Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har de studerende stor indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer. De studerende inddrages løbende i arbejdet med sikring af et godt studiemiljø og gode læringsressourcer. På det Samfundsvidenskabelige Fakultet er de studerende generelt meget engagerede og aktive i forhold til deres uddannelser.

Hvis du er studerende og ønsker at læse mere om dine muligheder for indflydelse på dit studiemiljø og læringsressourcer, kan du læse mere på KUnet under punktet Studieliv (kræver log on).

De studerende inddrages i arbejdet med at sikre et godt studiemiljø og gode læringsressourcer gennem:

  • Undervisningsevaluering
  • Undervisningsmiljøvurdering

De studerende inddrages også systematisk i arbejdet gennem deres repræsentation i følgende råd og udvalg:

  • Dekanens dialogforum med studerende
  • Akademisk Råd
  • Studienævn

Se organisationsdiagram for studenterorganisationer på fakultetet.

Nedenfor beskrives de mest centrale formaliserede processer og udvalg hvor igennem de studerende inddrages.

Undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringens primære formål er at sikre undervisere, studienævn og ledelse en viden om udbyttet af uddannelsernes elementer, der kan bruges til løbende at forbedre undervisningen og sikre de studerende bedst mulige vilkår for læring og gennemførelse. Læs mere her.

Undervisningsmiljøvurderinger

De studerendes trivsel og fysiske studiemiljø belyses af undervisningsmiljøvurderinger (UMV), der gennemføres i universitetsregi hvert tredje år. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en rapport og en handleplan for hvert fakultet. Handleplanen beskriver hvilke initiativer, fakultetet vil blive iværksætte for at forbedre undervisningsmiljøet på fakultetet.

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes rapporter på centralt KU- og fakultetsniveau. Undersøgelsen skal bruges til det videre arbejde med studiemiljø på Københavns Universitet, og rapporterne vil også indgå i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering nævnt ovenfor.

Læs mere om Københavns Universitets undervisningsmiljøvurderinger og målinger af trivsel og tilfredshed her.

Studienævn

Studienævnet består af lige del undervisere og studerende. Studienævnene har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning. Læs mere her.

Dekanens dialogforum for studerende

Formålet med dialogforummet er at skabe en dialog mellem Dekanen og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet omkring uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø. Læs mere her.

Akademisk Råd

Akademisk Råd har til opgave at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for videnudveksling; at indstille til bedømmelsesudvalg; og at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser. Læs mere her.

Ansvar

Det er dekanens ansvar at sikre rammerne og mulighederne for studenterinddragelse på fakultetet. På de enkelte institutter er det institutlederens ansvar at sikre rammerne og mulighederne for, at de studerende kan få indflydelse på deres lokale studiemiljø.