Kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning

Formålet

Formålet med denne procedure er at sikre en velfungerende studie- og karrierevejledning, der hjælper de studerende bedst muligt. Vejledningsarbejdet kvalitetssikres løbende og systematisk, og fakultetets indsats tilpasses og målrettes løbende.

Baggrundspapir:

KU's Retningslinjer for kvalitetssikring af for studie- og karrierevejledning.

Proces

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sikrer kvaliteten på studie- og karrierevejledningsområdet ved:

 • Kun at have uddannede studievejledere.
 • At udarbejde kortfattede uddannelsesspecifikke handleplaner for indsatsområder, der tager højde for KU’s vejledningsstrategi.
 • At gennemføre systematisk evaluering af alle kollektive studie- og karrierevejledningsarrangementer.
 • At registrere alle henvendelser i studievejledningerne og efterfølgende lade disse få indflydelse på studievejledningens tilgængelighed og kompetenceområde. 
 • At have særlig fokus på kvaliteten af den vejledning som udføres på særlige centrale områder.
 • At udarbejde en oversigt over fordeling af ressourcer til de forskellige vejledningsenheder og efterfølgende evaluere om de pågældende ressourcer er tilstrækkelige ift. opgaver, der skal løses.

De fastsatte standarder:

Herunder beskrives fakultetets fastsatte standarder på følgende seks parametre og hvordan statistik systematisk indsamles i forhold til disse.

1. Uddannelsesniveau:

Alle AC-vejledere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal have bestået diplomuddannelsen i vejledning eller have påbegyndt AEUs vejlederuddannelse eller have tilsvarende vejledningskompetencer indenfor de første tre år af ansættelsen/arbejdet. De ansvarlige for at sikre AC-vejledernes uddannelsesniveau er institutadministratorerne. Alle studenterstudievejledere skal gennemføre førstkommende Grundkursus samt tilmeldes mindst en efteruddannelsesaktivitet én gang om året efter aftale med lederen af Studievejledningen. Der redegøres for alle nyansattes uddannelsesniveau ved afrapportering én gang årligt.

2. Handleplaner:

Handleplaner udarbejdes til implementering af Københavns Universitets strategi for studie- og karrierevejledning. Hovedemnerne i handleplanen vil være de hovedemner der er i KUs vejledningsstrategi, samt 1-2 emner, som er i fokus på det lokale vejledningsområde på det pågældende tidspunkt. Handleplanen udarbejdes så det korresponderer med KU's vejledningsstrategi, det vil sige hvert andet år. Handleplanen udarbejdes af den daglige leder af vejledningsenheden, med input fra de forskellige vejledningsenheder på fakultetet. Handleplanerne godkendes af dekanen.

3. Evaluering og undersøgelser:

Der gennemføres systematiske evalueringer på alle kollektive arrangementer, og der foretages en analyse af henvendelsesmønstrene på baggrund af henvendelsesregistreringen i studievejledningerne. Det er vejledningsenhederne, som er ansvarlige for at evalueringer gennemføres. De daglige ledere af studievejledningerne sørger for opfølgning på evalueringerne og sørger for indrapportering hvert tredje år på resultaterne af evalueringerne.

4. Henvendelsesregistrering:

Alle henvendelser i studievejledningerne skal registreres af studievejlederne for et år ad gangen. Dels registreres henvendelsernes form, hvor vidt den er skriftlig, telefonisk eller personlig, dels registreres også hovedemnerne i henvendelserne. Hvert år inden udgangen af februar samles op på henvendelsesregistreringerne med henblik på tilrettelæggelse af efteruddannelsesaktiviteter for studenterstudievejledere.   

5. Kvalitet i vejledning - SLA (Service Level Agreement):

Studerende kan forvente vejledning af høj kvalitet på følgende områder:

 1. Studieplanlægning samt medvirke til at skabe overblik over valgmuligheder
 2. Vejledning i regler, dispensationsmuligheder, SPS og funktionsnedsættelse
 3. Klager over fx eksamen mv.
 4. Studietvivl og valg af anden uddannelse
 5. Sparring og støtte til karriereovervejelser

I forbindelse med ansættelse og oplæring af nye studenterstudievejledere skal der introduceres særligt grundigt til disse områder. Dette kan fx ske ved sidemandsoplæring eller på workshops. Den daglige leder af vejledningsenheden skal sikre at dette sker.

6. Studenter/vejlederratio:

Hvert år opgøres studenter/vejlederration ved en opgørelse af forholdet mellem STÅ og årsværk brugt i de faglige studievejledninger. Vejledningsenhederne indrapporterer inden udgangen af februar. Der tages udgangspunkt i STÅ og årsværk i perioden fra 1. september til 31. august. Den daglige leder af studievejledningerne er ansvarlig for denne opgørelse som udarbejdes i januar hvert år.

Ansvar

Prodekanen for uddannelse er overordnet ansvarlig for studie- og karrierevejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, den understøttende enhed er Studie- og eksamenskontoret.

Følgende har ansvar for at der bliver fulgt op på denne procedure:

 • Studievejledningen Antropologi: AC Studievejleder på Antropologi
 • Studievejledningen Psykologi: Studielederen på Psykologi
 • Studievejledningen Sociologi: Studiekoordinatoren for Sociologi
 • Studievejledningen Statskundskab: Studiekoordinatoren for Statskundskab
 • Studievejledningen Økonomi: Studiekoordinatoren for Økonomi
 • Studievejledningen Global udvikling: Studiekoordinatoren for Global udvikling
 • Projekt- og Karrierevejledningen: Prodekan for uddannelse

Ovenstående er forpligtet til at sikre at vejledningsenhederne kan bidrage med de oplysninger, der gør struktureret afrapportering på studie- og karrierevejledningsområdet mulig på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Afrapportering

Fakultetet afrapporterer hvert 3. år (2017, 2020 osv.) til rektor på fakultetets arbejde med studie- og karrierevejledning. Afrapporteringen indgår i fakultetets årlige afrapportering på kvalitetssikringssystemet. Jf. ”Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse”. Dekanen godkender afrapporteringen inden den sendes til universitetets ledelse.

Der afrapporteres internt på fakultetet til dekanen i januar på overholdelsen af standarderne. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet afrapporterer samlet for alle vejledningsenheder. Afrapporteringen udarbejdes af den daglige leder af vejledningsenheden.