Studieordninger og kursusbeskrivelser

Denne procedure omfatter alle studieordninger ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Proceduren er fastsat med udgangspunkt i universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, akkrediteringsbekendtgørelsen, Københavns Universitets vedtægts bestemmelser om ansvarsfordeling, samt i de overordnede retningslinjer som er fastsat i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser.

Formål

Proceduren har flere formål. Dels skal den ved hjælp af klare og entydige arbejdsgangsprocesser sikre, at lovgivningens krav opfyldes. Dernæst skal proceduren sikre rammer for et maksimalt vidensflow, således at relevant viden indhøstet på forskellige niveauer og gennem forskellige processer, fx fra resultater af undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser, møder med aftagerpaneler og censorformandskaber mv. tilgår studienævnene. På den måde kan studienævnet tilrettelægge uddannelsen med afsæt i den samlede viden. Endelig skal proceduren tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører.

Studieordningerne på SAMF

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der fastsat en rammestudieordning, som indeholder de generelle regler, som er fælles for alle bachelor- og kandidatuddannelser og sidefag. Til rammestudieordningen knytter sig en fagstudieordning.
Hver uddannelse har således en fagstudieordning, der indeholder oplysninger og regler vedrørende uddannelsens struktur og indhold. Der er en fælles skabelon for fagstudieordningernes opbygning.

Kvalitetssikring og legalitetskontrol

Det følger af vedtægten for Københavns Universitet at dekanen har det overordnede ansvar for at alle studieordninger kvalitetssikres, herunder legalitetskontrolleres.
Det er fastsat i § 41, stk. 9 i vedtægt for Københavns Universitet, at dekanen godkender studieordninger på vegne af rektor. Dekanens godkendelse af studieordninger omfatter indledende drøftelser om større ændringer samt legalitetskontrol. Legalitetskontrol betyder, at fakultetet tjekker, at bestemmelserne i rammestudieordningen og i fagstudieordningerne er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på uddannelsesområdet, med almindelige forvaltningsretlige principper samt de fastsatte regler på Københavns Universitet. Fakultetets legalitetskontrol omfatter ikke det faglige indhold i fagstudieordningerne.

Med henblik på at sikre den kontinuerlige kvalitetssikring revideres alle studieordninger og kursusbeskrivelser mindst hvert tredje år.

Procedure for udarbejdelse af nye studieordninger og ændringer i eksisterende

Det fremgår af universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 2, at studienævnene - i samarbejde med studielederne- , har ansvaret for at udvikle og revidere studieordninger og kursusudbud.

Studienævnet skal orientere prodekan for uddannelse, hvis de påtænker større og eller væsentlige ændringer i en studieordning. Prodekanens kommentarer indgår i det videre arbejde. 

Studienævn og studieleders rolle

Studienævn og studieleder er alene ansvarlige for studieordningernes faglige indhold.
Den personelle sammensætning af studienævnene, hvor såvel studerende som videnskabelige medarbejdere er repræsenteret, skaber grobund for inddragelse af en bred vifte af såvel faglige som administrative og pædagogisk-didaktiske forhold i studienævnenes arbejde.
Studienævnet og studieleder udarbejder forslag i tæt samarbejde med de øvrige videnskabelige medarbejdere, herunder særligt de fagansvarlige for specifikke undervisningselementer og felter.

Kvalitetssikring af kursusudbud 

Nye kurser skal godkendes af studienævnet. Studienævnet behandler eventuelle revisioner i eksisterende kurser i god tid inden kursuskataloget offentliggøres. Alle kurser bliver vurderet ud fra kravene i den gældende studieordning samt de gældende kompetenceprofiler. Studienævnet sikrer dermed, at det samlede udbud af kurser modsvarer uddannelsens samlede kompetenceprofil, således at de studerende på den pågældende uddannelse sikres den rette kompetenceprofil.

