Beskrivelse af hvordan de studerende sikres mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø

Formål

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet understøtter et internationalt studiemiljø ved:

  • Tilgængelighed af engelsksproget undervisningsmateriale ved engelsksprogede kurser og hele uddannelser på engelsk.
  • Engelsksproget informationsmateriale og servicering vedr. studieadministrative forhold.
  • Tilstedeværelse af udenlandske forskere og studerende og interaktion mellem de danske og de udenlandske forskere og studerende.
  • Tilgængelig information og vejledning til danske studerende, der ønsker at rejse ud.

Fakultetet har derudover en procedure for indgåelse af Erasmusaftaler og sikring af udvekslingsbalance. Proceduren kan læses her.

Tilgængelighed af engelsksproget undervisningsmateriale

Det internationale studiemiljø understøttes af tilgængeligheden af engelsksproget undervisningsmateriale ved engelsksprogede kurser og ved hele uddannelser. En række af fakultetets kandidatuddannelser udbydes på engelsk. Studieadministrationerne sikrer, at det påkrævede engelsksprogede materiale udarbejdes og offentliggøres; studienævnet står dog for udarbejdelse af studieordningen (jf. ”Procedurer for studieordninger og kursusbeskrivelser”).

Se en oversigt over engelsksprogede uddannelser samt øvrige relevante informationer her: https://socialsciences.ku.dk/education/degreeprogrammes/.

En del af fakultetets undervisning udbydes på engelsk. Disse kurser tilbydes til alle studerende, dels for at understøtte interaktionen mellem danske og udenlandske studerende, dels for at understøtte udviklingen af de danske studerendes engelskkompetencer.

Ansvar

Ansvaret for hele uddannelser på engelsk og engelsksprogede kurser er placeret hos studielederen.

Engelsksproget informationsmateriale og servicering

Det internationale studiemiljø understøttes endvidere af tilgængeligheden af engelsksproget informationsmateriale til udenlandske studerende og engelsksproget servicering vedrørende studieadministrative forhold. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet støtter op omkring KU’s sprogpolitik (ligger på KUnet), som foreskriver, at al information, som kan være relevant for internationale undervisere og/eller studerende, bør oversættes til engelsk. Eksempler herpå er engelsksproget informationsmateriale til internationale studerende (https://socialsciences.ku.dk/students/ og https://studies.ku.dk/), som komplimenteres af Uddannelsesservices (US's) "Studying at UCPH" (https://studies.ku.dk/masters/studying-at-ucph/).

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilbyder endvidere omfattende engelsksproget vejledning og servicering af engelsktalende studerende og undervisere, bl.a. i forhold til studieadministrative forhold. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i stand til at udstede dokumenter, som en international studerende vil kunne få brug for i løbet af sine studier - herunder indskrivningsbekræftelser, karakterudskrifter og lignende – på engelsk og de administrative medarbejdere kan assistere engelsktalende undervisere og studerende.

Ansvar

Ansvaret for engelsksproget informationsmateriale og servicering vedrørende studieadministrative forhold er placeret hos studievejledningerne, når det drejer sig om fagspecifik vejledning og servicering og hos studieadministrationerne, når det drejer sig om studieadministrative forhold.

Tilstedeværelse af udenlandske forskere og studerende og interaktion

Det internationale studiemiljø skabes ved tilstedeværelsen af udenlandske undervisere og studerende samt understøttelsen af interaktion med disse.

Fakultetet har som mål at tiltrække flere internationale undervisere og studerende. Antal optagne internationale studerende udenfor Norden på hele kandidatuddannelser opgøres årligt ligesom antal indgående studerende på udvekslingsaftaler.

Fakultetet understøtter tilstedeværelsen af udenlandske forskere og studerende gennem udvekslingsaftaler og gennem et bredt udvalg af engelsksprogende kurser på et højt fagligt niveau.

På det Samfundsvidenskabelige Fakultet har vi et velfungerende mentorkorps, som skaber et bindeled mellem det danske og det internationale miljø, læs mere om dette på studies.ku.dk.

I relation til internationale studerende kan det endvidere oplyses, at fakultetet gennemfører et uddybende introprogram for dets nye internationale udvekslings-, gæste- og kandidatstuderende i forbindelse med fakultetets afholdelse af introprogram for nye danske og internationale kandidatstuderende. Arrangementet afholdes en gang i semesteret omkring semesterstart og giver bl.a. de nye internationale studerende mulighed for at møde hinanden og deres danske medstuderende og høre lidt om at leve og studere i Danmark samt om deres kommende studier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Herudover er der oprettet engelsksprogede studiestartssites for henholdsvis internationale kandidatstuderende og internationale udvekslings- og gæstestuderende.

Ansvar

Dekanen er ansvarlig for at der tiltrækkes flere udenlandske forskere til fakultetet og for afholdelse af International dag.

Institutterne er ansvarlige for mentorkorpsene.

Mulighed for udveksling og information og vejledning om dette

Fakultetet understøtter de studerendes mulighed for udlandsophold ved at sikre, at alle uddannelser har mobilitetsvinduer, hvor det er muligt at tage på udlandsophold.

Tilgængelig information og vejledning til de danske studerende skal sikre, at det er så nemt og attraktivt for de studerende at rejse ud som muligt. SAMF-studerende, som ønsker at tage på et studieophold i udlandet, har en bred vifte af information herom til rådighed på både dansk og engelsk på KUnet under 'Udlandsophold'/'Study abroad' (kræver log-in).

Fakultetet har sat som mål for information til studerende om udlandsophold, at der skal afholdes et informationsmøde hvert semester for studerende, der gerne vil på udlandsophold. Dette mål monitoreres årligt og der afrapporteres på målet hver tredje år i forbindelse med fakultetets afrapportering på kvalitetssikringsarbejdet.

Til informationsmødet, som består af henholdsvis en session på dansk og en session på engelsk for at sikre at såvel danske som internationale studerende kan deltage, kan de studerende få svar på deres spørgsmål om ansøgningsprocedurer og regler for studieophold i udlandet, og de kan få information om de mange muligheder for at tage et semester eller to på et udenlandsk universitet. Indledningsvis informerer en medarbejder fra IUS om de generelle muligheder og procedurer for udlandsophold. Herefter går fagene hvert til sit, og de studerende får mulighed for at stille spørgsmål til deres instituts internationale koordinator vedrørende fagspecifikke muligheder og procedurer.

Ansvar

Det er primært Uddannelsesservice (US), institutternes internationale koordinatorer samt studievejledningerne, som bidrager med information og vejledning om et studieophold i udlandet. US vejleder om de praktiske forhold, såsom udvekslingsmuligheder, visum etc., studievejledningerne tager sig af vejledningen om de faglige aspekter ved et studieophold i udlandet, herunder ansøgninger om forhåndsgodkendelser, meritoverførsel etc.