Inddragelse af censorformandskaber

Denne procedure dækker alle uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet.

Grundlag

Proceduren implementerer bestemmelserne i kapitel 9 og 10 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) hvor det blandt andet fremgår at censorerne skal rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens/det centrale fags og undervisningens mål.

Proces

Som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem skal formandskabet afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger.

Beretningen indeholder typisk en opsummering af censorernes bemærkninger, herunder vedrørende særlige vanskeligheder eller vedrørende særlige positive iagttagelser, vurderinger af fx nye tiltag, ændrede eksamensformer eller faglige ændringer.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der fastlagt en række faste procedurer i forbindelse med modtagelsen af de årlige indberetninger.

Den årlige beretning skal indleveres af censorformandskabet til censorkorps og studienævn på den respektive uddannelse. Beretningen drøftes ved et årligt censormøde. Censorformandskabet ved hvert fag er ansvarlig for beretningen og censormøde, mens studieleder er ansvarlig for opfølgning i studienævn.

Når den lokale studieadministration har modtaget censorformandskabets beretning distribueres den til de relevante personer og fora på instituttet.

På instituttet indgår beretningen i arbejdet med generel kvalitetssikring af uddannelser, det vil sige i den løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet. Studielederen sørger for at inputs fra beretningen indgår i studienævnets arbejde med studieordninger (se Procedure for studieordninger) og uddannelsen generelt.

Instituttet sender beretningen til fakultetets administrationen, hvor der foregår en toleddet gennemgang. Dels vurderer fakultetsadministration om der er studieadministrative forhold, dvs. forhold vedrørende regler eller arbejdsrutiner, som der bør reageres på. Såfremt dette er tilfældet, tager fakultetet kontakt til den lokale studieadministration. Dels gennemgår Dekanatet beretningen og drøfter eventuelt faglige aspekter med studielederen.

Indberetningen udgør en hjørnesten i kvalitetssikringen af samklang mellem eksamensformer og kompetenceprofil. Censorformandskabsberetningen indgår i uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne.

Ansvar

Censorformandskabet

Censorformandskabet er ansvarligt for den årlige beretning.

Studieleder

Studieleder er ansvarlig for at væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet sendes i høring hos censorformandskabet.

Studienævnet

Studienævnet er ansvarligt for opfølgning på censorformandskabets beretning.

Dekanen

Dekanen er ansvarlig for denne procedure. Prodekanen for uddannelse drøfter eventuelt faglige aspekter i censorformandskabets beretning med studielederen.

Studie- og eksamenskontoret på fakultetet

Studie- og eksamenskontoret er ansvarligt for at vurdere, om der er studieadministrative forhold, dvs. forhold vedrørende regler eller arbejdsrutiner, som der bør/kan reageres på. Såfremt dette er tilfældet, tager fakultetets administrationen kontakt til den lokale studieadministration.