Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser

Formål med proceduren

Denne procedure beskriver processen for, hvordan der træffes beslutning om lukning eller sammenlægning af uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Proceduren gælder for alle typer uddannelser ved fakultetet. Uddannelsesevalueringer og de årlige uddannelsesredegørelser sikrer at beslutningerne bliver truffet på oplyst grundlag og at der løbende er taget initiativer for at revidere uddannelsen og rette op på eventuelle problemer.

Grundlag for proceduren

Denne procedure skal forstås i sammenhæng med:

Nedenstående procedure beskriver den del af processen, der foregår på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er rektor der træffer den endelige beslutning.

Ansvar

Dekanen har ansvar for, at alle Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser opretholder en kvalitet og en relevans, så dimittenderne kan opnå relevant beskæftigelse. Dekanen ser det også som sin opgave at sikre at Københavns Universitet har en samfundsvidenskabelig uddannelsesportefølje, der afspejler samfundets behov for dimittender af den højeste kvalitet.

Forarbejde

Drøftelser om at lukke en uddannelse eller sammenlægge uddannelser, vil typisk være forud gået af en proces, hvor der har været taget mange initiativer og justeringer for at rette op på uddannelsen/erne eller ændre uddannelsens/ernes profil, så den passer bedre til samfundets behov. Eventuel overvejelse om lukning af en uddannelse indgår i uddannelsernes årlige uddannelsesredegørelser.

Kritiske forhold ved uddannelsen vil forud være behandlet i uddannelsesevalueringerne og -redegørelserne og den øverste ledelse (dekanatet) vil i tiden forinden have været involveret, da det har vist sig at uddannelsens problemer ikke kunne løses lokalt.

Forslaget om at lukke en uddannelse eller sammenlægge uddannelser kunne komme fra studienævn, studieleder, institutleder, aftagerpanel, SAMF Advisory Board eller dekanatet, og vil udspringe af det løbende systematiske kvalitetssikringsarbejde.

Et forslag om lukning af en uddannelse eller sammenlægning af flere uddannelser skal drøftes i FLT, og det er dekanatets ansvar, at det bliver gjort. Dekanatet og FLT kan ved overvejelser om lukning af en uddannelse bede om, at der udarbejdes mere skriftligt materiale. I Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser på Københavns Universitet er det beskrevet hvilke forhold, der som minimum skal indgå i overvejelserne om lukning eller sammenlægning af uddannelser og hvem der skal inddrages i overvejelserne.

Studieleder, studienævn, aftagerpanel SAMF Advisory Board og studielederforum orienteres om at lukning eller sammenlægning bliver drøftet på FLT, og skal have mulighed for at komme med kommentarer forud for drøftelsen i FLT.

Dekanens beslutning

Dekanens afgørelsen træffes på baggrund af uddannelsesredegørelser og -evalueringer og evt. yderligere skriftligt materiale og dialogen om forslaget i FLT.

Følgende forhold vejer tungt i beslutninger om lukning eller sammenlægning af uddannelser:

  • Er der relevante aftagere til dimittenderne?
  • Er der et fagligt miljø, der kan varetage forskningsbaseret undervisningen?
  • Er der ansøgere til uddannelsen? Og er der internationale ansøgere til uddannelsen?
  • Er det økonomisk forsvarligt at have uddannelsen?
  • Er der de fornødne ressourcer til rådighed for uddannelsen? Det være i form af lokaler og administrative medarbejdere?

Hvis en uddannelse besluttes lukket eller flere uddannelser besluttes sammenlagt

Hvis en uddannelse besluttes indstillet til lukning eller der indstilles sammenlægning af uddannelser, beder dekanatet den eller de ansvarlige studieleder(e) om at skrive en plan for lukning af uddannelsen eller sammenlægningen af uddannelserne. I Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser på Københavns Universitet fremgår det hvilke oplysninger der skal indgå i planen for lukning af uddannelsen eller sammenlægningen af uddannelserne.

Dekanatet fremsender forslaget samt plan om afvikling af uddannelsen/erne til US.

Instituttet har ansvar for at orientere om beslutningen. Det fremgår af Retningslinjer for lukning og sammenlægning af uddannelser på Københavns Universitet hvem der som minimum skal orienteres.  Instituttet skal orienterer de studerende om frist for afslutning af deres uddannelse.

Ansvarlig

Dekanen er ansvarlig for, at denne procedure overholdes, og at den revideres om nødvendigt.