Procedure for uddannelsesredegørelser

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har en række procedurer, der sikrer, at alle fakultetets uddannelser evalueres systematisk i deres helhed.

Formål

Formålet med uddannelsesredegørelserne er løbende og systematisk at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne. De årlige uddannelsesredegørelser giver indblik i uddannelsens aktuelle status og skal hjælpe ledelsen med løbende at tilpasse uddannelsen til de udfordringer, som opstår.

I uddannelsesredegørelsen vurderes der samlet på resultaterne af årets kvalitetsarbejde med uddannelserne.

Denne procedure gælder for alle uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Grundlag for proceduren

Retningslinjer for årlig uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet.

Uddannelsesredegørelser

Fra 2015 følger det Samfundsvidenskabelige Fakultet den fælles procedure ved Københavns Universitet og alle studieledere udarbejder årligt en uddannelsesredegørelse, undtaget er de uddannelser, som udarbejder uddannelsesevaluering det pågældende år.

Uddannelsesredegørelserne samler op på de forskellige evalueringer og dialoger og initiativer der har været det foregående år og beskriver hvilke initiativer der bliver prioriteter det kommende år.

For uddannelser der ligger i naturlig forlængelse af hinanden, udarbejder studieleder en samlet redegørelse for begge uddannelser. Det kvantitative materiale skal dog altid opgøres separat for hver uddannelse.

Studienævnet inddrages i studielederens arbejde med uddannelsesredegørelsen.

Uddannelsesredegørelserne skal udarbejdes efter KU's skabelon til uddannelsesevalueringer.

Plan for hvornår uddannelserne skal udarbejde forskningsmatricer kan ses her.

Det er studieleders ansvar at den færdige uddannelsesredegørelse gøres tilgængelig for:

  • aftagerpanelet
  • institutadministrator
  • alle VIP

Tidsplan

Tidsplanen for uddannelsesredegørelser kan læses her.

Ansvar

Studieleder er ansvarlig for, at der udarbejdes uddannelsesredegørelser. Den lokale studieadministration er understøttende enhed på dette arbejde.

Dekanen er ansvarlig for proceduren for uddannelsesredegørelser og for den centrale styring. Studie- og eksamenskontoret er den understøttende administrative enhed på dette arbejde.