Udprøvning af den faglige sammenhæng
Studienævnet kvalitetssikrer studieordningerne således, at der er overensstemmelse mellem kvalifikationsrammen, uddannelsens kompetenceprofil, de faglige læringsmål, undervisnings- samt udprøvningsmetoder.
Det er studienævnets ansvar at sikre, at:

  • Studieordningen indeholder en præcis og dækkende kompetenceprofil for uddannelsen. Kompetenceprofilen skal være inddelt i Videnfærdigheder og kompetencer.
  • De faglige målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen underbygger og afspejler kompetenceprofilen.
  • Uddannelsens indhold og struktur underbygger kompetenceprofilen.  
  • Målbeskrivelse/læringsudbytte for hvert fagelement skal være inddelt i videnfærdigheder og kompetencer
    Vejledning til udarbejdelse af målbeskrivelser/læringsudbytte til undervisere og studieledere på SAMF, kan læses på KUnet her (kræver log-on).
  • Uddannelsen indeholder en variation af prøveformer og at disse afspejler undervisningens indhold og arbejdsformer og dermed underbygger kompetenceprofilen.

Hvis der foretages ændringer i kompetenceprofilen sørger uddannelsesadministrationerne for, at der foretages en adækvat ændring af eksamensbeviset. Tilsvarende gælder i forhold til Diploma Supplement. Herudover skal studienævnene sikre at der tages højde for at forslag kan integreres i Det Studieadministrative System (STADS), og at uddannelsen overholder KU's retningslinjer for års- og skemastruktur.

Når der ændres i eksisterende love og bekendtgørelser, som har betydning for arbejdet med studieordninger, orienterer administrationen studielederne. Herefter udarbejder studienævnet forslag til revidering af studieordningerne.

Varsling af ændringer

Det er ligeledes studienævnene som - i samarbejde med uddannelsesadministrationen - vurderer, om der er behov for at varsle en kommende ændring. Varsling vil som udgangspunkt ske som en studiebesked på studieinformationssiderne og/eller på studier.ku.dk. Studienævnene vurderer også, om der tillige er behov for at varsle ved udsendelse af mails til de studerende, der er indskrevet på den pågældende studieordning.
Studienævnene skal sikre, at der fastsættes regler om overgangsordninger, når dette er nødvendigt.

Inddragelse af andre interessenter

Hvis en påtænkt faglig studieordningsændring har en væsentlig karakter, drøftes dette i aftagerpanelet. Væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, skal sendes i høring hos censorformandskabet.
Med afsæt i disse høringssvar, udarbejder studienævnet forslag til ændring af eksisterende studieordninger.

Tilsvarende gælder ved udarbejdelse af nye studieordninger.

Ved påtænkte større og eller væsentlige ændringer orienterer studielederen fakultetet, som herved får mulighed for at kommentere herpå og disse kommentarer indgår i det videre arbejde.

Offentliggørelse

Studieordninger offentliggøres på uddannelsens hjemmeside. Der linkes også til uddannelsernes studieordningerne fra fakultetets hjemmeside: https://samf.ku.dk/studenterservice/info_og_vejl/regleroglove/studieordninger/.
Kursusbeskrivelser offentliggøres på https://kurser.ku.dk/

Ansvarlige

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet er det studieleder og studienævn, der er ansvarlig for at studieordningerne monitoreres systematisk, som minimum hvert tredje år. Monitoreringen gennemføres af studienævnet og gennemgås administrativt af uddannelsesadministrationen, og herefter godkendes den af dekanen. Studieleder er ansvarlig for at monitoreringen understøttes af viden høstet fra undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser, aftagerpaneler, eksamensklagestatistik og censorformandsskabsrapporter og for at væsentlige ændringer drøftes med censorformandskab og aftagerpanel. Dekanen er ansvarlig for proceduren for kvalitetssikring af studieordninger og følger systematisk op på om studieordningerne monitoreres i overensstemmelse med den fastsatte kadence.