Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedurens formål

Formålet med denne procedure for udvikling af nye uddannelser er, at sikre at fakultetsledelsen på et oplyst grundlag kan vurdere behovet for oprettelse af en ny uddannelse og sikring af at nye uddannelsesinitiativer koordineres internt på fakultetet. Proceduren gælder for alle typer af uddannelser ved fakultetet.

Grundlag for proceduren

Denne procedure skal forstås i sammenhæng med:

Københavns Universitets årshjul og procedure beskriver den del af processen, der foregår efter indsendelse til den centrale administration på Københavns Universitet. Nedenstående procedure beskriver den del af processen, der foregår på det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ansvar

Dekanen har ansvar for, at alle Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser opretholder en kvalitet og en relevans, så dimittenderne kan opnå relevant beskæftigelse. Dekanen ser det også som sin opgave at sikre at Københavns Universitet har en samfundsvidenskabelig uddannelsesportefølje, der afspejler samfundets behov for dimittender af den højeste kvalitet.

Forarbejde

En ide til en ny uddannelse vil typisk komme fra et fagmiljø, men kan også komme fra en studieleder, en institutleder, dekanen, prodekanen for uddannelse eller et aftagerpanel.

Hvis ideen om en nye uddannelse opstår i et fagmiljø eller hos en studieleder drøftes ideen først med institutleder, institutlederen kan afvise ideen eller tage den med til drøftelse i aftagerpanelet og herefter til drøftelse i FLT. FLT drøfter første gang ideen på baggrund af et kort skriftligt oplæg og kan enten vælge at afvise ideen eller bede om at, der udarbejdes et skriftligt forslag.

Initiativtager udarbejder en beskrivelse af den nye uddannelse med afklaring af de forhold, der er beskrevet i Københavns Universitets tjekliste: https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/. Derudover skal beskrivelsen indeholde:

  • navn på uddannelsesansvarlig og navn på institut, hvor uddannelsen skal forankres
  • et foreløbigt kursusbudget og forventet lokaleforbrug
  • en redegørelse for hvordan aftagere har været inddraget i udviklingen af uddannelsen

Beskrivelsen forelægges studielederforum på SAMF og SAMF Advisory Board forud for FLTs anden behandling.

Initiativtager præsenterer ideen for FLT med det skriftlige materiale sendt forud for mødet. Prodekanen for uddannelse viderebringer evt. kommentarer fra studielederforum til FLT.

FLT

På baggrund af det skriftlige materiale og dialogen om ideen tager FLT stilling til, om de vil godkende, at det sendes som ideoplæg til den centrale administration på KU ”Uddannelsesservice” (US).

Idet ideoplægget sendes til US, følges Københavns Universitets årshjul for prækvalifikation (https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-procedurer/aarshjul/) i den videre proces.

FLT kan også beslutte at bede om ydereligere dokumentationsgrundlag og oplysninger inden de træffer afgørelse.

Følgende forhold vejer tungt i FLT's vurdering:

  • Er det sandsynliggjort, at der er relevante aftagere til dimittenderne?
  • Er der et fagligt miljø, der kan varetage forskningsbaseret undervisning?
  • Er det sandsynligt, at der vil være ansøgere til uddannelsen? Og er det sandsynligt, at der vil være internationale ansøgere til uddannelsen?
  • Er det økonomisk forsvarligt at starte uddannelsen op?
  • Kan de fornødne ressourcer stilles til rådighed for uddannelsen? Det være sig i form af lokaler og administrative medarbejdere?
  • Passer uddannelsen ind i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelsesportefølje? Det vil sige, at den ikke skal være meget nært beslægtet med de eksisterende uddannelser, med mindre de eksisterende uddannelser revideres eller nedlægges.

Hvis FLT godkender uddannelsesinitiativet, fremsendes det skriftlige materiale af det institut, hvor uddannelsen skal være forankret, på dekanens vegne til KUUR.

Udarbejdelse og aflevering af ansøgning om prækvalificering

Initiativtagere udarbejder ansøgning om prækvalificering, som godkendes af dekanen, inden den sendes afsted.