Ansvar og organisering af kvalitetssikringsarbejdet

Som det fremgår af Københavns Universitets vedtægt, er ansvaret for uddannelser, herunder kvalitetssikring af uddannelser, forankret hos dekanen, der i samarbejde med fakultetets institutledere, studienævn og studieledere forestår kvalitetssikringsarbejdet.

Politik og strategier

De strategiske mål for kvalitetssikring af uddannelser er formuleret i universitetets strategi og målplan, disse er af fakultetet udfoldet i en strategi og årlige fokusområder for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet. Læs mere om strategi og fokusområder for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet her.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets kvalitetssystem

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets kvalitetssystem består af følgende områder:

Under hvert område er samlet retningslinjerne og beskrivelserne af delelementer af kvalitetssikringssystemet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dette kvalitetssikringssystem omfatter alle uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kvalitetskultur

Fakultetets kvalitetskultur hviler på Københavns Universitets værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur, læs om dette her.

Fakultetets skal løbende styrke kvaliteten af uddannelser, undervisning og læring. Kvalitetssikringen forgår i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem undervisere, studerende, administration og ledelse, hvor alle tager medansvar for uddannelsernes fortsatte udvikling og forbedring.

Fakultetets tværgående koordinering

Fakultetets tværgående koordinering af kvalitetssikringsarbejdet sker i følgende fakultetsfora:

Fakultetets politik for kvalitetssikring af uddannelser og retningslinjer på kvalitetssikringsområdet udvikles i Studielederforum og godkendes af dekanen. Monitorering og opfølgning på implementering af politik, retningslinjer og procedurer på uddannelsesområdet sker ligeledes her.

Fakultetets strategiske satsninger på uddannelsesområdet, herunder uddannelsesportefølje, vedtages af dekanen efter drøftelse i FLT og studielederforum.

Udfoldelse og realisering af kvalitetssikringsarbejdet finder sted i uddannelsesmiljøerne på institutterne gennem studielederen, studienævn og studieadministration og i undervisernes konkrete aktiviteter på uddannelserne i dialog med de studerende.

Fakultetets institutter og studienævn

Fakultet er organiseret i fem institutter:

Der er tilknyttet et studienævn til hvert af de fem samfundsvidenskabelige institutter, hvert studienævn fungerer som studienævn for flere uddannelser. Derudover er der også et studienævn for kandidatuddannelsen global udvikling, som udbydes i samarbejde mellem to institutter og et studienævn for kandidatuddannelsen i social datavidenskab.

Læs mere om fakultets studienævn her.

Fakultetets uddannelser

På Institut for Antropologi udbydes:

På Institut for Psykologi udbydes:

På Sociologisk Institut udbydes:

På Institut for Statskundskab udbydes:

På Økonomisk Institut udbydes:

Økonomisk Institut og Institut for Antropologi udbyder i samarbejde med Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet:

Fakultetet udbyder i samarbejde:

Ansvar

Ansvarsfordelingen for uddannelserne på SAMF står beskrevet i et sagsnotat om uddannelsesledelse og står beskrevet nedenfor.

Dekanen

Dekanen har det overordnede ansvar for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser, herunder kvalitetssikring af disse. Det er dekanens overordnede ansvar at uddelegere opgaver i forbindelse med sikring og udvikling af uddannelseskvalitet til de enheder og personer, der ud fra en samlet betragtning er bedst egnede til at varetage opgaverne.

Dekanen har ansvar for, at der til enhver tid findes opdaterede procedurebeskrivelser og/eller andre relevante dokumenter for de enkelte delområder, samt at relevante personer og/eller instanser på institutterne og i Fakultetssekretariatet inddrages i forslag til samt informeres om tilføjelse af eller væsentlige ændringer i sådanne dokumenter.

Dekan er ansvarligt for:

  • sikring af sammenhæng mellem forskning og uddannelse samt myndighedsbetjening
  • kvaliteten af uddannelse, undervisning samt myndighedsbetjening
  • tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelse og forskning samt myndighedsbetjening

Dekanen ansætter alle fastansatte videnskabelige medarbejdere. Prodekanen for uddannelse hjælper og rådgiver dekanen indenfor uddannelsesområdet.

Institutleder

Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning, uddannelse og undervisning herunder udvikling af forsknings- og uddannelsesmiljøet. Institutlederen varetager den daglige ledelse af instituttet og er ansvarlig for prioriteringen og fordelingen af ressourcer på instituttet. Institutleder er over for dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og rektor ansvarlig for, at det ledes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler, samt i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger, som rektor og dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet træffer.

Institutleder har personaleansvaret for alle fastansatte VIP på instituttet, også studieleder. Institutleder er ansvarlig for de fastansatte underviseres faglige og pædagogiske kompetenceudvikling og afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler).

Institutlederen skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Studienævn

Studienævnet har jf. universitetsloven til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,

2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,

4) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Læs mere om fakultetets studienævn her.

Studieleder

Studieleder er faglig leder af en eller flere uddannelser og er ansvarlig for kvaliteten af disse. Studielederne er inddraget i alt kvalitetssikringsarbejdet på uddannelserne.

Studieleder referer til prodekanen for uddannelse i overordnede uddannelsesmæssige spørgsmål. I øvrige spørgsmål referer studieleder til institutleder på det institut, hvor denne er ansat. Studielederen for de institutforankrede uddannelser indgår i instituttets ledelsesteam. Studielederen for Global Development indgår i et særligt udvalg sammen med de to institutledere for henholdsvis Institut for Antropologi og Økonomisk Institut. Flere studieledere er ledere af mere end en uddannelse. Aftagerpanelet virker som sparringspartner for institutleder og studieleder.

Studielederen varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra dekanen. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er studienævnsformændene studieledere. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå tilrettelæggelsen af uddannelsen, undervisningen og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studieleder har ansvaret for at udvikle uddannelsen og undervisningen i overensstemmelse med Københavns Universitets generelle politik for uddannelserne samt på baggrund af den nyeste forskning inden for uddannelsens område samt udviklingen på arbejdsmarkedet, for til stadighed at sikre kvaliteten og bidrage til sammenhængen mellem forskning og uddannelse.

Fakultetsdirektøren, institutadministrator og uddannelseschef

Fakultetsdirektøren varetager det overordnede ansvar for fakultetets administrative organisation. Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet og er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse, koordinationen foregår blandt andet i administratorforum (forum for institutadministratorer).

Institutadministratorerne og uddannelseschefen er ansvarlige for den nødvendige backup i det administrative system.

Inddragelse af de studerende

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sikrer studenterrepræsentation i en række fora, der beskæftiger sig med emner af relevans for kvalitetssikring af uddannelse. Det drejer sig om:

Derudover har fakultetet studenterpolitiske fora som fx fagrådene, der rummer mulighed for, men ingen forpligtelse til, at diskutere emner af relevans for uddannelseskvalitet.

Se organisationsdiagram for studenterorganisationer på fakultetet her.