bl.a. klages over retlige spørgsmål, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen. Klager over bedømmelsen som afvises, kan ankes til et ankenævn.

For at sikre at eksamensbekendtgørelsens regler iagttages har fakultetet udarbejdet faste sagsgange og -procedurer for behandling af eksamensklager og anker.

Ved behandlingen af klager og anker har bedømmerne og ankenævnene en helt fremtrædende rolle. Det er derfor vigtigt at bedømmerne og ankenævnene ikke blot har kendskab til deres egne roller, men at de har et solidt kendskab til reglerne for hele klageområdet og til fakultets sagsgange. Fakultetet har derfor udarbejdet en pjece, som retter sig særligt til bedømmerne og ankenævnene, hvoraf de gældende sagsgange og -procedurer fremgår - se pjecen her (pdf-format). Se samme pjece på engelsk her (ligeledes i pdf). 

Ved fakultetets sagsbehandling anvendes i vidt omfang standardbreve. Brevene har en vejledende og oplysende form, således at den studerende er orienteret om hvert skridt i sagsbehandlingen og den mulige betydning heraf. Det betyder at den studerende får oplysning om det næste sagsbehandlingsskridt, samt om de mulige konsekvenser af de valg, som den studerende skal træffe. Det sidste er i særdeleshed vigtigt, fordi en klager der tager imod tilbud om en ny bedømmelse af en skriftlig eksamenspræstation eller tager imod tilbud om omprøve, kan risikere at få en karakter, der er lavere end den oprindelige.

På intranettet (KUnet kræver log in, se under menupunkterne Eksamen og Eksamensklager) kan de studerende orientere sig om de nærmere klageregler og få gode råd m.v. Hertil kommer at de studerende har mulighed for at stille konkrete spørgsmål til fakultetets klagesagsbehandlere, såvel telefonisk, pr. mail og ved personligt fremmøde.

De studerende kan således inden de har indgivet en klage orientere sig om reglerne på forskellige måder ligesom de, såfremt de indgiver en klage, løbende bliver orienteret om hvad der sker i deres sag.

Ansvarlig

Sagsbehandlingen foregår på studie- og eksamenskontoret i fakultetssekretariatet, studiechefen har det overordnede ansvar herfor, dekanen har det overordnede ansvar for, at proceduren følges.