Procedure for uddannelsesevaluering

Formål

Formålet med uddannelsesevalueringerne er systematisk at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Uddannelsesevalueringer giver en detaljeret indsigt i uddannelsens aktuelle status og udfordringer og kan således danne grundlag for bevarelse og udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Grundlag for procedurerne

Fra og med 2015 bliver uddannelsesevalueringerne, i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner af 12/6/2013, udført i overensstemmelse med Københavns Universitets eget uddannelsesevalueringssystem, jf.:

Uddannelsesevalueringer

Uddannelsesevalueringer følger Københavns Universitets retningslinjer og uddannelserne skal bruge KU-skabelonen til uddannelsesevalueringer.

Uddannelsesevalueringen bygger oven på de årlige uddannelsesredegørelser og adskiller sig fra disse ved, at inddrage et større datamateriale til analyse og ved deltagelse af et eksternt ekspertpanel. Der kan læses mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets procedure for de årlige uddannelsesredegørelser her. I det år, hvor uddannelsen gennemfører uddannelsesevaluering, udarbejder uddannelsen ikke en uddannelsesredegørelse, da elementerne er inkluderet i uddannelsesevalueringen.

Turnus for uddannelsesevaluering

Turnussen for uddannelsesevalueringer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fremgår af nedenstående tabel.

Uddannelse År

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Økonomi

2015, 2021, 2027

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Statskundskab

2016, 2022

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Samfundsfag

2016, 2022

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Sociologi

2017, 2023

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse i Antropologi

2018, 2024

Master i Sundhedsantropologi

2018, 2024

Kandidatuddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse

2020, 2026

Kandidatuddannelse i Global udvikling

2020 (udskudt til 2021), 2027

Bacheloruddannelse og kandidatuddannelse Psykologi

2020 (udskudt til 2021), 2027

 Alle uddannelser evalueres hvert 6. år.

Det eksterne panel

Eksterne eksperter defineres på København Universitet som personer med stor viden om uddannelsens faglige indhold og kontekst samt personer, der kan bidrage med et tværfagligt perspektiv på uddannelsen. Behovet for sparring med eksterne eksperter kan have forskellig karakter og form alt efter uddannelsens udviklingspotentiale og behov. Eksterne eksperter må ikke i dagligdagen være involveret i udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsen (fx. ved at være medlem af aftagerpanelet for uddannelsen).

Københavns Universitet stiller følgende minimumskrav til antal og sammensætning af eksterne eksperter.

Der skal inddrages tre eksterne eksperter ved en uddannelsesevaluering, hvoraf minimum to skal være institutionseksterne:

 • Den ene institutionseksterne ekspert skal være en forsker (kernefaglig ekspert).
 • Den anden institutionseksterne ekspert har en faglig profil, der understøtter konkrete emner i uddannelsesevalueringen, fx en kvalitetssikringsekspert; en ekstern censor; en didaktiker; en aftagerrepræsentant (som ikke er medlem af aftagerpanelet for uddannelsen); en studieleder fra en beslægtet uddannelse; en rekrutterings-/markedsføringsekspert; en repræsentant fra en interesseorganisation.
 • Den tredje skal så vidt muligt være en uddannelsesekstern studerende fra en beslægtet uddannelse. Såfremt det ikke er muligt at finde en studerende, erstattes denne med en anden uddannelsesekstern ekspertprofil. 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består et eksternt panel af minimum tre medlemmer, som udpeges af dekanatet. Typisk vil panelet bestå af:

 • en uddannelsesfaglig ekspert (det kunne eksempelvis være en studieleder fra en anden uddannelse)
 • en potential aftager (ikke en fra uddannelsens aftagerpanel)
 • en studerende (fra en anden uddannelse, ikke nødvendigvis fra et andet universitet)

Datagrundlag for uddannelsesevalueringerne

Datamaterialet der indgår i uddannelsesevalueringerne samles i en skabelon. Fakultetssekretariatet indsætter data i skabelonen.

Studieleder sørger for at der udarbejdes:

 • Forskningsmatrix
 • Kompetencematrix

Fakultetsadministrationen sørger for at der vedlægges følgende materiale:

 • Institutstrategi
 • Rammestudieordning
 • Nyeste gældende fagstudieordning
 • Censorformandskabsberetning (seneste)
 • Aftagerpanelreferater (for de sidste tre år)
 • Dimittendanalyse (seneste)
 • Sammenfattende undervisningsevalueringsrapporter (for de sidste tre år)
 • Studiemiljøundersøgelse (seneste)
 • Fakultets strategi
 • Studienøgletal for fakultetet

Den resterende del af skabelonen skal studieleder udfylde i samarbejde med institutleder og studienævn. Det skal fremgå af den udfyldte skabelon, hvordan studienævnet har været inddraget. For uddannelser der ligger i naturlig forlængelse af hinanden, udfylder studieleder en samlet skabelon for begge uddannelser. Det kvantitative materiale skal dog altid opgøres separat for hver uddannelse.

Det eksterne panels deltagelse

Studieleder er ansvarlig for panelets besøg på uddannelsen. Insituttet er vært ved mødet og sørger for at invitere til mødet. Panelet vil typisk besøge uddannelsen en ½ dag og som minimum mødes med studienævnet og ledelsen (prodekanen for uddannelse, institutleder og studieleder). Panelet eller instituttet tager under mødet noter til eget brug, hvis der er behov for dette. 

Det eksterne panel udarbejder efterfølgende en kommentar (maks. 3 sider pr. uddannelse), der på baggrund af uddannelses udfyldte skabelon, medsendte bilag og besøget, opstiller minimum tre anbefalinger til uddannelsen.

Det eksterne panel skal hjælpe studieledelsen med at kvalitetssikre og udvikle uddannelsernes mål, indhold, tilrettelæggelse og forskningsbasering gennem drøftelse af nye ideer og perspektiver i forhold til uddannelsen. Formålet er at skabe værdi for uddannelsen. Panelet skal forholde sig til uddannelsernes opbygning og uddannelsernes forskningsbasering.

Efter modtagelse af panelets kommentar beskriver studieleder fremtidsperspektiver for uddannelsen herunder en handlingsplan.

Uddannelsesevalueringen herunder dens konklusioner og opfølgningsplan skal godkendes af dekanen.

Kommunikation

Der skal som minimum kommunikeres til følgende grupper omkring uddannelsesevalueringens hovedindhold:

 • aftagerpanelet
 • institutadministrator
 • alle VIP

Studieleder og institutleder er ansvarlige for, at der følges op på evalueringen i samarbejde med studienævnet.

Tidsplan

Tidsplanen for arbejdet med uddannelsesevalueringen kan ses her.

Ansvar

Studieleder er ansvarlig for, at der udarbejdes uddannelsesevalueringer. Studieleder er ansvarlig for at studienævnet inddrages i arbejdet med uddannelsesevalueringen. Studieleder og institutleder er ansvarlige for, at der følges op på evalueringens resultater. Den lokale studieadministration er understøttende på dette arbejde.

Prodekanen for uddannelse påser ved løbende dialog med de enkelte studieledere og i fakultetets studielederforum at opfølgningen bliver gennemført. Dekanen påser ved løbende dialog med institutlederne og i fakultetets ledelsesteam (FLT) at opfølgningen bliver gennemført. Dekanen er ansvarligt for proceduren for uddannelsesevalueringer og for den centrale styring. Studie- og eksamenskontoret er den understøttende administrative enhed på dette arbejde.

Ansvaret for kvalitetssikring af uddannelserne ligger hos dekanen i samarbejde med prodekanen for uddannelse, studieledere, studienævn og institutledere.