Studieordninger og kursusbeskrivelser

Denne procedure omfatter alle studieordninger ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Proceduren er fastsat med udgangspunkt i universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, akkrediteringsbekendtgørelsen, Københavns Universitets vedtægts bestemmelser om ansvarsfordeling, samt i de overordnede retningslinjer som er fastsat i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser.

Formål

Proceduren har flere formål. Dels skal den ved hjælp af klare og entydige arbejdsgangsprocesser sikre, at lovgivningens krav opfyldes. Dernæst skal proceduren sikre rammer for et maksimalt vidensflow, så relevant viden indhøstet på forskellige niveauer og gennem forskellige processer, fx fra resultater af undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser, møder med aftagerpaneler og censorformandskaber mv. tilgår studienævnene. På den måde kan studienævnet tilrettelægge uddannelsen med afsæt i den samlede viden. Endelig skal proceduren tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører.

Kvalitetssikring og legalitetskontrol

Det følger af vedtægten for Københavns Universitet, at dekanen har det overordnede ansvar for at alle studieordninger kvalitetssikres, herunder legalitetskontrolleres.
Dekanens godkendelse af studieordninger omfatter indledende drøftelser om større ændringer samt legalitetskontrol. Legalitetskontrol betyder, at uddannelsesadministrationen tjekker, at bestemmelserne i rammestudieordningen og i fagstudieordningerne er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på uddannelsesområdet, med almindelige forvaltningsretlige principper samt de fastsatte regler på Københavns Universitet. Uddannelsesadministrationens legalitetskontrol omfatter ikke det faglige indhold i fagstudieordningerne.

Med henblik på at sikre den kontinuerlige kvalitetssikring revideres alle studieordninger og kursusbeskrivelser mindst hvert tredje år.

Studienævn og studieleders rolle

Det fremgår af universitetsloven, at studienævnene, i samarbejde med studielederne, har ansvaret for at udvikle og revidere studieordninger og kursusudbud. Studieleder er ansvarlig for at processen understøttes af viden høstet fra undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser, aftagerpaneler, eksamensklagestatistik og censorformandsskabsrapporter og for at væsentlige ændringer drøftes med censorformandskab og aftagerpanel.

Studienævnet og studieleder udarbejder forslag i tæt samarbejde med de øvrige videnskabelige medarbejdere, herunder særligt de fagansvarlige for specifikke undervisningselementer og felter samt evt. de pædagogiske konsulenter i forhold til det pædagogiske-didaktiske indhold. Studienævn og studieleder er ansvarlige for studieordningernes faglige indhold.

Udprøvning af den faglige sammenhæng

Studienævnet kvalitetssikrer studieordningerne således, at der er overensstemmelse mellem kvalifikationsrammen, uddannelsens kompetenceprofil, de faglige læringsmål, undervisnings- samt udprøvningsmetoder.
Det er studienævnets ansvar at sikre, at:

  • Studieordningen indeholder en præcis og dækkende kompetenceprofil for uddannelsen. Kompetenceprofilen skal være inddelt i Videnfærdigheder og kompetencer.
  • De faglige målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen underbygger og afspejler kompetenceprofilen.
  • Uddannelsens indhold og struktur underbygger kompetenceprofilen.  
  • Målbeskrivelse/læringsudbytte for hvert fagelement skal være inddelt i videnfærdigheder og kompetencer
    Vejledning til udarbejdelse af målbeskrivelser/læringsudbytte til undervisere og studieledere på SAMF, kan læses på KUnet her (kræver log-on).
  • Uddannelsen indeholder en variation af prøveformer og at disse afspejler undervisningens indhold og arbejdsformer og dermed underbygger kompetenceprofilen.
  • pensum passer til definitionen af den type program, der er angivet af den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Hvis der foretages ændringer i kompetenceprofilen, sørger uddannelsesadministrationen for, at der foretages en adækvat ændring af eksamensbeviset. Tilsvarende gælder i forhold til Diploma Supplement. Herudover skal studienævnene tages højde for at forslag kan systemunderstøttes og at uddannelsen overholder KU's retningslinjer for års- og skemastruktur

Kvalitetssikring af kursusudbud 

Nye kurser skal godkendes af studienævnet. Studienævnet behandler eventuelle revisioner i eksisterende kurser i god tid inden kursuskataloget offentliggøres. Alle kurser bliver vurderet ud fra kravene i den gældende studieordning samt de gældende kompetenceprofiler. Studienævnet sikrer dermed, at det samlede udbud af kurser modsvarer uddannelsens samlede kompetenceprofil, så de studerende på den pågældende uddannelse sikres den rette kompetenceprofil.

Inddragelse af andre interessenter

Hvis en påtænkt faglig studieordningsændring har en væsentlig karakter, drøftes dette i aftagerpanelet. Væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, skal sendes i høring hos censorformandskabet.
Med afsæt i disse høringssvar, udarbejder studienævnet forslag til ændring af eksisterende studieordninger. Tilsvarende gælder ved udarbejdelse af nye studieordninger.

Varsling af ændringer

Det er ligeledes studienævnene som - i samarbejde med studieleder og uddannelsesadministrationen - vurderer, om der er behov for at varsle en kommende ændring. Varsling vil som udgangspunkt ske som en studiebesked på studieinformationssiderne og/eller på studier.ku.dk. Samtidig skal det også vurderes, om der er behov for at varsle de studerende, der er indskrevet på den pågældende studieordning.
Studienævnene skal sikre, at der fastsættes regler om overgangsordninger, når dette er nødvendigt.

Offentliggørelse

Studieordninger offentliggøres fakultetets hjemmeside
Kursusbeskrivelser offentliggøres på https://kurser.ku.dk/