Procedure for studiestart

Formål

Studiestarten på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal tilrettelægges inkluderende og der skal tages hensyn til nye studerendes forskellige tilhørsforhold og forudsætninger. Proceduren for studiestart skal understøtte, at de studerende i studiestarten får:

 • en god og flydende overgang til deres nye uddannelse og til livet som universitetsstuderende
 • en oplevelse af samhørighed – både med fakultetet, det faglige og sociale miljø på uddannelsen, uddannelsens undervisere og andre studerende på uddannelsen
 • en klar forventningsafstemning via indblik i uddannelsen samt dens læringsprincipper og derved et realistisk billede af, hvad de går ind til, så de bliver rustet fagligt og socialt til at gennemføre uddannelsen og tage aktivt del i studiemiljøet
 • en studiestart, der bygger på inklusion og respekt, og hvor de ansvarlige for studiestarten sikrer, at der ikke finder grænseoverskridende eller krænkende aktiviteter sted. Københavns Universitet har nultolerance over for adfærdsformer, der krænker en studerende eller en medarbejder. Studerende må ikke udsættes for aktiviteter, der kan opleves som krænkende, eller som på upassende vis henleder opmærksomheden på køn, seksualitet, alder, handicap, etnicitet, religion med mere.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitets "Retningslinjer for studiestarten på Københavns Universitets bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser for alle studerende på KU".

Studiestarten skal i øvrigt afvikles i overensstemmelse med fakultetets alkohol- og adfærdspolitik.

Ansvar og organisering

Det overordnede ansvar for studiestarten ligger hos dekanen, som godkender fakultetets governance-model for studiestarten. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har dekanen uddelegeret ansvaret for studiestarten til studielederne. 

Studielederne har ansvaret for at:

 • Følge KU's og fakultetets retningslinjer for studiestart for bachelor-, kandidat-, master-, udvekslings-, og internationale gæstestuderende.
 • Godkende programmet for studiestarten.
 • Løbende følge den praktiske planlægning af studiestarten.
 • Sikre at planlægningen af studiestarten altid overholder gældende regler for økonomi og regnskab, det vil sige følge KU’s regnskabsinstruks 
 • Bidrage til at udpege en studiestartskontaktperson, der administrativt koordinerer med fakultetet, instituttets øvrige administrative medarbejdere, studievejledningen og undervisere.
 • Sikre at tutorer er bevidste om ansvar og rolle samt om det praktiske ved evt. ansættelsesforhold.
 • Evaluering af studiestart bliver anvendt i planlægningen af kommende studiestart.

Rammer for studiestart 

På KU er der retningslinjer for studiestart for:

 • Bachelorer
 • Kandidater (med adgangsgrundlag fra KU eller andet dansk universitet)
 • Kandidater (internationale)
 • Udvekslingsstuderende og internationale gæstestuderende 
 • Masterstuderende 

Code of Conduct

Studiestarten på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal opleves som en inkluderende studiestart tilrettelagt under hensyntagen til alle nye studerende. Det betyder eksempelvis, at alle ansatte, frivillige og nye studerende skal kunne deltage i alle aktiviteter i studiestarten uanset ønske om at indtage alkohol eller ej. Ingen deltagere i studiestarten må indtage alkohol før efter kl. 17.00. Det betyder ligeledes, at der hverken i studiestarten eller på hytteturen må finde aktiviteter sted, hvori der indgår alkohol før kl. 17.00. Desuden skal der altid være ædru tutorer/ansatte til stede ved officielle arrangementer, som kan sikre korrekt håndtering af ulykker og anden tilskadekomst. Ydermere skal fakultetet sikre, at der altid er ædru tutorer/ansatte til stede, der kan give livgivende førstehjælp.

Deltagelse i hytteturen er frivillig, og den skal derfor kunne fravælges, uden at den nye studerende går glip af vigtige, faglige introduktioner. 

Læs mere om Code of Conduct i "Retningslinjer for studiestarten på Københavns Universitets bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser for alle studerende på KU".

Evaluering af studiestarten

KU’s kvalitetssikringssystem forskriver at studiestarten skal evalueres. Hyttetur/rustur skal inkluderes i evalueringen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet laver en årlig evaluering og sender evalueringen til studieledere med hovedpointer til Uddannelsesservice. Evalueringen vil blive forelagt KUUR en gang om året som orientering til refleksion og fælles læring.

Bachelor- og kandidatuddannelserne gennemfører en evaluering af studiestarten ved hjælp af fx en spørgeskemaundersøgelse. Formen på evalueringen kan variere fra uddannelse til uddannelse, men skal bruges aktivt i planlægningen af kommende studiestart.