Læringsressourcer og støtte til de studerende

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der fokus på, at der er tilstrækkelige ressourcer til at støtte de studerendes læring. Det er vigtigt, at vi på fakultetet stiller gode rammer til rådighed for læring og studiemiljø.

Københavns Universitets ”Strategi for studiemiljø 2014-16 – vej til bedre læring” danner rammen om sikringen af læringsressourcer og støtte til de studerende.

Rammerne

Dekanen har ansvaret for at sikre gode rammer for læring og studiemiljø. Rammerne kan inddeles i tre grupper:

 • De fysiske omgivelser
 • Information og vejledning til de studerende
 • Kontakt mellem studerende, undervisere og forskere

De fysiske omgivelser

Uddannelsens fysiske omgivelser omfatter:

 • undervisningslokaler
 • grupperum
 • specialearbejdspladser
 • læsepladser
 • arbejdspladser med computere
 • hjemstavnslokaler
 • foreningslokaler
 • lokaler til sociale aktiviteter
 • kantine
 • bibliotek
 • udendørsarealer

Ansvarlig

Dekanatet er ansvarlig for de fysiske rammer på campus. Driftsafdelingen og KU-IT er centrale understøtende enheder.

Information, vejledning og administrativ servicering

En vigtig del af støtten til de studerende er information og vejledning. Det drejer sig om hjælp og støtte lige fra basal information via intranettet og hjemmeside, til vejledning til de studerende også på engelsk. De studerende skal have den information de har brug for, det skal være nemt for dem at finde informationen og den skal være let at forstå.

De studerende skal have mulighed for studievejledning og karrierevejledning, herunder vejledning om at rejse ud og vejledning til de internationale studerende.

Studiestarts programmet bruges også til at sikre at de studerende modtager den information de har brug, så deres forudsætninger fra starten er gode for at falde til på studiet.

Den administrative servicering af de studerende skal være grundig og fungere effektivt, eksempelvis på de administrative områder som optagelse, merit- og dispensations ansøgning, eksamensbeviser og karakterresultater.

Ansvarlig

Dekanatet er overordnet ansvarlig for information, vejledning og administrativ servicering af de studerende. Uddannelseschefen leder informations- og vejledningsopgaverne og serviceringen af det studerende på fakultetet og institutadministratorerne leder informations- og vejledningsopgaverne og administrativ servicering af de studerende på institutterne.

Kontakt mellem studerende og undervisere/forskere

Forskningskontakt

Gennem de planlagte undervisningsaktiviteter mødes de studerende og underviserne. Alle fastansatte undervisere forsker ved siden af deres undervisning – forskning der ligger inden for det fagområde, som de også underviser i. De studerende bliver således gennem undervisningen introduceret til relevante forskningsområder. Studielederne har ansvaret for at sikre de planlagte undervisningsaktiviteter bringer de studerende i kontakt med den relevante forskning.

For at sikre at der er gode muligheder for de studerende, for at have kontakt med forskende undervisere, måles VIP/stud.-rationen systematisk, det vil sige, at vi opgør hvor mange VIP (videnskabelige medarbejdere), der er i forhold til hvor mange studerende der er.

Ud over de planlagte systematisk afholdte undervisningsaktiviteter (ECTS-givende), foregår der også aktiviteter af faglig og/eller social karakter af mere spontan og ad hoc præget karakter. Fakultetet ønsker at skabe muligheder for at vores studerende og undervisere og forskere mødes med hinanden og på tværs og også gerne uden for undervisningssituationen. Og at de internationale studerende og internationale undervisere og forskere mødes på kryds og tværs med vores danske studerende og forskere. Vi understøtter et internationalt studiemiljø og at de studerende har tæt kontakt til forskningsmiljøerne. Vi understøtter det bl.a. igennem, arrangementer af faglig og social karakter, hvor undervisere og studerende har mulighed for at mødes også på tværs af fag eller nationalitet.

Studiestart er et område der i høj grad er formaliseret, andre initiativer kommer fra de studerende og fra underviserne og har mere spontan karakter, disse initiativer er meget vigtige og understøttes af institutleder (hvis det er et lokalt initiativ) eller dekanatet (hvis det er et tværinstitutionelt initiativ).

Det forventes af undervisere og studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet at de indgår i dialoger og ideudvikler med hinanden på kryds og tværs.

Ansvarlig

Det er dekanatets ansvar at understøtte muligheder for at mødes på tværs. Institutlederne er ansvarlige for at understøtte muligheder for at mødes på tværs internt på deres institut.

Evaluering af studiemiljø

Som styringsværktøj gennemføres systematisk undervisningsmiljøvurderinger på KU, læs om undervisningsmiljøvurderingerne her.

Ansvarlig

Dekanen er ansvarlig for at der følges op på undervisningsmiljøvurderingerne. SAMF-Uddannelse er den administrative understøttende enhed i forhold til evaluering af studiemiljø.