Studieordninger og kursusbeskrivelser

Denne procedure omfatter alle studieordninger ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Denne procedure er fastsat med udgangspunkt i universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, akkrediteringsbekendtgørelsen, Københavns Universitets vedtægts bestemmelser om ansvarsfordeling, samt i de overordnede retningslinjer som er fastsat i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser.

Proceduren har flere formål. Dels skal den ved hjælp af klare og entydige arbejdsgangsprocesser sikre, at lovgivningens krav fuldt ud opfyldes. Dernæst skal proceduren sikre rammer for et maksimalt vidensflow, således at relevant viden indhøstet på forskellige niveauer og gennem forskellige processer, fx fra resultater af undervisningsevalueringsundersøgelser, dimittend-undersøgelser, møder med aftagerpaneler og censorformandskaber mv. tilgår studienævnene. På den måde kan studie-nævnet tilrettelægge uddannelsen med afsæt i den samlede viden. Endelig skal proceduren tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører.

Procedure for udarbejdelse af nye studieordninger og ændringer i eksisterende

Det følger af vedtægten for Københavns Universitet (§ 35) at dekanen har det overordnede ansvar for kvaliteten af uddannelserne. Et vigtigt instrument i kvalitetssikringsarbejdet med uddannelser er studieordningerne. Det fremgår af universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 2, at studienævnene udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri. Det er fastsat i § 41, stk. 9 i vedtægt for Københavns Universitet, at dekanen godkender studieordninger på vegne af rektor. Dekanens godkendelse af studieordninger omfatter indledende drøftelser om større ændringer samt legalitetskontrol. Legalitetskontrol  betyder, at fakultetet tjekker, at bestemmelserne i rammestudieordningen og i fagstudieordningerne er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på uddannelsesområdet, med almindelige forvaltningsretlige principper samt de fastsatte regler på Københavns Universitet. Fakultetets legalitetskontrol omfatter ikke det faglige indhold i fagstudieordningerne. Studienævn og studieleder er alene ansvarlige for studieordningernes faglige indhold.

Den personelle sammensætning af studienævnene, hvor såvel studerende som videnskabelige medarbejdere er repræsenteret, skaber grobund for inddragelse af en bred vifte af såvel faglige som administrative og pædagogisk-didaktiske forhold i studienævnenes arbejde.

Studienævnet og studieleder udarbejder forslag i tæt samarbejde med de øvrige videnskabelige medarbejdere, herunder særligt de fagansvarlige for specifikke undervisningselementer og felter.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der fra og med 1. september 2015 fastsat en rammestudieordning, som indeholder de generelle regler, som er fælles for alle bachelor- og kandidatuddannelser og sidefag. Til rammestudie-ordningen knytter sig en fagstudieordning.

Hver uddannelse har således en fagstudieordning, der indeholder oplysninger og regler vedrørende uddannelsens struktur og indhold. Der er en fælles skabelon for fagstudieordningernes opbygning.

Ansvaret for, at studieordningerne passer ind i den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, hviler på studienævnet og den lokale studieadministration. Fakultetsadministrationen foretager legalitetskontrol.

Det er studienævnets ansvar at sikre, at fagstudieordningen indeholder en præcis kompetenceprofil for uddannelsen. Kompetenceprofilen skal være inddelt i Viden, færdigheder og kompetencer. Det er ligeledes studienævnets ansvar at sikre, at de faglige målbeskrivelser/læringsudbytte og kriterier for vurdering af målopfyldelsen i kursusbeskrivelserne underbygger og afspejler  kompetenceprofilen.

 Målbeskrivelse/læringsudbytte for hvert fagelement skal være inddelt i viden, færdigheder og kompetencer. Vejledning til udarbejdelse af målbeskrivelser/læringsudbytte til undervisere og studieledere på SAMF, kan læses på KUnet her (kræver log-on).

Studienævnet skal ligeledes sikre, at uddannelsen indeholder en variation af prøveformer og at disse afspejler undervisningens indhold og arbejdsformer og dermed underbygger kompetenceprofilen.

