Fakultetets Ledelsesteam (FLT)

Fakultetets Ledelsesteam (FLT) består af dekanat og institutledere på fakultetet. Her drøftes overordnede regler og principper for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, så som udviklingskontrakt, strategier og udviklingsplaner.

Medlemmer

  • Dekan Mikkel Vedby Rasmussen
  • Prodekan for uddannelse Sara Hagemann
  • Fakultetsdirektør Ditte Bergholdt Asmussen
  • Institutleder Christian Schultz (økonomi)
  • Institutleder Nina Græger (statskundskab)
  • Institutleder Benedikte Brincker (sociologi)
  • Institutleder Vibeke Koushede (psykologi)
  • Institutleder Bjarke Oxlund (antropologi)

Opgaver

Fakultetets ledelsesteam (FLT) er fakultetets fælles ledelse, som diskuterer og beslutter de overordnede økonomiske og strategiske rammer for fakultetet. FLT skal sikre sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet og som ledelse søge at fremme, at det samlede fakultets forskning, undervisning, finansiering og omverdenskontakt blomstrer. FLT er en fælles fakultetsledelse og ikke et repræsentantskab.

Alle enheder på fakultetet er forpligtiget til at følge og implementere de beslutninger, der træffes i FLT.

Københavns Universitet har en hierarkisk ledelsesstruktur. Rektor refererer til bestyrelsen, dekaner refererer til rektor, og institutledere, prodekan og fakultetsdirektør refererer til dekanen. I FLT har dekanen derfor det afgørende ord. Der stemmes ikke, men langt de fleste sager diskuteres og afgøres i enighed i FLT.

FLT’s opgaver er: beslutninger/godkendelser, strategiske drøftelser og gensidig informationsudveksling og koordination.

FLT har et fælles ansvar for fakultetets strategier og handleplaner og for implementeringen af disse.

FLT diskuterer og beslutter udformningen af fakultetets administrative rammer og fordelingen af administrative opgaver mellem institutter og fakultetsadministration, ligesom fordelingen af fakultetets samlede budget diskuteres. Som eksempler kan nævnes organisering af it, biblioteker og den administrative service samt fordeling af lokaler.

Eventuelt nye uddannelsesinitiativer samt overordnet struktur og rammer godkendes af FLT inden indstilling til Rektor.

FLT diskuterer kvaliteten og omfanget af fakultetets forskning og foranlediger, at denne evalueres eksternt fra tid til anden.

Fakultetets løbende drift kræver en lang række beslutninger som reaktion på vedtagelser i universitetets ledelsesteam, ændrede økonomiske forhold, alle mulige påvirkninger fra omverdenen og input og ideer fra institutter og medarbejdere. Fakultetets ledelsesteam diskuterer og beslutter om disse forhold.

Møder og kommunikation

FLT mødes ca. hver 3 uge. Møderne varer typisk ca. 3 timer. Endvidere deltager FLT i forskellige KU ledelsesaktiviteter og holder et internatseminar 1-2 gang om året.

Mange sager og temaer forberedes og forbehandles i fakultetsdirektionen (dekan, prodekan og fakultetsdirektør) og i fakultetets ledelsessekretariat, der fungerer som sekretariat for FLT.

Institutlederne og institutternes ledelsesteam er de centrale aktører m.h.t. at formidle input fra institutter og medarbejdere til FLT og kommunikere FLT’s beslutninger til medarbejdere og relevante enheder på institutterne.

Større og generelle beslutninger i FLT formidles også via SAMF-nyt, og det forventes at alle medarbejdere gør sig bekendt med FLT-beslutninger og -information udmeldt i nyhedsbrevet.

Kontakt

Peter Rovsing Hald, tlf. 35 32 35 52