Undervisernes kompetenceudvikling

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har fokus på didaktik og pædagogik i undervisningen, og fakultetet har fastsat en række virkemidler, som understøtter målet om at udvikle undervisningens kvalitet. Herunder at alle VIP, der underviser, er forpligtede til løbende at engagere sig i kompetenceudvikling, blandt andet gennem deltagelse i undervisningsrelateret efter- og videreuddannelse. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har derfor en vifte af tilbud og indsatsområder, der er tilpassede undervisernes ansvar, erfaringer og interesser.

Professorer og lektorer

Alle undervisere, der fastansættes som professorer og lektorer, rekrutteres på baggrund af dokumenterede undervisningskvalifikationer, jf. Det Samfundsvidenskabelige Fakultets procedurer. Fakultetets ledelses har ansvar for at underviserne løbende kompetenceudvikles inden for undervisning. Det sker bl.a. gennem:

Nye ph.d.-vejledere, det vil sige for vejledere, der har påbegyndt deres første ph.d.-vejledning i 2010 eller senere, samt ph.d.-vejledere der ikke har vejledt ph.d.-studerende i en periode på mindst tre år, men har påbegyndt et nyt forløb i 2010 eller senere, skal deltage i et obligatorisk kursus om ph.d.-vejledning. Kurset, der strækker sig over 2 dage, udbydes af fakultetets pædagogiske konsulenter.

Adjunkter/postdocs

Universitetet har fælles retningslinjer for universitetspædagogikum for universitetets adjunkter, som skal sikre, at adjunkterne bliver kvalificerede til at varetage de forskelligartede undervisningsopgaver med størst muligt læringsudbytte for de studerende.

Reglerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om ansvar og rammer for universitetspædagogikum betyder, at adjunkter har både ret og pligt til at deltage i universitetspædagogikum. Mange postdocs med mere begrænset undervisningsforpligtigelse deltager også i universitetspædagogikum.

Læs Det Samfundsvidenskabelige Fakultets regler for universitetspædagogikum her.

Ph.d.-studerende

Langt de fleste ph.d.-studerende underviser på et eller flere kurser i løbet af deres ansættelse. Det kan både være selvstændig varetagelse af et kursus, der er knyttet til deres forskningsprojekt og varetagelse af dele af undervisning på et kursus, hvor en anden (mere erfaren) underviser er kursusleder. Alle nye ph.d.-studerende med undervisnings- eller vejledningsopgaver skal deltage i et 3 dages kursus i undervisningspædagogik og vejledningspædagogik særlig målrettet ph.d.-studerende, som udbydes af fakultetets pædagogiske konsulenter to gange om året. De tilbydes desuden at deltage i introduktionsmøde for nye undervisere, som studieleder står for. Ph.d.-studerende har desuden i lighed med fakultetets øvrige undervisere mulighed for individuel supervision eller vejledning med fakultetets pædagogiske konsulenter.

Eksterne lektorer og undervisningsassistenter

Ved ansættelse tilbydes alle D-VIP et to dages kursus i undervisningspædagogik (i august og januar). Hvert semester afholder studieleder et introduktionsmøde om undervisning med præsentation af blandt andet kursus- og prøveformer, evalueringsprocedure, forholdsregler ved eksamenssnyd, feedback og kompendier. Der henvises også til introduktionsmøder om brugen af Københavns Universitets e-læringssystem Absalon udbudt af fakultetets pædagogiske konsulenter.

Ikke dansk talende undervisere

Alle nye ikke-dansktalende fastansatte undervisere skal deltage i et engelsksproget introduktionskursus i anvendt pædagogik. Dette gælder fra 2018. Antallet af deltagere inden for alle tre ovenstående tilbud monitoreres årligt. Desuden evalueres aktiviteterne med henblik på løbende udvikling og kvalitetssikring.

Hjælpelærere

De fleste bacheloruddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet anvender hjælpelærere til at varetage øvelseshold med videre. Fakultetets pædagogiske konsulentertilbyder før hvert semester (august og januar) et to dages kursus i undervisningspædagogik, som mange hjælpelærere deltager i. På nogle fag er dette kursus obligatorisk for at kunne virke som hjælpelærere. Hjælpelærerne modtager løn under deres deltagelse i kurset.

Efteruddannelse

fakultetets pædagogiske konsulenter er løbende i dialog med underviserne om udvikling af undervisning og kurser. Det sker på kurser, i individuelle samtaler, i arbejdsgrupper, på temaeftermiddage og ved længere forløb alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Eksempler på emner er undervisningspædagogik, supervision, vejledningspædagogik, studiestart, studieledelse, forskningsbaseret undervisning, eksamen og e-learning.

Københavns Universitets Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds kerneaktiviteterne er at gennemføre forskningsbaserede sprogkurser i engelsk og dansk, der er skræddersyede til de forskellige behov på universitetet. Da et stigende antal kurser udbydes på engelsk på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, har mange undervisere deltaget i disse kurser om undervisning på engelsk.

Projekter og aktiviteter, der inddrager grupper af undervisere

Institutterne gennemfører kontinuerligt en række projekter, seminarer, kurser mv., der har til hensigt at udvikle kvaliteten af undervisningen.

Ansvar

Institutlederen har i samarbejde med studieleder ansvaret for at de fastansatte underviseres kompetencer løbende udvikles. Studieleder har ansvaret for D-VIP'ernes og hjælpelærernes kompetenceudvikling. Det er studieleders ansvar at nye undervisere og deltidsansatte introduceres til undervisningsopgaven. Dekanen har det overordnet ansvar og afrapporterer hvert tredje år til rektor på den pædagogiske kompetenceudvikling.