Studienævnet skal sikre, at uddannelsens indhold og struktur underbygger kompetenceprofilen. Hvis der ændres i kompetenceprofilen i en studieordning, skal det vurderes om der også skal ændres i kompetenceprofilen på eksamensbeviset.

Hvis der foretages ændringer i komptetenceprofilen, skal instituttet gøre fakultetet opmærksom herpå, når ændringen sendes til godkendelse hos dekanen. Fakultetet sørger for at der foretages en adækvat ændring af eksamensbeviset. Tilsvarende gælder i forhold til Diploma Supplement. I begyndelsen af hvert kalenderår foretager fakultetet en høring af institutterne med henblik på at sikre, at de anvendte kompetenceprofiler og Diploma Supplements på eksamensbeviserne fortsat er retvisende.

Herudover skal studienævnene sikre at der tages højde for at forslag kan integreres i Det Studieadministrative System (STADS), og at uddannelsen overholder KU's retningslinjer for års- og skemastruktur.

Når der ændres i eksisterende love og bekendtgørelser, som har betydning for arbejdet med studieordninger, orienterer fakultetsadministrationen studielederne/studiekoordinatorerne. Herefter udarbejder studienævnet forslag til revidering af studieordningerne.

Hvis en påtænkt faglig studieordningsændring har en væsentlig karakter, drøftes dette i aftagerpanelet. Væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, skal sendes i høring hos censorformandskabet.

Med afsæt i disse høringssvar, udarbejder studienævnet forslag til ændring af eksisterende studieordninger.

Tilsvarende gælder ved udarbejdelse af nye studieordninger.

Ved påtænkte større og eller væsentlige ændringer orienterer studielederen fakultetet, som herved får mulighed for at kommentere herpå og disse kommentarer indgår i det videre arbejde.

Studienævnene skal sikre, at der fastsættes regler om overgangsordninger, når dette er nødvendigt.

Det er ligeledes studienævnene som - i samarbejde med den lokale studieadministration - vurderer, om der er behov for at varsle en kommende ændring. Varsling vil som udgangspunkt ske ved annoncering på uddannelsens Intranet. Studienævnene vurderer også, om der tillige er behov for at varsle ved udsendelse af mails til de studerende, der er indskrevet på den pågældende studieordning.

Som indledningsvist nævnt skal udkast til studieordninger og ændringer heri godkendes af dekanen, godkendelsen er uddelegeret til fakultetsadministrationen. Der er dog fastsæt en anden godkendelsesmodel, for så vidt angår godkendelse af valgfag: Dekanen har delegeret kompetencen til at godkende valgfag til den lokale uddannelsesadministration på hvert institut.

På fakultetet undergives de fremsendte udkast legalitetskontrol. Herved sikres det, at studieordningen opfylder de krav, der følger af lovgivningen samt eventuelle krav fastsat på fakultetet eller af det centrale KU.

Når dekanen har godkendt en studieordning, offentliggør den lokale studieadministration den nye ordning på uddannelsens Intranet. Studieordningerne er ligeledes tilgængelige på fakultetets website: https://samf.ku.dk/studenterservice/info_og_vejl/regleroglove/studieordninger/.

Ansvarlige

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet er det studieleder og studienævn, der er ansvarlig for at studieordningerne monitoreres systematisk, som minimum hvert tredje år. Monitoreringen gennemføres af studienævnet og gennemgås administrativt af den lokale studieadministration, og herefter godkendes den af dekanen. Studieleder er ansvarlig for at monitoreringen understøttes af viden høstet fra undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser, aftagerpaneler, eksamensklagestatistik og censorformandsskabsrapporter og for at væsentlige ændringer drøftes med censorformandskab og aftagerpanel.

Dekanen er ansvarlig for proceduren for kvalitetssikring af studieordninger og følger systematisk op på om studieordningerne monitoreres i overensstemmelse med den fastsatte kadence.

Med henblik på at sikre den kontinuerlige kvalitetssikring revideres alle studieordninger og kursusbeskrivelser mindst hvert tredje år.