Bedømmelse af de studerende

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har en række procedurer, til kvalitetssikring af bedømmelsen af de studerende.

Uddannelsernes prøveformer udprøver de faglige mål for hvert fag. De faglige mål fremgår af kursusbeskrivelsen. Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad de studerende opfylder mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Uddannelserne har en stor variation i prøveformer, der alle er valgt under hensyntagen til ’alignment’, dvs. hvilken eksamensform, der bedst kan understøtte de studerendes læring og give bedst mulighed for at udprøve målopfyldelsen.

Fakultetet offentliggør studieordningerne, de kan ses her.

Eksamensregler og eksamensprocedurer målrettet de studerende ligger på intranettet (KUnet), således at de studerende kan informere sig om deres rettigheder, og universitetet kan forudsætte, at de studerende sætter sig ind i reglerne.

Fakultetets procedurer på området kan overordnet samles under tre overskrifter:

  1. Regler om eksamenssnyd og plagiering
  2. Procedure for eksamensklager og anker
  3. Procedure for kvalitetssikring af eksamen

Derudover understøttes kvalitetssikringen af bedømmelsen af de studerende af:

1) Procedure for studieordninger og kursusbeskrivelser

En procedure for udarbejdelse, godkendelse og monitorering af studieordninger, der sikrer samspil mellem læringsmål og udprøvning. Proceduren kan ses her. Dekanen er overordnet ansvarlig for dette, jf. Vedtægt for Københavns Universitet, § 35, stk. 8 (link til vedtægt: https://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/).

2) Procedure for inddragelse af censorformandskaber

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der fastlagt en række faste procedurer i forbindelse med de årlige indberetninger fra censorformandskabet. I denne indgår en årlig rapport til censorkorps og studienævn, som udgør en hjørnesten i kvalitetssikringen af samklang mellem eksamensformer og kompetenceprofil.

Ansvar

Ansvaret for afviklingen af eksaminer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder ansvaret for at disse afholdes i overensstemmelse med gældende regler og studieordninger, ligger hos studieleder, studienævn samt de pågældende eksaminatorer og censorer. 

Dekanen er øverst ansvarlig for procedurerne for kvalitetssikring af studieordninger og for inddragelse af censorformandsskaber og har også det øverste ansvar for at sikre kvaliteten i procedurer vedrørende bedømmelse af studerende.